Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 533 750 € 3 301 477 € 4 409 271 € 1 562 423 € 1 691 177 € 1 023 242 € 803 062 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 533 750€ 3 301 477€ 4 409 271€ 1 562 423€ 1 691 177€ 1 023 242€ 803 062€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 256 195 € 2 299 038 € 2 984 111 € 1 075 115 € 1 039 448 € 627 338 € 356 115 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
51 443€ 64 231€ 59 809€ 49 947€ 61 721€ 65 398€ 55 910€
10
B.2
Služby
2 204 752€ 2 234 807€ 2 924 302€ 1 025 168€ 977 727€ 561 940€ 300 205€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 277 555 € 1 002 439 € 1 425 160 € 487 308 € 651 729 € 395 904 € 446 947 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
578 781 € 580 275 € 481 607 € 476 154 € 487 739 € 457 750 € 393 062 €
13
C.1
Mzdové náklady
429 294€ 427 930€ 348 321€ 352 036€ 355 779€ 331 611€ 285 454€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
136 737€ 139 832€ 118 449€ 114 779€ 119 453€ 112 335€ 96 725€
16
C.4
Sociálne náklady
12 750€ 12 513€ 14 837€ 9 339€ 12 507€ 13 804€ 10 883€
17
D
Dane a poplatky
3 254€ 3 129€ 2 844€ 4 378€ 3 374€ 3 134€ 2 586€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 955€ 47 854€ 41 144€ 42 666€ 31 327€ 25 033€ 6 629€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 750€ 84€ 794€ 12 133€ 2 533€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 969€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 383€ 11 190€ 10 236€ 4 256€ 5 031€ 6 010€ 4 375€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 954€ 39 116€ 29 479€ 25 036€ 37 657€ 19 247€ 21 235€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
616 744 € 343 339 € 881 116 € -48 506 € 99 196 € -103 250 € 27 810 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
3€ 3€ 8€ 27€ 56€ 44€ 137€
39
N
Nákladové úroky
1 563€ 1 357€ 1 064€ 2 613€ 3 037€ 3 302€ 542€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
1€ 0€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 71€ 64€ 25€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 397€ 20 866€ 17 716€ 22 379€ 14 077€ 16 163€ 18 731€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-26 954 € -22 150 € -18 708 € -24 940 € -17 058 € -19 421 € -19 139 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
589 790 € 321 189 € 862 408 € -73 446 € 82 138 € -122 671 € 8 671 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
132 340 € 65 199 € 153 684 € 2 885 € 14 678 € 2 888 € 2 910 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
132 340€ 65 199€ 153 684€ 2 885€ 14 678€ 2 888€ 2 910€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
457 450 € 255 990 € 708 724 € -76 331 € 67 460 € -125 559 € 5 761 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
589 790 € 321 189 € 862 408 € -73 446 € 82 138 € -122 671 € 8 671 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
457 450 € 255 990 € 708 724 € -76 331 € 67 460 € -125 559 € 5 761 €