Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MSK 21 s.r.o. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
243 065 € 2 708 110 € 5 739 762 € 6 541 557 € 6 027 090 € 6 275 004 € 6 648 453 € 7 143 020 € 7 253 083 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
149 465 € 1 441 769 € 1 074 824 € 1 210 332 € 3 352 957 € 3 869 004 € 4 737 743 € 5 168 297 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 539 € 1 465 € 2 391 € 3 317 € 4 243 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 539€ 1 465€ 2 391€ 3 317€ 4 243€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
149 465 € 1 441 769 € 1 074 824 € 1 209 793 € 1 791 492 € 2 306 613 € 3 174 426 € 3 604 054 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
83 065€ 638 682€ 643 351€ 708 126€ 1 132 936€ 1 179 674€ 1 558 995€ 1 418 722€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 400€ 261 018€ 431 473€ 364 319€ 643 929€ 957 739€ 1 104 440€ 1 112 114€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 530 069€ 0€ 137 348€ 14 627€ 169 200€ 510 991€ 1 073 218€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 560 000 € 1 560 000 € 1 560 000 € 1 560 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
1 560 000€ 1 560 000€ 1 560 000€ 1 560 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
237 466 € 2 422 947 € 4 118 141 € 5 279 127 € 4 592 554 € 2 746 839 € 2 621 469 € 2 206 048 € 1 930 676 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 524 € 53 590 € 22 355 € 20 184 € 18 906 € 31 319 € 38 656 € 67 880 €
035
B.I.1
Materiál
2 524€ 45 114€ 15 306€ 11 817€ 10 881€ 22 259€ 27 684€ 18 690€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
8 476€ 7 049€ 8 367€ 8 025€ 9 060€ 10 972€ 49 190€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 99 382 € 97 781 € 107 355 € 68 426 € 121 807 € 98 207 € 93 357 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 99 382 € 97 781 € 107 355 € 68 426 € 121 807 € 98 207 € 93 357 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
99 382€ 97 781€ 107 355€ 68 426€ 121 807€ 98 207€ 93 357€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
84 349 € 1 220 274 € 2 312 335 € 1 783 706 € 1 886 716 € 430 088 € 539 764 € 827 312 € 648 442 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 333 € 958 650 € 1 656 848 € 1 762 274 € 1 882 540 € 428 133 € 537 318 € 816 973 € 606 490 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 000€ 36 900€ 36 318€ 37 977€ 43 738€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 333€ 958 650€ 1 648 848€ 1 725 374€ 1 846 222€ 390 156€ 493 580€ 816 973€ 606 490€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 016€ 257 172€ 598 201€ 14 438€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 452€ 57 286€ 21 432€ 4 176€ 1 955€ 2 446€ 10 339€ 27 514€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
153 117 € 1 200 149 € 1 652 834 € 3 375 285 € 2 578 299 € 2 229 419 € 1 928 579 € 1 241 873 € 1 120 997 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 882€ 801 802€ 729 177€ 678 890€ 645 011€ 812 653€ 719 640€ 791 368€
073
B.V.2.
Účty v bankách
153 117€ 1 195 267€ 851 032€ 2 646 108€ 1 899 409€ 1 584 408€ 1 115 926€ 522 233€ 329 629€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 599 € 135 698 € 179 852 € 187 606 € 224 204 € 175 208 € 157 980 € 199 229 € 154 110 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
21 104€ 36 838€ 52 528€ 10 820€ 11 514€ 12 208€ 13 903€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 599€ 135 698€ 158 748€ 150 768€ 171 676€ 164 388€ 146 466€ 187 021€ 140 207€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
243 065 € 2 708 110 € 5 739 762 € 6 541 557 € 6 027 090 € 6 275 004 € 6 648 453 € 7 143 020 € 7 253 083 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
220 868 € 1 536 609 € 4 864 533 € 5 503 625 € 3 397 979 € 2 169 169 € 1 080 136 € 868 843 € 726 155 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
335 000 € 335 000 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
335 000€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
3 060€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
600 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
50 356 € 50 356 € 50 356 € 50 356 € 50 356 € 50 356 € 50 356 € 50 356 € 50 356 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
50 356€ 50 356€ 50 356€ 50 356€ 50 356€ 50 356€ 50 356€ 50 356€ 50 356€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-548 748 € 2 782 237 € 2 921 330 € 1 315 683 € 86 874 € -1 002 161 € -1 213 453 € -1 356 141 € -1 360 019 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 408 602€ 5 408 603€ 5 408 603€ 3 802 956€ 2 574 147€ 1 485 112€ 1 273 820€ 1 131 132€ 1 127 254€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 957 350€ -2 626 366€ -2 487 273€ -2 487 273€ -2 487 273€ -2 487 273€ -2 487 273€ -2 487 273€ -2 487 273€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-215 740 € -3 330 984 € -139 093 € 2 105 646 € 1 228 809 € 1 089 034 € 211 293 € 142 688 € 3 878 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 197 € 1 170 796 € 875 097 € 1 034 713 € 2 629 111 € 4 105 835 € 5 568 317 € 6 274 177 € 6 526 928 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 614 € 654 € 1 212 € 2 711 € 1 501 953 € 3 051 094 € 4 724 544 € 5 133 573 € 4 329 225 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 1 500 000€ 3 050 000€ 4 720 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 122 023€ 4 322 023€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 804€ 11 061€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 614€ 654€ 1 212€ 2 711€ 1 953€ 1 094€ 740€ 489€ 5 584€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 618€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
80 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
80 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 533 € 297 399 € 592 198 € 678 695 € 777 674 € 808 064 € 752 237 € 1 016 026 € 2 071 480 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 509 € 160 482 € 399 713 € 321 969 € 504 875 € 354 849 € 449 234 € 354 172 € 697 664 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 797€ 191 373€ 47 249€ 6 687€ 6 994€ 7 644€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 509€ 153 685€ 208 340€ 274 720€ 498 188€ 347 855€ 441 590€ 354 172€ 697 664€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
429 852€ 1 222 453€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 1 292€ 2 784€ 11 927€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
68 881€ 87 898€ 116 548€ 91 852€ 97 052€ 126 518€ 82 651€ 85 626€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
45 136€ 56 385€ 77 929€ 61 022€ 58 208€ 70 372€ 56 066€ 41 601€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
356€ 19 736€ 41 774€ 158 219€ 115 467€ 282 450€ 82 983€ 85 626€ 23 076€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 668€ 3 164€ 6 428€ 4 030€ 3 166€ 12 721€ 11 203€ 7 659€ 1 060€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 050 € 872 743 € 281 687 € 353 307 € 349 484 € 166 677 € 91 536 € 124 578 € 126 223 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
76 040€ 60 382€ 57 896€ 56 328€ 47 982€ 71 882€ 78 675€ 80 372€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 050€ 796 703€ 221 305€ 295 411€ 293 156€ 118 695€ 19 654€ 45 903€ 45 851€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
705 € 132 € 3 219 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
705€ 132€ 3 219€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé