Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2011
30.06.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 517 462€ 2 488 359€ 2 846 011€ 3 167 456€ 3 391 305€ 2 835 561€ 806 066€ 993 812€ 977 436€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
2 058€ 72 238€ 361 188€ 653 683€ 948 379€ 23 861€ 118 903€ 27 187€ 45 284€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
2 058€ 72 238€ 361 188€ 653 683€ 946 904€ 23 861€ 118 903€ 27 187€ 45 284€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 1 475€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
245 733€ 208 110€ 262 663€ 312 576€ 393 172€ 183 568€ 683 844€ 963 306€ 928 833€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
160 330€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 160 330€ 121 526€ 119 026€ 89 759€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
81 863€ 44 240€ 102 333€ 152 246€ 228 141€ 23 238€ 562 318€ 844 280€ 836 638€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
2 436€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
3 540€ 3 540€ 0€ 4 701€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
2 269 671€ 2 208 011€ 2 222 160€ 2 201 198€ 2 049 754€ 2 628 133€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
3 319€ 3 319€ 3 319€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
2 269 671€ 2 208 011€ 2 222 160€ 2 201 198€ 2 049 754€ 870 000€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 1 758 133€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 888 674€ 1 583 354€ 1 456 884€ 1 153 309€ 2 018 962€ 894 134€ 1 276 636€ 7 199 461€ 7 575 369€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
154 763€ 175 013€ 166 547€ 122 370€ 1 003 120€ 289 164€ 915 669€ 4 931 864€ 4 802 386€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
19 704€ 33 713€ 34 246€ 47 386€ 38 546€ 154 895€ 841 764€ 118 514€ 309 466€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
42 734€ 22 651€ 26 734€ 137€ 260 040€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
3 183€ 0€ 2€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
123€ 78€ 0€ -0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
89 019€ 118 571€ 105 567€ 74 848€ 704 534€ 134 267€ 73 905€ 4 813 350€ 4 492 920€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 733 911€ 1 408 341€ 1 290 337€ 1 030 939€ 1 015 841€ 604 969€ 360 967€ 2 267 597€ 2 772 983€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 829€ 1 783€ 1 730€ 1 672€ 3 215€ 1 868€ 9 304€ 5 197€ 5 536€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 731 082€ 1 406 558€ 1 288 606€ 1 029 266€ 1 012 626€ 603 101€ 351 663€ 2 262 400€ 2 767 447€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
28 477€ 45 356€ 94 563€ 43 062€ 88 661€ 25 268€ 52 332€ 4 011€ 19 968€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
28 477€ 45 356€ 94 563€ 43 062€ 88 661€ 25 268€ 38 332€ 1 245€ 17 202€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
14 000€ 2 766€ 2 766€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 434 613€ 4 117 069€ 4 397 458€ 4 363 828€ 5 498 927€ 3 754 962€ 2 135 034€ 8 197 284€ 8 572 773€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 050 328€ 863 005€ 895 081€ 889 556€ 1 249 107€ -5 115 058€ -3 712 569€ -4 135 787€ -3 307 217€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 491 460€ 491 460€ 491 460€ 491 460€
063
 
Základné imanie (411)
6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 6 819 745€ 491 460€ 491 460€ 491 460€ 491 460€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-5 962 591€ -5 960 325€ -5 946 782€ -5 570 638€ -5 606 519€ -4 557 977€ -4 514 921€ -3 798 677€ -3 308 448€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
193 175€ 3 585€ 22 118€ -359 551€ 35 881€ -1 048 542€ 310 892€ -828 570€ -490 229€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 623 304€ 1 737 234€ 1 543 192€ 1 380 109€ 1 550 455€ 6 369 994€ 5 666 129€ 3 010 359€ 2 885 735€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
0€ 5 399€ 5 399€ 985 493€ 77 774€ 10 299€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 5 399€ 5 399€ 985 493€ 77 774€ 10 299€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
167 747€ 179 687€ 37 986€ 75 137€ 70 082€ 5 139 656€ 487 285€ 721 937€ 605 506€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 050€ 25 990€ 37 986€ 75 137€ 66 850€ 56 584€ 32 547€ 33 662€ 25 136€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 3 232€ 3 232€ 454 738€ 688 275€ 580 370€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
153 697€ 153 697€ 0€ 5 079 841€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 455 557€ 1 557 547€ 1 346 111€ 1 145 877€ 1 367 235€ 1 135 748€ 1 643 351€ 830 648€ 1 069 930€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
543 128€ 544 901€ 502 588€ 379 949€ 116 808€ 132 412€ 240 728€ 158 539€ 204 219€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
110 173€ 118 636€ 125 554€ 131 242€ 203 183€ 208 528€ 315 092€ 195 306€ 183 190€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
45 372€ 73 082€ 77 659€ 86 467€ 128 107€ 124 976€ 322 141€ 350 191€ 473 567€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
12 359€ 25 093€ 28 178€ 32 662€ 61 596€ 46 479€ 243 264€ 42 838€ 51 141€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
711 335€ 762 463€ 563 781€ 496 975€ 864 720€ 582 372€ 435 332€ 17 663€ 76 429€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ -0€ 1€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
33 190€ 33 372€ 48 350€ 18 583€ -7 180€ 40 981€ 86 794€ 66 111€ 81 384€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 153 697€ 153 696€ 113 138€ 94 589€ 2 550 000€ 1 380 000€ 1 200 000€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
2 500 000€ 1 200 000€ 1 200 000€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 153 697€ 153 696€ 113 138€ 94 589€ 50 000€ 180 000€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 760 981€ 1 516 830€ 1 959 185€ 2 094 163€ 2 699 365€ 2 500 027€ 181 474€ 9 322 712€ 8 994 255€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
78 000€ 57 300€ 62 200€ 13 061€ 10 157€ 7 006€ 5 871€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
1 682 981€ 1 459 530€ 1 896 985€ 2 081 102€ 2 699 365€ 2 500 027€ 171 317€ 9 315 706€ 8 988 384€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
4 434 613€ 4 117 069€ 4 397 458€ 4 363 828€ 5 498 927€ 3 754 962€ 2 135 034€ 8 197 284€ 8 572 773€