Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.02.2016
31.01.2017
01.02.2015
31.01.2016
01.02.2014
31.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
01.02.2012
31.01.2013
01.02.2010
31.01.2011
01.02.2009
31.01.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
85 469 915 € 110 012 599 € 92 069 182 € 86 246 481 € 80 771 472 € 75 216 597 € 65 314 543 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 900 274 € 64 082 159 € 63 537 989 € 2 300 407 € 2 230 794 € 2 104 586 € 1 961 753 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 3 189 € 7 769 € 47 208 € 46 666 € 46 666 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 3 189€ 7 769€ 542€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
46 666€ 46 666€ 46 666€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 900 274 € 3 082 159 € 2 534 800 € 2 292 638 € 2 183 586 € 2 057 920 € 1 915 087 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
1 729 899€ 1 867 461€ 1 840 473€ 1 647 052€ 1 362 253€ 1 478 442€ 1 597 278€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 089 401€ 1 214 698€ 667 978€ 645 586€ 797 848€ 579 478€ 317 809€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
80 974€ 26 349€ 23 485€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
22 000 000 € 61 000 000 € 61 000 000 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
22 000 000€ 61 000 000€ 61 000 000€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
59 877 465 € 44 967 045 € 28 484 997 € 83 906 005 € 78 486 269 € 73 055 961 € 63 241 564 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 092 818 € 1 567 801 € 1 783 441 € 1 498 789 € 1 025 697 € 1 062 873 € 933 127 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 17 577€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 092 818€ 1 567 801€ 1 783 441€ 1 498 789€ 1 025 697€ 1 062 873€ 915 550€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
56 784 647 € 43 399 244 € 26 700 999 € 82 407 059 € 77 460 442 € 71 992 916 € 62 307 846 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
35 613 427€ 31 799 966€ 16 791 117€ 17 768 816€ 14 575 858€ 71 609 253€ 61 420 372€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
20 940 201€ 11 263 269€ 9 844 048€ 64 604 265€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
62 227 466€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
294 717€ 626 857€ 349 843€ 884 162€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
231 019€ 41 292€ 65 834€ 33 978€ 30 261€ 33 820€ 3 312€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
557 € 157 € 130 € 172 € 591 €
056
B.IV.1
Peniaze
557€ 157€ 130€ 172€ 591€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
692 176 € 963 395 € 46 196 € 40 069 € 54 409 € 56 050 € 111 226 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
939€ 16 827€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
692 176€ 963 395€ 46 196€ 40 069€ 54 409€ 55 111€ 94 399€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
85 469 915 € 110 012 599 € 92 069 182 € 86 246 481 € 80 771 472 € 75 216 597 € 65 314 543 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
47 453 090 € 80 603 795 € 74 462 825 € 69 476 451 € 64 827 854 € 60 226 009 € 54 474 506 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 136 693 € 7 136 693 € 7 136 693 € 7 136 693 € 7 136 693 € 7 136 693 € 7 136 693 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 136 693€ 7 136 693€ 7 136 693€ 7 136 693€ 7 136 693€ 7 136 693€ 7 136 693€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 190 € 1 190 € 1 190 € 1 190 € 1 190 € 1 190 € 1 190 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
32 796 472 € 66 611 273 € 61 624 899 € 56 976 302 € 52 374 457 € 46 622 954 € 41 028 657 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 796 472€ 66 611 273€ 61 624 899€ 56 976 302€ 52 374 457€ 46 622 954€ 41 028 657€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 805 066 € 6 140 970 € 4 986 374 € 4 648 597 € 4 601 845 € 5 751 503 € 5 594 297 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
34 696 010 € 28 146 257 € 16 980 443 € 15 745 285 € 15 942 444 € 14 973 074 € 10 790 025 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 270 885 € 9 415 385 € 9 631 322 € 5 941 894 € 8 848 559 € 6 907 753 € 5 084 034 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 315 374€ 3 557 495€ 2 787 089€ 2 750 493€ 4 704 972€ 2 997 970€ 3 044 423€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 955 511€ 5 857 890€ 6 844 233€ 3 191 401€ 4 143 587€ 3 909 783€ 2 039 611€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
19 423 002 € 18 729 944 € 7 348 338 € 9 802 630 € 7 093 159 € 8 064 924 € 5 705 623 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 684 062€ 12 208 011€ 2 057 274€ 4 646 428€ 2 697 285€ 829 588€ 486 689€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 147 130€ 907 348€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 784 278€ 3 146 666€ 2 541 865€ 2 386 987€ 2 343 753€ 2 475 523€ 2 364 608€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 546 948€ 2 107 497€ 1 720 697€ 1 535 233€ 1 461 365€ 1 403 488€ 1 418 271€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 357 563€ 1 224 917€ 982 330€ 1 188 376€ 544 748€ 1 154 997€ 490 272€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
50 151€ 42 853€ 46 172€ 45 606€ 46 008€ 54 198€ 38 435€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 123 € 928 € 783 € 761 € 726 € 397 € 368 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 123€ 928€ 783€ 761€ 726€ 397€ 368€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 320 815 € 1 262 547 € 625 914 € 1 024 745 € 1 174 € 17 514 € 50 012 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 829 312€ 608 247€ 1 174€ 17 187€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
491 503€ 654 300€ 625 914€ 1 024 745€ 1 174€ 16 340€ 32 825€