Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Faurecia Slovakia s.r.o. [zrušená]

2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2016
31.05.2016
01.01.2015
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
284 209 000€ 654 671 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
286 927 000 € 658 810 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
946 000€ 2 107 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
282 297 000€ 649 748 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
966 000€ 2 816 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
785 000€ -601 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 933 000€ 4 740 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
271 132 000 € 628 882 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
767 000€ 1 683 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
217 076 000€ 502 695 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
24 362 000€ 56 152 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 709 000 € 54 715 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 185 000€ 42 073 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 684 000€ 10 483 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
840 000€ 2 159 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 693 000€ 8 980 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 525 000€ 4 657 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 795 000 € 29 928 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
42 789 000 € 93 540 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
66 000 € 380 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
62 000 € 372 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4 000€ 8 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
96 000 € 366 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 109 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
12 000€ 35 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84 000€ 222 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-30 000 € 14 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 765 000 € 29 942 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 638 000 € 7 450 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 225 000€ 10 379 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-587 000€ -2 929 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
12 127 000 € 22 492 000 €