Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2011
30.06.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 622 492€ 2 563 800€ 2 605 814€ 2 517 462€ 2 488 359€ 2 846 011€ 3 167 456€ 3 391 305€ 2 835 561€ 806 066€ 993 812€ 977 436€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
79 197€ 40 667€ 4 486€ 2 058€ 72 238€ 361 188€ 653 683€ 948 379€ 23 861€ 118 903€ 27 187€ 45 284€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
38 016€ 3 124€ 1 425€ 2 058€ 72 238€ 361 188€ 653 683€ 946 904€ 23 861€ 118 903€ 27 187€ 45 284€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
543€ 3 061€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
41 181€ 37 000€ 0€ 1 475€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
273 624€ 253 463€ 331 657€ 245 733€ 208 110€ 262 663€ 312 576€ 393 172€ 183 568€ 683 844€ 963 306€ 928 833€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
161 540€ 161 540€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 121 526€ 119 026€ 89 759€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
112 084€ 91 923€ 87 673€ 81 863€ 44 240€ 102 333€ 152 246€ 228 141€ 23 238€ 562 318€ 844 280€ 836 638€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
2 436€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
69 589€ 3 540€ 3 540€ 0€ 4 701€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
14 065€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
2 269 671€ 2 269 671€ 2 269 671€ 2 269 671€ 2 208 011€ 2 222 160€ 2 201 198€ 2 049 754€ 2 628 133€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
3 319€ 3 319€ 3 319€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
2 269 671€ 2 269 671€ 2 269 671€ 2 269 671€ 2 208 011€ 2 222 160€ 2 201 198€ 2 049 754€ 870 000€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 1 758 133€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 069 374€ 2 350 277€ 2 199 450€ 1 888 674€ 1 583 354€ 1 456 884€ 1 153 309€ 2 018 962€ 894 134€ 1 276 636€ 7 199 461€ 7 575 369€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
388 572€ 303 704€ 159 857€ 154 763€ 175 013€ 166 547€ 122 370€ 1 003 120€ 289 164€ 915 669€ 4 931 864€ 4 802 386€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
36 179€ 52 916€ 29 765€ 19 704€ 33 713€ 34 246€ 47 386€ 38 546€ 154 895€ 841 764€ 118 514€ 309 466€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
48 306€ 43 420€ 41 522€ 42 734€ 22 651€ 26 734€ 137€ 260 040€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 3 183€ 0€ 2€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
67 210€ 39 644€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
450€ 140€ 148€ 123€ 78€ 0€ -0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
236 426€ 167 583€ 88 422€ 89 019€ 118 571€ 105 567€ 74 848€ 704 534€ 134 267€ 73 905€ 4 813 350€ 4 492 920€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 680 802€ 2 046 573€ 2 039 594€ 1 733 911€ 1 408 341€ 1 290 337€ 1 030 939€ 1 015 841€ 604 969€ 360 967€ 2 267 597€ 2 772 983€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
5 561€ 4 141€ 1 493€ 2 829€ 1 783€ 1 730€ 1 672€ 3 215€ 1 868€ 9 304€ 5 197€ 5 536€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 675 241€ 2 042 431€ 2 038 101€ 1 731 082€ 1 406 558€ 1 288 606€ 1 029 266€ 1 012 626€ 603 101€ 351 663€ 2 262 400€ 2 767 447€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
8 407€ 18 667€ 7 045€ 28 477€ 45 356€ 94 563€ 43 062€ 88 661€ 25 268€ 52 332€ 4 011€ 19 968€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 407€ 18 667€ 7 045€ 28 477€ 45 356€ 94 563€ 43 062€ 88 661€ 25 268€ 38 332€ 1 245€ 17 202€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
14 000€ 2 766€ 2 766€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
