Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 131 147 € 1 378 535 € 2 778 630 € 1 236 006 € 1 088 460 € 737 574 € 789 666 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
94 466 € 111 315 € 105 019 € 82 623 € 102 927 € 75 409 € 40 572 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 269 € 3 171 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
1 269€ 3 171€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
88 197 € 103 144 € 100 019 € 77 623 € 97 927 € 70 409 € 35 572 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
85 197€ 103 144€ 100 019€ 77 623€ 97 927€ 70 409€ 35 572€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 000€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 003 840 € 1 239 390 € 2 656 699 € 941 535 € 873 506 € 559 583 € 655 046 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 905 486 € 776 503 € 1 175 473 € 786 282 € 428 270 € 494 851 € 458 739 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 511 486€ 449 139€ 999 190€ 771 482€ 428 270€ 491 851€ 450 357€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
394 000€ 236 000€ 176 028€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
255€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
91 364€ 14 800€ 0€ 8 382€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
98 354 € 462 887 € 1 481 226 € 155 253 € 445 236 € 64 732 € 196 307 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 328€ 4 950€ 2 835€ 2 974€ 5 611€ 996€ 2 876€
057
B.IV.2
Účty v bankách
96 026€ 457 937€ 1 478 391€ 152 279€ 439 625€ 63 736€ 193 431€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
32 841 € 27 830 € 16 912 € 211 848 € 112 027 € 102 582 € 94 048 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 749€ 27 830€ 16 912€ 5 068€ 4 530€ 4 142€ 4 748€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 092€ 206 780€ 107 497€ 98 440€ 89 300€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 131 147 € 1 378 535 € 2 778 630 € 1 236 006 € 1 088 460 € 737 574 € 789 666 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
878 899 € 821 449 € 1 204 183 € 495 459 € 571 790 € 504 330 € 629 889 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
413 780 € 557 790 € 487 790 € 564 121 € 496 661 € 622 220 € 616 459 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
413 780€ 557 790€ 622 220€ 622 220€ 622 220€ 622 220€ 616 459€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-134 430€ -58 099€ -125 559€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
457 450 € 255 990 € 708 724 € -76 331 € 67 460 € -125 559 € 5 761 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 252 248 € 557 086 € 1 445 328 € 740 547 € 516 670 € 233 244 € 159 777 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
63 948 € 34 851 € 16 234 € 103 897 € 21 825 € 18 278 € 11 880 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
63 948€ 34 851€ 16 234€ 103 897€ 21 825€ 18 278€ 11 880€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
25 127 € 33 262 € 4 101 € 3 701 € 18 058 € 33 008 € 15 513 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 841€ 5 123€ 4 101€ 3 131€ 2 326€ 1 609€ 1 262€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
19 286€ 28 139€ 570€ 15 732€ 31 399€ 14 251€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 163 173 € 488 973 € 1 424 993 € 632 949 € 476 787 € 181 958 € 132 384 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 013 335€ 422 869€ 1 099 667€ 420 582€ 373 562€ 109 021€ 63 966€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
14 543€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 000€ 0€ 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 624€ 22 380€ 41 660€ 20 347€ 23 778€ 20 496€ 17 164€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 640€ 15 117€ 25 802€ 12 943€ 15 002€ 12 912€ 10 929€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
84 405€ 9 284€ 211 681€ 59 320€ 27 585€ 27 076€ 17 426€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
26 169€ 19 323€ 46 183€ 29 757€ 36 860€ 12 453€ 7 856€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
129 119 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
129 119€ 0€