Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agrosol s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 298 581 € 2 985 781 € 3 608 871 € 4 272 004 € 5 036 829 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
599 344 € 679 491 € 772 381 € 1 652 292 € 1 776 781 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
599 344 € 679 491 € 772 381 € 1 652 292 € 1 776 781 €
012
A.II.1
Pozemky
331 969 € 331 969 € 331 968 € 735 817 € 755 115 €
013
A.II.2
Stavby
173 369 € 186 899 € 200 430 € 227 490 € 241 020 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 090 € 90 707 € 170 067 € 619 069 € 710 730 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
69 916 € 69 916 € 69 916 € 69 916 € 69 916 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 697 256 € 2 304 781 € 2 835 630 € 2 617 331 € 3 255 826 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
331 155 € 567 049 € 824 241 € 1 040 960 € 1 483 928 €
032
B.I.1
Materiál
15 204 € 9 122 € 60 617 € 21 999 € 371 986 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 235 € 2 745 € 101 479 € 170 499 €
034
B.I.3
Výrobky
142 716 € 147 305 € 245 329 € 260 649 € 132 889 €
035
B.I.4
Zvieratá
-7 € 184 747 € 265 724 € 217 127 € 82 398 €
036
B.I.5
Tovar
172 712 € 219 110 € 249 826 € 426 078 € 712 527 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
530 € 530 € 13 628 € 13 629 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 754 € 3 755 € 2 659 € 568 € 8 725 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 754 € 3 755 € 2 659 € 568 € 8 725 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
289 670 € 312 291 € 580 960 € 349 172 € 1 201 771 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
284 555 € 289 317 € 580 960 € 329 544 € 1 151 148 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 115 € 22 974 € 19 628 € 50 623 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 072 677 € 1 421 686 € 1 427 770 € 1 226 631 € 561 402 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 067 122 € 1 421 534 € 1 427 749 € 1 202 681 € 557 288 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 555 € 152 € 21 € 23 950 € 4 114 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 981 € 1 509 € 860 € 2 381 € 4 222 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 981 € 1 509 € 860 € 2 381 € 4 222 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 298 581 € 2 985 781 € 3 608 871 € 4 272 004 € 5 036 829 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-73 073 € 323 604 € 563 196 € 108 189 € 551 438 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
069
A.I.1
Základné imanie
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
76 250 € 76 250 € 73 003 € 33 194 € 33 194 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
43 056 € 43 056 € 39 809 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-270 750 € 128 590 € 155 015 € 133 678 € 175 762 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
128 590 € 128 590 € 155 015 € 155 015 € 207 642 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-399 340 € -21 337 € -31 880 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-210 512 € -213 175 € 3 239 € -390 622 € 10 543 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 371 654 € 2 662 177 € 3 045 675 € 4 163 815 € 4 485 391 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 676 € 4 068 € 5 051 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 676 € 4 068 € 5 051 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
43 596 € 43 595 € 93 430 € 303 852 € 177 657 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
700 € 700 € 692 € 693 € 692 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
42 896 € 42 895 € 92 738 € 303 159 € 176 965 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 328 058 € 2 618 582 € 2 949 569 € 3 855 895 € 4 302 683 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
627 777 € 903 805 € 951 624 € 1 505 705 € 1 883 928 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 606 680 € 1 620 003 € 1 896 610 € 2 298 162 € 2 372 602 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 219 € 2 219 € 1 973 € 4 845 € 4 116 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 769 € 7 931 € 9 190 € 2 330 € 2 490 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
84 613 € 84 624 € 90 172 € 44 853 € 39 547 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé