Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
385 528€ 400 488€ 594 703€ 857 161€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
30 626€ 56 812€ 85 761€ 10 718€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
30 626€ 56 812€ 85 761€ 10 718€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
354 903€ 343 676€ 508 942€ 846 443€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
106 739€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
95 352€ 148 768€ 302 607€ 534 338€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
16 213€ 55 298€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 -
(089 +092AÚ))
78 776€ 120 872€ 132 050€ 141 581€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
74 036€ 74 036€ 58 072€ 115 176€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 326 005€ 1 277 445€ 827 685€ 1 114 576€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
133 306€ 136 671€ 87 009€ 55 921€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
108 333€ 110 909€ 69 190€ 45 877€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
24 973€ 25 762€ 17 819€ 10 044€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
199€ 199€ 199€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
199€ 199€ 199€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
972 306€ 1 091 214€ 665 450€ 977 126€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
964 066€ 1 090 707€ 572 906€ 969 616€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
1 622€ 507€ 86 824€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
6 617€ 5 713€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
7€ 7 510€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
220 393€ 49 361€ 75 027€ 81 330€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
8 712€ 10 005€ 8 147€ 7 983€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
211 681€ 39 356€ 66 880€ 73 347€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 669€ 9 384€ 42 152€ 6 000€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
4 669€ 9 384€ 42 152€ 6 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 716 203€ 1 687 317€ 1 464 540€ 1 977 737€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-566 447€ -272 652€ -197 749€ -176 112€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
664€ 664€ 467 120€ 467 120€
063
 
Základné imanie
(411))
664€ 664€ 467 120€ 4 467 120€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
17 624€ 17 624€ 17 624€ 17 624€
071
 
Ostatné fondy
(427))
17 624€ 17 624€ 17 624€ 17 624€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-404 615€ -151 613€ -660 857€ -339 323€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-180 120€ -139 327€ -21 636€ -321 533€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 242 807€ 1 955 546€ 1 661 866€ 2 150 758€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
120 693€ 129 766€ 109 107€ 128 254€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
120 693€ 129 766€ 109 107€ 128 254€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
39 558€ 59 684€ 308 642€ 495 189€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
39 558€ 59 684€ 54 294€ 59 253€
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
204 557€ 386 145€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
49 791€ 49 791€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 376 547€ 1 355 648€ 1 244 117€ 1 527 315€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
728 738€ 919 008€ 946 810€ 1 226 895€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
198 657€ 179 923€ 180 347€ 189 624€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
111 846€ 95 791€ 93 215€ 100 423€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
29 046€ 27 333€ 22 704€ 10 373€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
308 259€ 133 593€ 1 041€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
706 010€ 410 448€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
407 529€ 410 448€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
298 480€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
39 842€ 4 423€ 423€ 3 091€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
39 842€ 4 423€ 423€ 3 091€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 716 203€ 1 687 317€ 1 464 540€ 1 977 737€