Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
542 163€ 504 929€ 587 454€ 629 141€ 720 071€ 701 512€ 757 793€ 739 712€ 881 361€ 614 124€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
866 368 € 716 295 € 716 791 € 747 727 € 857 678 € 916 957 € 903 824 € 880 435 € 981 120 € 714 690 € 558 990 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
39 298€ 20 296€ 33 974€ 34 720€ 8 534€ 4 484€ 13 016€ 4 233€ 11 982€ 3 735€ 3 772€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
154 719€ 192 367€ 119 410€ 98 590€ 139 894€ 170 926€ 138 561€ 136 739€ 137 679€ 91 466€ 78 100€
05
III.
Tržby z predaja služieb
350 162€ 300 436€ 446 931€ 505 043€ 595 681€ 529 783€ 608 834€ 600 770€ 732 985€ 519 293€ 383 564€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
34 447€ 28 646€ 6 898€ 1 745€ 1 362€ 38 975€ 4 237€ 9 559€ -7 780€ -6 363€ 7 553€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
660€ 2 447€ 2 810€ 38 178€ 6 620€ 1 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
287 742€ 173 890€ 109 578€ 105 182€ 109 397€ 134 611€ 132 556€ 129 134€ 106 254€ 106 559€ 84 601€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
718 471 € 711 461 € 706 453 € 741 091 € 851 007 € 884 460 € 789 482 € 737 620 € 792 138 € 635 671 € 467 509 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 394€ 10 498€ 17 355€ 16 826€ 5 464€ 4 061€ 8 409€ 1 623€ 12 525€ 2 543€ 2 018€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
181 287€ 188 386€ 173 040€ 147 882€ 174 876€ 169 331€ 172 073€ 165 218€ 226 279€ 192 028€ 132 786€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
88 001€ 98 773€ 49 572€ 70 388€ 65 370€ 96 321€ 78 859€ 84 145€ 124 037€ 79 935€ 49 483€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
390 155 € 360 929 € 399 095 € 429 439 € 444 720 € 420 125 € 343 422 € 300 800 € 293 677 € 249 016 € 171 962 €
16
E.1.
Mzdové náklady
275 257€ 254 679€ 280 016€ 299 235€ 310 831€ 292 726€ 238 495€ 209 749€ 210 004€ 161 191€ 117 761€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
94 801€ 88 586€ 97 491€ 104 719€ 109 123€ 101 568€ 82 619€ 73 760€ 66 814€ 58 392€ 41 103€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 097€ 17 664€ 21 588€ 25 485€ 24 766€ 25 831€ 22 308€ 17 291€ 16 859€ 29 433€ 13 098€
20
F.
Dane a poplatky
6 199€ 5 723€ 6 677€ 6 157€ 6 571€ 6 491€ 5 705€ 6 717€ 8 689€ 5 885€ 5 570€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 197€ 39 546€ 53 923€ 56 273€ 138 910€ 163 724€ 165 259€ 166 889€ 117 162€ 101 337€ 79 833€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 197€ 39 546€ 53 923€ 56 273€ 138 910€ 163 724€ 165 259€ 166 889€ 117 162€ 101 337€ 79 833€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
660€ 2 854€ 5 581€ 11 568€ 171€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
350€ 1 210€ 740€ 400€ 331€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 238€ 6 946€ 6 791€ 11 272€ 9 515€ 12 839€ 15 234€ 11 018€ 9 029€ 4 527€ 25 526€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
147 897 € 4 834 € 10 338 € 6 636 € 6 671 € 32 497 € 114 342 € 142 815 € 188 982 € 79 019 € 91 481 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
288 944 € 244 088 € 367 246 € 405 002 € 499 761 € 474 455 € 505 307 € 500 315 € 512 025 € 333 625 € 288 702 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
47 639 € 35 133 € 25 560 € 36 141 € 1 414 € 25 € 25 € 10 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
47 639 € 35 128 € 25 560 € 36 141 € 1 404 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
47 639€ 35 128€ 25 560€ 36 141€ 1 404€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 € 25 € 12 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 25€ 12€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 13€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
143 163 € 2 039 € 4 947 € 50 076 € 33 982 € 31 858 € 36 567 € 754 € 685 € 622 € 469 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
47 605€ 32 577€ 30 525€ 35 516€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 € 1 851 € 15 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7€ 1 851€ 15€
52
O.
Kurzové straty
10€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
143 163€ 2 032€ 3 096€ 2 456€ 1 405€ 1 333€ 1 041€ 754€ 685€ 622€ 467€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-143 163 € -2 039 € -4 947 € -2 437 € 1 151 € -6 298 € -426 € 660 € -660 € -597 € -459 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 734 € 2 795 € 5 391 € 4 199 € 7 822 € 26 199 € 113 916 € 143 475 € 188 322 € 78 422 € 91 022 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 316 € 1 621 € 3 556 € 3 051 € 5 350 € 7 157 € 26 998 € 33 050 € 42 245 € 19 070 € 27 001 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 316€ 1 621€ 3 556€ 3 051€ 5 350€ 7 157€ 26 998€ 33 050€ 42 245€ 19 070€ 27 001€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 418 € 1 174 € 1 835 € 1 148 € 2 472 € 19 042 € 86 918 € 110 425 € 146 077 € 59 352 € 64 021 €