Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
385 528€ 400 488€ 594 703€ 857 161€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
30 626€ 56 812€ 85 761€ 10 718€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
30 626€ 56 812€ 85 761€ 10 718€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
354 903€ 343 676€ 508 942€ 846 443€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
106 739€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
95 352€ 148 768€ 302 607€ 534 338€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
16 213€ 55 298€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
78 776€ 120 872€ 132 050€ 141 581€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
74 036€ 74 036€ 58 072€ 115 176€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 326 005€ 1 277 445€ 827 685€ 1 114 576€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
133 306€ 136 671€ 87 009€ 55 921€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
108 333€ 110 909€ 69 190€ 45 877€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
24 973€ 25 762€ 17 819€ 10 044€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
199€ 199€ 199€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
199€ 199€ 199€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
972 306€ 1 091 214€ 665 450€ 977 126€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
964 066€ 1 090 707€ 572 906€ 969 616€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 622€ 507€ 86 824€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
6 617€ 5 713€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
7€ 7 510€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
220 393€ 49 361€ 75 027€ 81 330€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
8 712€ 10 005€ 8 147€ 7 983€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
211 681€ 39 356€ 66 880€ 73 347€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 669€ 9 384€ 42 152€ 6 000€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 669€ 9 384€ 42 152€ 6 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 716 203€ 1 687 317€ 1 464 540€ 1 977 737€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-566 447€ -272 652€ -197 749€ -176 112€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
664€ 664€ 467 120€ 467 120€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
664€ 664€ 467 120€ 4 467 120€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
17 624€ 17 624€ 17 624€ 17 624€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
17 624€ 17 624€ 17 624€ 17 624€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-404 615€ -151 613€ -660 857€ -339 323€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-180 120€ -139 327€ -21 636€ -321 533€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 242 807€ 1 955 546€ 1 661 866€ 2 150 758€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
120 693€ 129 766€ 109 107€ 128 254€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
120 693€ 129 766€ 109 107€ 128 254€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
39 558€ 59 684€ 308 642€ 495 189€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
39 558€ 59 684€ 54 294€ 59 253€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
204 557€ 386 145€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
49 791€ 49 791€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 376 547€ 1 355 648€ 1 244 117€ 1 527 315€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
728 738€ 919 008€ 946 810€ 1 226 895€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
198 657€ 179 923€ 180 347€ 189 624€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
111 846€ 95 791€ 93 215€ 100 423€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
29 046€ 27 333€ 22 704€ 10 373€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
308 259€ 133 593€ 1 041€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
706 010€ 410 448€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
407 529€ 410 448€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
298 480€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
39 842€ 4 423€ 423€ 3 091€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
39 842€ 4 423€ 423€ 3 091€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 716 203€ 1 687 317€ 1 464 540€ 1 977 737€