Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fio Slovakia, a.s.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 000 000 € 930 000 € 906 673 € 706 446 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 000 000€ 930 000€ 906 673€ 706 446€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
978 912 € 915 045 € 873 018 € 701 741 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 140€ 8 814€ 1 961€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 162€ 17 218€ 15 092€ 13 589€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
975 388 € 890 062 € 845 465 € 685 415 €
16
E.1.
Mzdové náklady
703 106€ 634 205€ 608 480€ 494 592€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
244 355€ 220 030€ 210 598€ 171 795€
19
E.4.
Sociálne náklady
27 927€ 35 827€ 26 387€ 19 028€
20
F.
Dane a poplatky
362€ 1 599€ 3 647€ 779€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26€ -3€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
21 088 € 14 955 € 33 655 € 4 705 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
996 838 € 906 642 € 882 767 € 690 896 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
57 € 410 € 137 € 141 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
57€ 410€ 137€ 141€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 596 € 1 538 € 557 € 1 174 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
802€ 391€ 164€ 1 041€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
794€ 1 147€ 393€ 133€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 539 € -1 128 € -420 € -1 033 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
19 549 € 13 827 € 33 235 € 3 672 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 105 € 3 330 € 4 207 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 105€ 3 330€ 4 207€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
15 444 € 10 497 € 29 028 € 792 €