Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBL Software Engineering, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 712 388 € 3 877 069 € 5 067 968 € 3 850 498 € 4 054 324 € 3 280 617 € 2 980 681 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
88 993 € 88 580 € 124 107 € 124 741 € 64 796 € 62 701 € 55 120 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 513 € 6 240 € 387 € 5 042 € 9 697 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
10 513€ 387€ 5 042€ 9 697€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 240€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
78 480 € 82 340 € 123 720 € 119 699 € 55 099 € 62 701 € 55 120 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 354€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 774€ 82 340€ 123 720€ 119 699€ 55 099€ 62 701€ 55 120€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 937€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 415€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 181 186 € 3 689 402 € 4 828 109 € 3 448 552 € 3 593 501 € 3 089 827 € 2 840 720 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
197 793 € 79 181 € 93 237 € 3 066 € 4 459 € 8 352 € 2 394 €
032
B.I.1
Materiál
2 178€ 1 014€ 1 411€ 3 066€ 4 459€ 8 352€ 2 394€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
195 615€ 78 167€ 91 826€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 301 € 11 455 € 14 517 € 50 770 € 34 644 € 34 644 € 34 644 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 50 770€ 34 644€ 34 644€ 34 644€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
10 301€ 11 455€ 14 517€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
644 089 € 892 203 € 1 751 302 € 1 683 860 € 1 633 242 € 584 165 € 383 538 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
590 052€ 879 246€ 1 440 828€ 1 656 672€ 1 568 988€ 515 525€ 366 923€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
6 922€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 327€ 304 465€ 24 370€ 54 213€ 65 161€ 13 751€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
24 710€ 12 957€ 6 009€ 2 818€ 3 119€ 3 479€ 2 864€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 329 003 € 2 706 563 € 2 969 053 € 1 710 856 € 1 921 156 € 2 462 666 € 2 420 144 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 761€ 3 442€ 6 541€ 1 237€ 1 910€ 889€ 539€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 325 242€ 2 703 121€ 2 962 512€ 1 709 619€ 1 919 246€ 2 461 777€ 1 816 307€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
603 298€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
442 209 € 99 087 € 115 752 € 277 205 € 396 027 € 128 089 € 84 841 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
555€ 513€ 1 029€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
44 307€ 38 034€ 35 927€ 35 593€ 41 195€ 26 588€ 25 700€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
397 347€ 60 540€ 78 796€ 241 612€ 354 832€ 101 501€ 59 141€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 712 388 € 3 877 069 € 5 067 968 € 3 850 498 € 4 054 324 € 3 280 617 € 2 980 681 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 557 523 € 1 200 846 € 941 271 € 2 038 991 € 2 042 196 € 1 327 512 € 1 489 078 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 521 010 € 1 164 333 € 904 758 € 2 002 478 € 2 005 683 € 1 290 999 € 1 452 565 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 675 346 € 1 062 426 € 2 059 389 € 327 518 € 499 154 € 1 002 068 € 476 582 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
136 544 € 102 463 € 123 749 € 107 307 € 86 062 € 200 664 € 184 317 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
102 691€ 71 739€ 89 756€ 103 707€ 81 004€ 200 664€ 184 317€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
32 153€ 28 224€ 25 256€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 700€ 2 500€ 8 737€ 3 600€ 5 058€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 116 € 584 € 4 366 € 1 377 € 115 € 139 € 2 706 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 116€ 584€ 4 366€ 1 377€ 115€ 139€ 2 706€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 535 686 € 959 379 € 1 931 274 € 218 834 € 412 977 € 801 265 € 289 559 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
56 802€ 48 967€ 39 988€ 31 083€ 23 543€ 31 971€ 43 346€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16 162€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 168 683€ 639 136€ 1 687 453€ 4 788€ 5 491€ 614 898€ 4 669€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
123 643€ 125 123€ 99 339€ 92 682€ 75 766€ 83 660€ 68 141€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
87 697€ 86 579€ 71 940€ 61 939€ 52 618€ 50 430€ 47 852€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
97 423€ 58 136€ 30 829€ 28 342€ 254 283€ 20 306€ 109 389€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 438€ 1 438€ 1 725€ 1 276€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 479 519 € 1 613 797 € 2 067 308 € 1 483 989 € 1 512 974 € 951 037 € 1 015 021 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 125€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
229 876€ 186 669€ 502 309€ 79 876€ 65 687€ 213 321€ 211 308€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 249 643€ 1 426 003€ 1 564 999€ 1 404 113€ 1 447 287€ 737 716€ 803 713€