Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
454 099 € 445 162 € 445 464 € 449 672 € 443 821 € 520 110 € 826 552 € 822 759 € 959 662 € 971 792 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
186 470 € 200 792 € 202 865 € 218 937 € 233 612 € 17 730 € 22 005 € 20 646 € 133 857 € 140 632 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
186 470 € 200 792 € 202 865 € 218 937 € 233 612 € 17 730 € 22 005 € 20 646 € 133 857 € 140 632 €
012
A.II.1
Pozemky
878€ 878€ 878€ 878€ 878€ 878€ 878€ 878€ 878€ 878€
013
A.II.2
Stavby
175 721€ 183 449€ 191 177€ 198 905€ 206 633€ 4 909€ 5 392€ 5 922€ 111 555€ 124 109€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 871€ 16 465€ 10 810€ 19 154€ 26 101€ 8 818€ 15 735€ 13 846€ 21 424€ 15 645€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 125€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
272 097 € 248 714 € 245 628 € 234 030 € 216 597 € 499 108 € 804 065 € 800 746 € 824 035 € 829 044 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
167€ 167€ 167€ 167€ 167€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
89 998 € 125 528 € 117 875 € 143 611 € 139 928 € 102 636 € 464 061 € 114 555 € 124 070 € 133 251 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
87 298 € 125 526 € 117 875 € 143 611 € 138 628 € 102 436 € 462 546 € 109 130 € 121 823 € 129 481 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 114€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
87 298€ 125 526€ 117 875€ 143 611€ 138 628€ 102 436€ 462 546€ 108 016€ 121 823€ 129 481€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 315€ 5 225€ 2 239€ 3 478€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 700€ 2€ 1 300€ 200€ 200€ 200€ 8€ 292€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
182 099 € 123 186 € 127 753 € 90 252 € 76 502 € 396 305 € 339 837 € 686 024 € 699 965 € 695 793 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 319€ 429€ 2 266€ 1 281€ 283€ 88€ 411€ 827€ 727€ 737€
073
B.V.2.
Účty v bankách
180 780€ 122 757€ 125 487€ 88 971€ 76 219€ 396 217€ 339 426€ 685 197€ 699 238€ 695 056€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
-4 468 € -4 344 € -3 029 € -3 295 € -6 388 € 3 272 € 482 € 1 367 € 1 770 € 2 116 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 639€ 3 183€ 3 029€ 3 174€ 2 801€ 2 171€ 2 185€ 1 367€ 1 770€ 2 116€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-7 107€ -7 527€ -6 058€ -6 469€ -9 189€ 1 101€ -1 703€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
454 099 € 445 162 € 445 464 € 449 672 € 443 821 € 520 110 € 826 552 € 822 759 € 959 662 € 971 792 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
131 642 € 112 489 € 67 005 € 49 070 € 42 036 € 403 300 € 700 637 € 699 604 € 828 802 € 831 887 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 €
082
A.I.1
Základné imanie
83 583€ 83 583€ 83 583€ 83 583€ 83 583€ 83 583€ 83 583€ 83 583€ 83 583€ 83 583€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
251 479€ 548 816€ 548 816€ 548 816€ 548 817€ 548 817€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 358 € 18 155 € 18 155 € 18 155 € 18 155 € 18 155 € 18 155 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 358€ 18 155€ 18 155€ 18 155€ 18 155€ 18 155€ 18 155€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
40 116 € 40 116 € 40 116 € 137 298 € 137 298 € 140 251 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
40 116€ 40 116€ 40 116€ 137 298€ 137 298€ 140 251€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 548 € -16 579 € -34 513 € -41 547 € 9 967 € 9 967 € 8 934 € 8 934 € 8 934 € 8 934 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 548€ 9 967€ 9 967€ 8 934€ 8 934€ 8 934€ 8 934€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 579€ -34 513€ -41 547€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
19 153 € 45 485 € 17 935 € 7 034 € -361 264 € -297 337 € 1 033 € -97 182 € 32 015 € 32 147 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
322 209 € 332 628 € 378 279 € 400 602 € 401 785 € 116 810 € 125 915 € 123 155 € 102 513 € 108 544 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 992 € 4 999 € 3 767 € 2 335 € 3 337 € 3 556 € 2 766 € 3 439 € 2 180 € 2 358 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 992€ 4 999€ 3 767€ 2 335€ 3 337€ 3 556€ 2 766€ 3 439€ 2 180€ 2 358€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
134 880€ 167 904€ 200 928€ 233 952€ 300 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
123 284 € 100 657 € 111 507 € 107 916 € 80 407 € 91 158 € 92 322 € 83 545 € 73 742 € 75 632 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 584 € 4 585 € 17 784 € 17 512 € 8 576 € 7 912 € 12 329 € 4 714 € 8 688 € 16 984 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 584€ 4 585€ 17 784€ 17 512€ 8 576€ 7 912€ 12 329€ 4 714€ 8 688€ 16 984€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
51 157€ 46 101€ 45 219€ 43 361€ 35 150€ 39 565€ 37 675€ 32 401€ 30 303€ 26 501€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 522€ 26 239€ 25 591€ 24 793€ 19 303€ 23 603€ 22 095€ 18 110€ 17 055€ 15 784€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 021€ 23 732€ 22 913€ 22 250€ 17 378€ 20 078€ 20 223€ 28 320€ 17 111€ 15 383€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
585€ 980€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 029 € 26 044 € 29 053 € 23 375 € 18 041 € 22 096 € 30 827 € 36 171 € 26 591 € 30 554 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 029€ 26 044€ 29 053€ 20 328€ 14 994€ 13 968€ 30 827€ 23 110€ 26 591€ 30 554€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 047€ 3 047€ 8 128€ 13 061€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
33 024€ 33 024€ 33 024€ 33 024€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
248 € 45 € 180 € 28 347 € 31 361 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
248€ 45€ 180€ 434€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
28 347€ 30 927€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé