Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
6 646 016€ 6 714 760€ 6 585 052€ 6 647 308€ 6 340 941€ 6 161 140€ 5 881 338€ 5 856 877€ 5 651 719€ 5 559 891€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
19 454€ 29 786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 388€ 11 688€ 12 172€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
19 454€ 29 786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 388€ 11 688€ 12 172€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 626 562€ 6 684 974€ 6 585 052€ 6 647 308€ 6 340 941€ 6 161 140€ 5 881 338€ 5 848 489€ 5 640 031€ 5 547 719€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
5 142 825€ 5 195 691€ 5 162 708€ 5 241 823€ 4 931 245€ 4 850 850€ 4 722 285€ 4 819 664€ 4 598 952€ 4 481 603€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
721 205€ 712 608€ 656 429€ 647 222€ 524 361€ 551 099€ 392 578€ 265 257€ 240 717€ 257 114€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
22 532€ 7 686€ 11 166€ 15 206€ 22 490€ 29 774€ 37 058€ 5 997€ 14 637€ 23 277€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
7 584€ 39 572€ 25 332€ 13 640€ 133 428€ 0€ 0€ 28 154€ 56 309€ 56 309€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 578 839€ 1 668 554€ 1 773 809€ 1 149 673€ 1 277 097€ 1 259 115€ 1 587 404€ 1 527 648€ 1 836 291€ 1 910 500€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
242 521€ 202 055€ 301 618€ 93 797€ 87 709€ 81 297€ 112 596€ 140 239€ 132 009€ 144 099€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
242 521€ 202 055€ 301 618€ 93 797€ 87 709€ 81 297€ 102 887€ 140 239€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 555€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 708€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 283 660€ 724 492€ 654 357€ 823 188€ 571 736€ 788 360€ 664 478€ 729 880€ 648 189€ 677 798€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 267 449€ 724 492€ 654 357€ 822 295€ 570 598€ 780 896€ 662 674€ 690 032€ 646 896€ 653 138€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 103€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
8 970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 22 522€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
7 241€ 0€ 0€ 893€ 1 138€ 7 464€ 1 701€ 39 774€ 1 293€ 2 138€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 052 658€ 742 007€ 817 834€ 232 688€ 617 652€ 389 458€ 810 330€ 657 529€ 1 056 093€ 1 088 603€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 411€ 961€ 356€ 536€ 629€ 260€ 454€ 22€ 75€ 26€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 051 248€ 741 046€ 817 478€ 232 153€ 617 023€ 389 197€ 809 876€ 657 507€ 1 056 018€ 1 088 577€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
23 866€ 11 162€ 7 698€ 12 789€ 43 458€ 19 836€ 16 742€ 7 789€ -1 640€ 13 590€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 444€ 9 582€ 7 698€ 10 231€ 15 029€ 5 318€ 6 776€ 4 991€ 5 508€ 5 735€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
12 422€ 1 579€ 0€ 2 558€ 28 429€ 14 518€ 9 966€ 2 798€ -7 148€ 7 855€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
9 248 721€ 8 394 475€ 8 366 559€ 7 809 771€ 7 661 496€ 7 440 090€ 7 485 483€ 7 392 314€ 7 486 370€ 7 483 981€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
8 002 236€ 7 470 366€ 7 383 640€ 7 145 153€ 7 033 983€ 6 908 209€ 6 963 209€ 6 920 981€ 6 915 304€ 6 910 378€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 720 072€ 5 720 071€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 720 072€ 5 720 071€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 204 096€ 1 204 096€ 1 204 096€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 204 096€ 1 204 096€ 1 204 096€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
645 959€ 559 232€ 320 745€ 209 575€ 83 802€ 138 802€ -381€ -8 864€ -13 790€ -42 732€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
531 870€ 86 726€ 238 487€ 111 170€ 125 774€ -55 000€ 139 183€ 11 438€ 4 926€ 28 943€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 159 580€ 848 748€ 852 743€ 633 402€ 592 441€ 526 630€ 498 746€ 433 261€ 412 899€ 402 070€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
191 055€ 173 461€ 156 313€ 140 611€ 120 215€ 110 759€ 97 883€ 70 012€ 63 451€ 50 000€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
191 055€ 173 461€ 156 313€ 140 611€ 120 215€ 110 759€ 97 883€ 70 012€ 63 451€ 50 000€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
9 128€ 22 467€ 19 793€ 14 152€ 7 813€ 5 191€ 2 688€ 3 179€ 7 033€ 3 196€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 128€ 22 467€ 19 793€ 14 152€ 7 813€ 5 191€ 2 688€ 7 033€ 3 196€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
959 397€ 652 820€ 676 638€ 478 639€ 464 413€ 410 681€ 398 174€ 360 070€ 342 415€ 348 874€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
117 866€ 115 715€ 54 264€ 73 703€ 113 267€ 72 279€ 94 113€ 115 294€ 113 851€ 97 392€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
421 737€ 268 773€ 281 545€ 197 597€ 169 577€ 162 626€ 153 142€ 123 789€ 115 409€ 131 603€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
154 277€ 171 270€ 218 849€ 127 180€ 109 565€ 103 411€ 98 420€ 77 368€ 69 606€ 79 166€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
205 820€ 44 679€ 63 690€ 39 052€ 39 693€ 36 270€ 24 454€ 18 471€ 17 253€ 21 190€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 108€ 5 463€ 322€ 0€ 0€ 0€ 171€ 56€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
59 697€ 52 274€ 52 827€ 40 785€ 32 311€ 36 095€ 28 046€ 25 147€ 26 125€ 19 467€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
86 905€ 75 361€ 130 176€ 31 216€ 35 073€ 5 251€ 23 528€ 38 071€ 158 167€ 171 533€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
23 036€ 1€ 307€ 856€ 5 543€ 0€ 20 890€ 9 792€ 2 381€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
63 869€ 75 360€ 129 869€ 30 360€ 29 529€ 5 251€ 2 639€ 28 279€ 158 167€ 169 152€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
9 248 721€ 8 394 475€ 8 366 559€ 7 809 771€ 7 661 496€ 7 440 090€ 7 485 483€ 7 392 314€ 7 486 370€ 7 483 981€