Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
126 913 459€ 188 518 261€ 220 742 060€ 218 174 320€ 230 901 677€ 224 451 960€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
128 155 183 € 197 017 704 € 222 933 756 € 218 918 018 € 231 503 748 € 225 032 573 € 220 713 894 € 213 908 206 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
126 913 459€ 188 518 261€ 220 742 060€ 218 174 320€ 230 901 677€ 224 451 960€ 218 932 827€ 213 381 603€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
500€ 204€ 525€ 1 050€ 3 180€ 7 730€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 241 224€ 8 499 443€ 2 191 492€ 743 173€ 602 071€ 579 563€ 1 777 887€ 518 873€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
129 996 254 € 196 407 457 € 215 691 909 € 209 490 849 € 225 472 372 € 219 497 678 € 211 191 248 € 204 676 361 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
121 628 648€ 178 189 270€ 182 247 548€ 181 720 317€ 187 825 338€ 184 080 213€ 180 836 374€ 174 815 457€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
505 180€ 859 372€ 1 649 818€ 1 590 695€ 1 669 059€ 1 659 471€ 1 613 146€ 1 416 096€
13
C.
Opravné položky k zásobám
4 000€ -19 000€ 30 417€ 15 951€ 11 156€ 16 576€ 9 892€ -20 774€
14
D.
Služby
5 719 131€ 7 455 875€ 24 670 694€ 19 758 560€ 29 473 739€ 28 070 000€ 23 717 462€ 23 637 814€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 615 047 € 2 014 561 € 5 380 708 € 4 725 550 € 4 254 985 € 4 154 376 € 3 594 068 € 3 206 535 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 195 452€ 1 450 056€ 3 899 814€ 3 429 334€ 3 075 398€ 2 970 965€ 2 604 408€ 2 310 817€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
381 943€ 463 710€ 1 296 414€ 1 149 584€ 1 027 359€ 1 021 308€ 871 501€ 797 046€
19
E.4.
Sociálne náklady
37 652€ 100 795€ 184 480€ 146 632€ 152 228€ 162 103€ 118 159€ 98 672€
20
F.
Dane a poplatky
1 268€ 4 841€ 3 134€ 8 643€ 8 905€ 12 913€ 7 868€ 6 714€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
473 605€ 499 132€ 1 676 215€ 1 571 011€ 1 932 831€ 1 402 932€ 1 353 851€ 1 414 563€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
473 605€ 499 132€ 1 676 215€ 1 571 011€ 1 932 831€ 1 402 932€ 1 353 851€ 1 414 563€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 118€ 2 238€ 32 710€ 20 931€ 3 029€ 132 178€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 257€ 7 403 406€ 31 137€ 67 412€ 296 359€ 80 266€ 55 558€ 67 778€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 841 071 € 610 247 € 7 241 847 € 9 427 169 € 6 031 376 € 5 534 895 € 9 522 646 € 9 231 845 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-943 500 € 2 032 744 € 12 143 583 € 15 088 797 € 11 922 385 € 10 625 700 € 12 755 953 € 13 533 010 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 766 818 € 1 408 € 1 281 € 4 706 € 94 € 27 420 € 16 760 € 4 156 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
6 750 830€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 841 € 14 € 26 670 € 15 581 € 1 655 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 841€ 26 648€ 63€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14€ 22€ 15 518€ 1 655€
42
XII.
Kurzové zisky
15 987€ 1 407€ 1 273€ 1 865€ 79€ 746€ 1 179€ 2 501€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€ 8€ 1€ 4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 399 556 € 130 769 € 143 044 € 665 307 € 848 217 € 947 685 € 992 014 € 993 978 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
7 386 150€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
855 947€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
63 787 € 7 162 € 13 428 € 543 065 € 738 886 € 797 177 € 821 640 € 834 747 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
63 787€ 7 162€ 13 428€ 543 065€ 738 886€ 797 177€ 821 640€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
834 747€
52
O.
Kurzové straty
843€ 1 842€ 1 415€ 3 386€ 118€ 1 642€ 4 810€ 4 252€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92 829€ 121 765€ 128 201€ 118 856€ 109 213€ 148 866€ 165 564€ 154 979€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 632 738 € -129 361 € -141 763 € -660 601 € -848 123 € -920 265 € -975 254 € -989 822 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 473 809 € 480 886 € 7 100 084 € 8 766 568 € 5 183 253 € 4 614 630 € 8 547 392 € 8 242 023 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
20 566 € 102 707 € 1 519 282 € 1 858 884 € 1 147 701 € 1 038 660 € 1 900 231 € 1 882 700 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
641 069€ 1 656 808€ 1 913 329€ 1 343 327€ 1 186 532€ 1 917 598€ 1 803 571€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
20 566€ -538 362€ -137 526€ -54 445€ -195 626€ -147 872€ -17 367€ 79 129€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 494 375 € 378 179 € 5 580 802 € 6 907 684 € 4 035 552 € 3 575 970 € 6 647 161 € 6 359 323 €