Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
75 806 € 70 317 € 74 039 € 78 682 € 73 299 € 108 372 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 811 € 3 366 € 4 338 € 10 275 € 13 323 € 24 947 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 665 € 2 220 € 2 775 € 3 330 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
16 146 € 1 146 € 1 563 € 6 945 € 13 323 € 19 947 €
012
A.II.1
Pozemky
4 102 € 4 185 € 2 863 €
013
A.II.2
Stavby
1 652 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 146 € 1 146 € 1 563 € 2 843 € 9 138 € 15 432 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
57 995 € 66 951 € 69 701 € 68 407 € 59 976 € 82 725 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
-10 081 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-10 081 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
182 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
182 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
31 591 € 23 203 € 26 876 € 33 953 € 3 502 € 33 308 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 080 € 11 108 € 16 298 € 20 306 € -12 863 € 30 942 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
9 757 € 9 783 € 7 172 € 13 264 € 15 979 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 196 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 754 € 2 312 € 3 406 € 383 € 386 € 1 170 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
26 404 € 43 748 € 42 825 € 34 454 € 56 474 € 59 316 €
056
B.IV.1
Peniaze
26 404 € 43 748 € 42 825 € 34 454 € 56 474 € 5 307 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
54 009 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
700 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
700 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
75 806 € 70 317 € 74 039 € 78 682 € 73 299 € 108 372 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 946 € 9 750 € 15 642 € 12 348 € 9 840 € 4 600 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 344 € 2 344 € 2 344 € 2 344 € 2 344 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 344 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
448 € 448 € 448 € 448 € -27 330 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 514 € 318 € 6 210 € 2 916 € 30 530 € -4 384 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
62 860 € 60 567 € 58 397 € 66 334 € 63 459 € 103 772 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 923 € 4 217 € 1 176 € 6 202 € 5 126 € 16 667 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 923 € 4 217 € 1 176 € 6 202 € 5 126 € 6 462 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
124 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 081 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 936 € 7 151 € 3 149 € 5 910 € 11 376 € 17 086 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
13 674 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
385 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 027 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
53 901 € 49 199 € 54 072 € 54 222 € 46 957 € 70 019 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 319 € 11 674 € 18 730 € 16 692 € 10 120 € 18 877 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
127 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 831 € 10 723 € 9 723 € 15 015 € 13 258 € 6 000 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 688 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 143 € 13 475 € 10 724 € 11 322 € 3 858 € 10 314 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 923 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 608 € 13 327 € 14 895 € 11 193 € 19 721 € 12 714 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 376 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 100 €