Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
253 523€ 211 957€ 201 504€ 204 636€ 200 541€ 193 289€ 200 015€ 199 477€ 14 226€ 64 273€ 135 372€
02
502
Spotreba energie
93 194€ 58 950€ 63 082€ 61 718€ 60 429€ 60 017€ 59 080€ 66 897€ 4 619€ 29 015€ 40 345€
03
504
Predaný tovar
0€
04
511
Opravy a udržiavanie
31 481€ 8 674€ 8 411€ 2 143€ 7 048€ 2 037€ 2 413€ 3 030€ 6 896€ 12 666€ 2 350€
05
512
Cestovné
501€ 77€ 544€ 483€ 229€ 284€ 35€ 87€ 26€ 218€
06
513
Náklady na reprezentáciu
274€ 180€ 153€ 374€ 399€ 175€ 172€ 179€ 130€ 232€ 232€
07
518
Ostatné služby
46 583€ 44 096€ 46 092€ 36 544€ 37 079€ 29 993€ 34 012€ 32 159€ 121 554€ 63 429€ 17 434€
08
521
Mzdové náklady
612 554€ 637 677€ 540 441€ 473 255€ 424 962€ 390 654€ 376 892€ 353 681€ 124 525€ 167 996€ 221 207€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
212 328€ 220 811€ 176 402€ 164 533€ 145 522€ 130 581€ 127 345€ 122 955€ 43 298€ 61 082€ 75 046€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
8 648€ 9 535€ 8 449€ 7 759€ 6 854€ 6 389€ 2 872€ 2 320€ 744€ 968€ 784€
11
527
Zákonné sociálne náklady
28 275€ 31 680€ 28 929€ 18 860€ 16 329€ 16 876€ 19 417€ 17 783€ 9 321€ 28 502€ 15 627€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
4€ 73€ 87€ 149€ 146€ 56€ 78€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
50€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
3€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
5 976€ 7 101€ 6 000€ 4 474€ 4 293€ 3 524€ 4 086€ 4 543€ 2 285€ 2 527€ 7 767€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 773€ 1 196€ 1 196€ 1 196€ 649€ 1 463€ 2 898€ 2 898€ 2 684€ 3 165€ 4 564€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 299 117€ 1 231 930€ 1 080 823€ 976 237€ 904 733€ 835 281€ 829 563€ 805 956€ 330 369€ 433 881€ 520 946€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
554 645€ 511 397€ 500 485€ 505 349€ 479 095€ 455 398€ 425 313€ 432 039€ 146 230€ 183 917€ 311 366€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 6€ 7€ 3€ 4€ 24€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
4 275€ 972€ 5 923€ 2 446€ 3 660€ 1 653€ 2 113€ 420€ 308€ 196€ 450€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
927€
58
649
Iné ostatné výnosy
9€ 48€ 562€ 974€ 1 657€ 2 952€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
16 714€ 2 532€ 1 500€ 1 458€ 6 150€ 5 400€ 1 500€ 1 168€ 500€ 3 231€ 6 282€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 200€ 2 548€ 481€ 4 601€ 3 308€ 5 820€ 3 310€ 1 030€ 200€ 456€ 988€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 857€ 7 806€ 2 854€ 2 286€ 2 794€ 2 671€ 1 601€ 1 194€ 4 714€ 1 031€ 705€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
50€ 670€ 469€
73
691
Dotácie
726 351€ 713 665€ 562 658€ 460 220€ 414 061€ 372 728€ 393 481€ 372 539€ 177 407€ 219 695€ 200 017€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 307 978€ 1 238 968€ 1 073 900€ 976 359€ 909 117€ 844 341€ 828 356€ 808 397€ 330 336€ 410 187€ 522 784€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
8 861€ 7 038€ -6 923€ 122€ 4 385€ 9 059€ -1 207€ 2 441€ -33€ -23 694€ 1 838€
76
591
Daň z príjmov
4€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
8 861€ 7 038€ -6 923€ 122€ 4 385€ 9 059€ -1 207€ 2 441€ -33€ -23 694€ 1 834€