Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ABO Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
334 621 € 339 105 € 332 861 € 363 035 € 412 491 € 321 460 € 342 303 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
89 563 € 98 304 € 107 045 € 115 047 € 132 570 € 129 604 € 143 031 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
89 563 € 98 304 € 107 045 € 115 047 € 132 570 € 129 604 € 143 031 €
012
A.II.1
Pozemky
89 563 € 10 113 € 10 113 € 10 113 € 10 113 € 10 113 € 10 113 €
013
A.II.2
Stavby
84 093 € 88 736 € 89 194 € 98 023 € 106 852 € 115 682 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 098 € 8 196 € 15 740 € 8 043 € 12 639 € 17 236 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 16 391 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
245 058 € 239 450 € 224 627 € 245 671 € 278 565 € 190 424 € 197 357 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
41 161 € 46 503 € 53 844 € 52 831 € 64 751 € 58 732 € 60 710 €
032
B.I.1
Materiál
34 € 120 € 142 € 220 € 155 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
46 503 € 53 810 € 52 711 € 64 609 € 58 512 € 60 555 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
174 617 € 59 578 € 39 893 € 122 739 € 135 691 € 78 822 € 61 344 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
73 127 € 59 578 € 39 893 € 111 730 € 135 209 € 73 236 € 61 344 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 527 € 0 € 5 586 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
101 490 € 482 € 482 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
29 280 € 133 369 € 130 890 € 70 101 € 78 123 € 52 870 € 75 303 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 280 € 1 754 € 1 117 € 2 287 € 1 844 € 1 882 € 1 475 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
131 615 € 129 773 € 67 814 € 76 279 € 50 988 € 73 828 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 351 € 1 189 € 2 317 € 1 356 € 1 432 € 1 915 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 351 € 2 317 € 1 356 € 1 432 € 16 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 189 € 0 € 0 € 1 899 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
334 621 € 339 105 € 332 861 € 363 035 € 412 491 € 321 460 € 342 303 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
311 929 € 311 277 € 307 490 € 324 753 € 321 188 € 294 164 € 303 819 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 561 € 25 561 € 25 561 € 25 561 € 25 561 € 25 561 € 25 561 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 561 € 25 561 € 25 561 € 25 561 € 25 561 € 25 561 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € 0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 556 € 2 556 € 2 556 € 2 556 € 2 556 € 2 556 € 2 556 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 556 € 2 556 € 2 556 € 2 556 € 2 556 € 2 556 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
283 160 € 279 374 € 300 820 € 293 071 € 266 049 € 275 702 € 255 880 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
300 820 € 300 820 € 293 071 € 266 049 € 275 702 € 255 880 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-21 446 € 0 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
652 € 3 786 € -21 447 € 3 565 € 27 022 € -9 655 € 19 822 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 692 € 27 828 € 25 122 € 37 601 € 91 303 € 27 296 € 38 484 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 737 € 7 859 € 6 347 € 6 655 € 14 616 € 2 353 € 7 938 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 737 € 1 647 € 1 615 € 0 € 0 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 212 € 4 732 € 6 655 € 14 616 € 2 353 € 7 938 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
-59 € 40 € 159 € 272 € 467 € 692 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
-59 € 40 € 159 € 272 € 467 € 692 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
19 955 € 20 028 € 18 735 € 30 787 € 76 415 € 24 476 € 29 854 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14 223 € 12 487 € 6 374 € 23 449 € 57 641 € 14 398 € 17 177 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
199 € 162 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 937 € 2 544 € 3 217 € 2 556 € 2 566 € 2 828 € 2 721 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 683 € 2 225 € 1 752 € 2 081 € 1 579 € 1 809 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 795 € 3 314 € 6 919 € 3 030 € 14 127 € 5 472 € 7 985 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0 € 0 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
249 € 681 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
681 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
249 € 0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 € 0 €