Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Megger s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.12.2019
30.11.2020
01.12.2018
30.11.2019
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.12.2013
30.11.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2011
30.11.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
734 152€ 1 416 679€ 1 195 671€ 565 566€ 890 637€ 640 957€ 521 349€ 577 319€ 462 641€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
556 172€ 1 093 668€ 877 813€ 400 362€ 653 668€ 439 405€ 362 975€ 412 447€ 381 870€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
177 980 € 323 011 € 317 858 € 165 204 € 236 969 € 201 552 € 158 374 € 164 872 € 80 771 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
102 771 € 126 879 € 76 629 € 136 205 € 141 053 € 89 698 € 91 132 € 52 543 € 44 470 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
102 771€ 126 879€ 76 629€ 136 205€ 141 053€ 89 698€ 91 132€ 52 543€ 44 470€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
140 848 € 215 344 € 193 777 € 200 388 € 214 263 € 149 786 € 141 544 € 118 905 € 111 843 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 872€ 12 943€ 13 983€ 10 025€ 14 393€ 8 144€ 9 967€ 10 569€ 9 817€
10
B.2
Služby
134 976€ 202 401€ 179 794€ 190 363€ 199 870€ 141 642€ 131 577€ 108 336€ 102 026€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
139 903 € 234 546 € 200 710 € 101 021 € 163 759 € 141 464 € 107 962 € 98 510 € 13 398 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
179 206 € 172 322 € 167 344 € 143 862 € 154 517 € 131 043 € 127 326 € 126 014 € 54 029 €
13
C.1
Mzdové náklady
130 723€ 127 684€ 127 535€ 108 500€ 123 457€ 103 289€ 100 190€ 98 625€ 40 156€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
45 613€ 42 610€ 37 945€ 33 459€ 29 081€ 25 799€ 25 276€ 25 420€ 12 427€
16
C.4
Sociálne náklady
2 870€ 2 028€ 1 864€ 1 903€ 1 979€ 1 955€ 1 860€ 1 969€ 1 446€
17
D
Dane a poplatky
205€ 202€ 252€ 229€ 242€ 230€ 400€ 391€ 360€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 057€ 10 627€ 6 869€ 6 117€ 6 783€ 3 720€ 9 540€ 9 521€ 5 786€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 250€ 5 800€ 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 121€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 630€ 885€ 12€ 1 219€ 1€ 191€ 588€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 542€ 2 139€ 3 187€ 3 653€ 5 450€ 3 443€ 12 817€ 2 812€ 4 301€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-48 477 € 55 391 € 23 058 € -52 828 € 3 786 € 3 029 € -44 051 € -38 807 € -51 078 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3€ 5€ 3€ 3€ 2€ 4€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
1 316€ 298€ 459€ 1 698€ 3 544€ 348€ 327€ 425€ 1€
41
O
Kurzové straty
4 612€ 2 250€ 3 217€ 1 979€ 1 649€ 1 586€ 1 886€ 1 070€ 722€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 392€ 1 176€ 1 322€ 893€ 1 206€ 973€ 1 133€ 803€ 409€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 688 € -3 128 € -4 080 € -1 171 € 694 € -2 208 € -2 689 € -1 446 € -1 126 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-53 165 € 52 263 € 18 978 € -53 999 € 4 480 € 821 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-53 165 € 49 383 € 16 098 € -56 879 € 1 600 € -2 059 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-53 165 € 52 263 € 18 978 € -53 999 € 4 480 € 821 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-53 165 € 49 383 € 16 098 € -56 879 € 1 600 € -2 059 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €