Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 347 860 € 1 358 353 € 1 428 181 € 1 357 166 € 1 349 255 € 1 343 789 € 1 256 730 € 1 188 171 € 1 076 711 € 1 009 719 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
300 587 € 344 220 € 358 060 € 386 687 € 525 003 € 595 477 € 699 082 € 774 742 € 593 594 € 661 025 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
297 087 € 340 720 € 354 560 € 383 187 € 525 003 € 595 477 € 699 082 € 774 742 € 593 594 € 661 025 €
012
A.II.1
Pozemky
149 535€ 153 622€ 113 539€ 116 394€ 119 299€ 96 526€ 63 364€ 33 319€ 32 739€ 32 740€
013
A.II.2
Stavby
107 042€ 122 963€ 138 884€ 154 804€ 170 729€ 186 654€ 202 579€ 218 504€ 234 428€ 252 045€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 978€ 31 443€ 61 755€ 69 595€ 168 177€ 219 568€ 314 225€ 374 465€ 181 115€ 235 237€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
18 715€ 22 875€ 30 565€ 38 577€ 62 981€ 88 912€ 115 097€ 141 137€ 115 177€ 137 056€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 817€ 9 817€ 9 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 7 317€ 30 135€ 3 947€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
985 029 € 903 989 € 1 046 811 € 936 811 € 824 252 € 748 312 € 557 398 € 413 429 € 483 117 € 346 687 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
169 048 € 139 997 € 143 482 € 155 075 € 135 871 € 92 632 € 93 619 € 81 805 € 98 470 € 102 887 €
035
B.I.1
Materiál
33 755€ 33 300€ 36 399€ 42 442€ 47 682€ 44 973€ 51 644€ 47 898€ 56 631€ 52 142€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
97 084€ 69 680€ 63 358€ 61 850€ 49 005€ 31 189€ 29 042€ 21 234€ 14 027€ 19 383€
037
B.I.3
Výrobky
26 341€ 25 099€ 24 523€ 24 286€ 35 769€ 14 610€ 12 520€ 10 769€ 25 756€ 26 763€
038
B.I.4
Zvieratá
20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€
039
B.I.5
Tovar
11 848€ 11 898€ 19 182€ 26 477€ 3 395€ 1 840€ 393€ 1 884€ 2 036€ 4 579€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
587 248 € 523 239 € 608 561 € 284 888 € 256 496 € 119 559 € 148 350 € 54 707 € 55 931 € 81 805 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
125 798 € 168 982 € 191 505 € 179 997 € 140 190 € 30 680 € 76 540 € 43 422 € 48 945 € 31 536 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
125 798€ 168 982€ 191 505€ 179 997€ 140 190€ 30 680€ 76 540€ 43 422€ 48 945€ 31 536€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
391 000€ 329 000€ 373 500€ 61 500€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
12€ 12€ 12€ 12€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
70 438€ 25 245€ 43 544€ 43 379€ 116 306€ 86 923€ 71 810€ 11 285€ 6 918€ 50 200€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 956€ 68€ 69€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
47 605 € 80 182 € 85 147 € 70 004 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
47 605€ 80 182€ 85 147€ 70 004€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
228 733 € 240 753 € 294 768 € 449 243 € 351 703 € 450 974 € 245 425 € 276 917 € 328 716 € 161 995 €
072
B.V.1.
Peniaze
122 450€ 140 009€ 132 989€ 138 873€ 123 704€ 96 852€ 62 965€ 35 708€ 22 030€ 30 261€
073
B.V.2.
Účty v bankách
106 283€ 100 744€ 161 779€ 310 370€ 227 999€ 354 122€ 182 460€ 241 209€ 306 686€ 131 734€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
62 244 € 110 144 € 23 310 € 33 668 € 250 € 2 007 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 007€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
62 244€ 110 144€ 23 310€ 33 668€ 250€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 347 860 € 1 358 353 € 1 428 181 € 1 357 166 € 1 349 255 € 1 343 789 € 1 256 730 € 1 188 171 € 1 076 711 € 1 009 719 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 247 214 € 1 246 040 € 1 244 205 € 1 243 057 € 1 240 585 € 1 221 543 € 1 134 624 € 1 024 199 € 929 122 € 903 815 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 21€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 975 € 5 975 € 5 975 € 5 975 € 5 975 € 5 975 € 5 975 € 5 975 € 5 975 € 5 976 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 976€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 320 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
3 320€
092
A.V.2
Ostatné fondy
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 234 734 € 1 232 899 € 1 231 751 € 1 229 279 € 1 210 237 € 1 123 319 € 1 012 893 € 866 816 € 858 464 € 828 485 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 234 734€ 1 232 899€ 1 231 751€ 1 229 279€ 1 210 237€ 1 123 319€ 1 012 893€ 866 816€ 858 464€ 828 485€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 174 € 1 835 € 1 148 € 2 472 € 19 042 € 86 918 € 110 425 € 146 077 € 59 352 € 64 021 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
89 661 € 99 908 € 170 151 € 98 864 € 86 573 € 85 331 € 75 827 € 105 622 € 76 672 € 76 759 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
32 751 € 35 929 € 36 476 € 33 517 € 30 399 € 27 462 € 25 100 € 22 962 € 20 888 € 4 891 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
32 751€ 35 929€ 36 476€ 33 517€ 30 399€ 27 462€ 25 100€ 22 962€ 20 888€ 4 891€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
50 197 € 54 162 € 49 360 € 59 723 € 49 214 € 49 680 € 45 618 € 72 184 € 48 696 € 35 560 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 445 € 4 287 € 3 921 € 2 660 € 3 397 € 4 488 € 7 666 € 3 072 € 28 722 € 16 582 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 445€ 4 287€ 3 921€ 2 660€ 3 397€ 4 488€ 7 666€ 3 072€ 28 722€ 16 582€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 568€ 17 960€ 19 562€ 31 618€ 24 942€ 23 292€ 18 141€ 30 075€ 11 410€ 11 790€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 414€ 10 627€ 12 251€ 20 107€ 16 357€ 14 990€ 11 092€ 9 936€ 7 093€ 7 188€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 770€ 21 288€ 13 626€ 5 338€ 4 518€ 3 421€ 8 719€ 29 101€ 1 471€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 489€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 713 € 9 817 € 9 315 € 5 624 € 6 960 € 8 189 € 5 109 € 10 476 € 7 088 € 4 880 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 713€ 9 817€ 9 315€ 5 624€ 6 960€ 8 189€ 5 109€ 10 476€ 7 088€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 880€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
75 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
31 428€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 985 € 12 405 € 13 825 € 15 245 € 22 097 € 36 915 € 46 279 € 58 350 € 70 917 € 29 145 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 492€ 497€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
29 145€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 985€ 12 405€ 13 825€ 15 245€ 22 097€ 33 423€ 45 782€ 58 350€ 70 917€