Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
209 109€ 132 143€
02
502
Spotreba energie
352 544€ 247 105€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
263 586€ 149 406€
05
512
Cestovné
2 145€ 654€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
335 662€ 281 624€
08
521
Mzdové náklady
3 345 848€ 3 262 739€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 149 075€ 1 119 605€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
236 216€ 191 222€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
697€ 453€
14
532
Daň z nehnuteľností
34 987€ 32 835€
15
538
Ostatné dane a poplatky
345€ 470€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
309€ 180€
18
543
Odpísanie pohľadávky
435€ 17 683€
19
544
Úroky
11 265€ 17 925€
20
545
Kurzové straty
3 027€
21
546
Dary
32 561€ 82 000€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
0€
24
549
Iné ostatné náklady
129 570€ 44 761€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
785 320€ 666 626€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
449 212€ 1 006 696€
27
553
Predané cenné papiere
2 560 959€ 4 095 886€
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-254 401€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
550 802€ 709 965€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
39 329€ 43 770€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
271 024€ 355 944€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
10 764 025€ 12 205 290€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
187 148€ 85 210€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
61€ 30€
53
644
Úroky
135 059€ 146 712€
54
645
Kurzové zisky
4 606€ 792€
55
646
Prijaté dary
70 000€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
412 208€ 248 534€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 688 125€ 5 901 682€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
19 070€ 15 015€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 610 893€ 4 231 231€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
3 298 341€ 3 078 021€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
12 253€ 8 993€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
518 194€ 212 590€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
271 024€ 355 944€
73
691
Dotácie
4 996 592€ 5 139 042€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
17 153 574€ 19 493 795€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
6 389 549€ 7 288 505€
76
591
Daň z príjmov
1 212 116€ 1 428 846€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
5 177 433€ 5 859 659€