Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cromicron Energy a.s. v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2017
31.01.2019
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 329 076 € 4 342 134 € 4 342 856 € 4 431 309 € 6 024 017 € 6 092 560 € 467 642 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
142 741 € 39 572 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
54 681 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
54 681€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
72 447 € 39 572 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 520€ 39 572€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 108€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 819€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
15 613 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
15 613€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 329 076 € 4 342 134 € 4 342 844 € 4 431 279 € 6 024 017 € 2 916 023 € 398 526 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 329 016 € 4 341 898 € 4 341 898 € 4 429 270 € 6 024 017 € 2 708 062 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 1 769 499€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
104 731€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
133 706€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
253€ 3 024€ 461 682€ 47 252€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 329 016€ 4 341 898€ 4 341 898€ 4 429 017€ 6 020 993€ 238 444€ 123 198€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
60 € 236 € 946 € 2 009 € 207 961 € 48 068 €
056
B.IV.1
Peniaze
986€ 11 729€
057
B.IV.2
Účty v bankách
60€ 236€ 946€ 2 009€ 206 975€ 36 339€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
12 € 30 € 3 033 796 € 29 544 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
50€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12€ 30€ 2 966 280€ 29 544€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
67 466€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 329 076 € 4 342 134 € 4 342 856 € 4 431 309 € 6 024 017 € 6 092 560 € 467 642 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 329 076 € 4 335 484 € 4 337 532 € 4 340 725 € 4 695 715 € -2 263 970 € -42 865 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
16 597 € 16 210 € 16 597 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
16 597€ 16 597€ 16 597€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-387€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
930 788 € 930 788 € 930 788 € 930 788 € 9 184 € 9 184 € 9 184 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
930 788€ 930 788€ 930 788€ 930 788€ 9 184€ 9 184€ 9 184€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 597 562 € -3 593 257 € -3 590 062 € -3 498 613 € -11 380 132 € -1 068 645 € -188 248 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 881 519€ 7 881 519€ 7 881 519€ 7 881 519€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 479 081€ -11 474 776€ -11 471 581€ -11 380 132€ -11 380 132€ -1 068 645€ -188 248€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 150 € -2 047 € -3 194 € -91 450 € 9 050 066 € -2 220 719 € -880 398 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
0 € 6 650 € 5 324 € 90 584 € 1 328 302 € 8 356 530 € 510 507 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
500 € 500 € 500 € 12 100 € 15 771 € 10 088 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 500€ 500€ 12 100€ 15 771€ 10 088€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 135 € 2 377 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 135€ 2 377€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
0 € 497 € 895 € 1 925 € 1 000 000 € 8 301 744 € 492 162 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
0€ 17€ 415€ 965€ 3 954 620€ 205 874€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
131 395€ 808€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 190 334€ 247 965€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 906€ 12 901€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 083€ 23 461€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 960€ 1 204€ 1 153€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 000 000€ 202€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 653€ 3 929€ 88 159€ 316 202€ 35 880€ 5 880€