5 700 273€ 4 932 745€ 4 812 310€ 4 434 613€ 4 117 069€ 4 397 458€ 4 363 828€ 5 498 927€ 3 754 962€ 2 135 034€ 8 197 284€ 8 572 773€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 945 360€ 1 754 259€ 1 444 509€ 1 050 328€ 863 005€ 895 081€ 889 556€ 1 249 107€ -5 115 058€ -3 712 569€ -4 135 787€ -3 307 217€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 491 460€ 491 460€ 491 460€ 491 460€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 491 460€ 491 460€ 491 460€ 491 460€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-5 065 486€ -5 382 284€ -5 769 417€ -5 962 591€ -5 960 325€ -5 946 782€ -5 570 638€ -5 606 519€ -4 557 977€ -4 514 921€ -3 798 677€ -3 308 448€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
191 100€ 316 798€ 394 180€ 193 175€ 3 585€ 22 118€ -359 551€ 35 881€ -1 048 542€ 310 892€ -828 570€ -490 229€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 345 102€ 1 163 631€ 1 395 030€ 1 623 304€ 1 737 234€ 1 543 192€ 1 380 109€ 1 550 455€ 6 369 994€ 5 666 129€ 3 010 359€ 2 885 735€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 5 399€ 5 399€ 985 493€ 77 774€ 10 299€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 5 399€ 5 399€ 985 493€ 77 774€ 10 299€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 822€ 2 822€ 156 519€ 167 747€ 179 687€ 37 986€ 75 137€ 70 082€ 5 139 656€ 487 285€ 721 937€ 605 506€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 822€ 2 822€ 2 822€ 14 050€ 25 990€ 37 986€ 75 137€ 66 850€ 56 584€ 32 547€ 33 662€ 25 136€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 3 232€ 3 232€ 454 738€ 688 275€ 580 370€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
153 697€ 153 697€ 153 697€ 0€ 5 079 841€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 342 281€ 1 160 809€ 1 238 512€ 1 455 557€ 1 557 547€ 1 346 111€ 1 145 877€ 1 367 235€ 1 135 748€ 1 643 351€ 830 648€ 1 069 930€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
309 184€ 325 418€ 493 762€ 543 128€ 544 901€ 502 588€ 379 949€ 116 808€ 132 412€ 240 728€ 158 539€ 204 219€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
130 008€ 125 540€ 119 572€ 110 173€ 118 636€ 125 554€ 131 242€ 203 183€ 208 528€ 315 092€ 195 306€ 183 190€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
75 655€ 75 376€ 72 714€ 45 372€ 73 082€ 77 659€ 86 467€ 128 107€ 124 976€ 322 141€ 350 191€ 473 567€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
25 776€ 24 610€ 37 604€ 12 359€ 25 093€ 28 178€ 32 662€ 61 596€ 46 479€ 243 264€ 42 838€ 51 141€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
732 433€ 559 080€ 497 632€ 711 335€ 762 463€ 563 781€ 496 975€ 864 720€ 582 372€ 435 332€ 17 663€ 76 429€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ -0€ 1€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
69 224€ 50 786€ 17 228€ 33 190€ 33 372€ 48 350€ 18 583€ -7 180€ 40 981€ 86 794€ 66 111€ 81 384€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 153 697€ 153 696€ 113 138€ 94 589€ 2 550 000€ 1 380 000€ 1 200 000€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
2 500 000€ 1 200 000€ 1 200 000€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 153 697€ 153 696€ 113 138€ 94 589€ 50 000€ 180 000€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 409 811€ 2 014 854€ 1 972 771€ 1 760 981€ 1 516 830€ 1 959 185€ 2 094 163€ 2 699 365€ 2 500 027€ 181 474€ 9 322 712€ 8 994 255€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
63 600€ 61 537€ 99 230€ 78 000€ 57 300€ 62 200€ 13 061€ 10 157€ 7 006€ 5 871€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 346 211€ 1 953 318€ 1 873 541€ 1 682 981€ 1 459 530€ 1 896 985€ 2 081 102€ 2 699 365€ 2 500 027€ 171 317€ 9 315 706€ 8 988 384€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
5 700 273€ 4 932 745€ 4 812 310€ 4 434 613€ 4 117 069€ 4 397 458€ 4 363 828€ 5 498 927€ 3 754 962€ 2 135 034€ 8 197 284€ 8 572 773€