Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
14 353€ 21 767€ 48 847€
02
502
Spotreba energie
26 911€ 16 799€ 15 941€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
10 574€ 6 568€ 2 628€
05
512
Cestovné
6 083€ 6 384€ 31€
06
513
Náklady na reprezentáciu
190€
07
518
Ostatné služby
100 130€ 67 460€ 64 768€
08
521
Mzdové náklady
292 967€ 269 715€ 230 364€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
111 601€ 85 775€ 80 428€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12 402€ 9 068€ 9 926€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 273€ 14€ 1 852€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
8€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
15€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
3 505€ 3 580€ 1 813€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
336€ 1 308€ 1 428€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
580 340€ 488 446€ 458 026€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
5 282€ 1 316€ 2 737€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
400€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
26 830€ 18 034€ 2 463€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
23 545€ 23 845€ 26 305€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
525 427€ 431 745€ 449 750€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
581 084€ 474 940€ 481 655€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
744€ -13 506€ 23 629€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
744€ -13 506€ 23 629€