Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
788 776 € 709 005 € 501 226 € 638 833 € 667 654 € 744 093 € 825 161 € 906 011 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 € 224 400 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
224 400€ 224 400€ 224 400€ 224 400€ 224 400€ 224 400€ 224 400€ 224 400€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
564 376 € 484 605 € 276 826 € 414 433 € 443 254 € 519 693 € 600 761 € 681 611 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
336 800€ 419 800€ 498 000€ 581 000€ 664 000€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
439 560 € 439 560 € 251 560 € 52 360 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
439 560€ 439 560€ 251 560€ 52 360€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
124 816 € 45 045 € 25 266 € 25 273 € 23 454 € 21 693 € 19 761 € 17 611 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
124 816€ 45 045€ 25 266€ 25 273€ 23 454€ 21 693€ 19 761€ 17 611€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
788 776 € 709 005 € 501 226 € 638 833 € 667 654 € 744 093 € 825 161 € 906 011 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
23 984 € 24 213 € 24 550 € 24 785 € 22 947 € 21 151 € 19 230 € 17 347 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
9 608€ 9 944€ 10 179€ 8 341€ 6 545€ 4 624€ 2 741€ 1 856€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-230 € -337 € -235 € 1 838 € 1 796 € 1 921 € 1 883 € 885 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
764 792 € 684 792 € 476 676 € 614 048 € 644 707 € 722 942 € 805 931 € 888 664 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
336 800€ 419 800€ 498 000€ 581 000€ 664 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
274 432 € 274 432 € 274 316 € 224 888 € 224 907 € 224 942 € 224 931 € 224 664 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
144€ 144€ 28€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
488€ 507€ 542€ 531€ 264€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
274 288€ 274 288€ 274 288€ 224 400€ 224 400€ 224 400€ 224 400€ 224 400€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
490 360€ 410 360€ 202 360€ 52 360€