Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hampi s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
88 215 € 254 975 € 8 264 447 € 9 156 436 € 9 914 061 € 9 866 661 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 468 676 € 393 522 € 527 046 € 565 035 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 468 676 € 393 522 € 527 046 € 565 035 €
012
A.II.1
Pozemky
1 072 354 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
158 813 € 158 814 € 173 251 € 187 689 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 231 980 € 234 708 € 353 795 € 377 346 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 529 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
88 215 € 254 228 € 5 792 630 € 8 760 826 € 9 382 046 € 9 298 565 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
842 954 € 48 997 € 2 656 €
032
B.I.1
Materiál
13 852 € 48 413 € 2 072 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
829 102 € 584 € 584 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
159 910 € 159 910 € 159 910 € 4 744 910 € 150 000 € 158 013 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 585 000 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
159 910 € 159 910 € 159 910 € 150 000 € 158 013 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
-74 019 € 85 433 € 4 760 753 € 3 353 965 € 9 058 896 € 6 390 854 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-92 046 € 42 621 € 935 688 € 1 957 369 € 2 614 270 € 4 282 060 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
399 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 501 € 366 522 € 9 827 € 285 482 € 20 844 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
17 628 € 23 311 € 3 458 543 € 1 386 769 € 6 159 144 € 2 087 950 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 324 € 8 885 € 29 013 € 661 951 € 124 153 € 2 747 042 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 324 € 4 732 € 2 731 € 6 389 € 25 448 € 1 152 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 153 € 26 282 € 655 562 € 98 705 € 2 745 890 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
747 € 3 141 € 2 088 € 4 969 € 3 061 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
747 € 3 141 € 2 088 € 4 969 € 3 061 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
88 215 € 254 975 € 8 264 447 € 9 156 436 € 9 914 061 € 9 866 661 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-999 796 € -931 558 € 63 776 € 203 970 € 6 220 395 € 6 204 893 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-938 862 € -303 445 € 196 667 € 213 092 € 6 197 589 € 5 197 885 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
213 092 € 213 092 € 213 092 € 6 197 589 € 5 197 885 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-516 537 € -16 425 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-68 237 € -635 416 € -140 194 € -16 425 € 15 503 € 999 705 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 088 011 € 1 186 533 € 8 200 671 € 8 952 466 € 3 680 969 € 3 661 768 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 145 € 118 740 € 302 018 € 2 466 930 € 2 545 364 € 2 576 578 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 145 € 302 018 € 2 466 930 € 1 762 104 € 1 754 917 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
118 740 € 783 260 € 821 661 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 537 € 4 344 € 729 € 194 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 537 € 4 344 € 729 € 194 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 072 866 € 1 067 793 € 7 890 116 € 6 481 192 € 1 126 101 € 1 084 996 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
113 705 € 119 188 € 1 580 974 € 361 873 € 1 040 754 € 999 288 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
923 391 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
921 622 € 5 863 000 € 6 000 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
53 996 € 69 846 € 48 744 € 15 984 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 718 € 37 576 € 26 371 € 12 371 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
35 770 € 25 041 € 11 355 € 8 455 € 8 161 € 55 759 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 942 € 348 073 € 3 442 € 2 071 € 1 594 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
8 775 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
12 697 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
12 697 €