Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 493 304 € 11 344 124 € 13 234 066 € 15 680 786 € 16 951 832 € 13 782 251 € 14 408 144 € 17 469 335 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
593 851 € 267 681 € 290 819 € 680 565 € 2 035 309 € 1 462 660 € 1 137 009 € 4 055 858 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 301 € 2 722 € 4 142 € 11 547 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 301€ 2 722€ 4 142€ 11 547€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
593 851 € 267 681 € 289 518 € 677 843 € 2 031 167 € 1 451 113 € 1 137 009 € 4 055 858 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
582 487€ 256 317€ 269 835€ 658 401€ 164 917€ 894 180€ 1 091 856€ 2 205 229€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
11 364€ 11 364€ 11 364€ 11 364€ -1 341 227€ 11 365€ 11 451€ 11 451€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
8 319€ 8 078€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
331 648€ 33 702€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
3 207 477€ 94 599€ 1 839 178€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
119 321€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 899 453 € 11 075 750 € 12 942 577 € 14 999 560 € 14 915 905 € 12 318 503 € 13 271 108 € 13 412 921 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 263 563 € 1 662 094 € 174 463 € 160 091 € 653 734 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 263 563€ 1 662 094€ 174 463€ 160 091€ 653 734€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 470 682 € 9 326 161 € 12 659 454 € 14 739 322 € 14 102 682 € 12 190 002 € 12 930 204 € 13 062 770 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 571 731 € 8 596 793 € 12 230 704 € 13 939 273 € 446 284 € 4 784 275 € 9 543 967 € 6 303 153 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 571 731€ 8 596 793€ 12 230 704€ 13 939 273€ 446 284€ 4 784 275€ 9 543 967€ 6 303 153€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
233 930€ 200 788€ 109 461€ 53 074€ 448 456€ 294 639€ 143 280€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 202€ 57 450€ 10 960€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 665 021€ 528 580€ 319 289€ 746 975€ 13 207 942€ 7 098 886€ 3 185 507€ 6 748 657€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
29 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
29 000€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
165 208 € 87 495 € 108 660 € 100 147 € 159 489 € 128 501 € 340 904 € 321 151 €
072
B.V.1.
Peniaze
159 801€ 81 290€ 80 647€ 81 948€ 84 148€ 106 726€ 305 502€ 314 947€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 407€ 6 205€ 28 013€ 18 199€ 75 341€ 21 775€ 35 402€ 6 204€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
693 € 670 € 661 € 618 € 1 088 € 27 € 556 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
693€ 670€ 661€ 618€ 1 088€ 27€ 27€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
529€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 493 304 € 11 344 124 € 13 234 066 € 15 680 786 € 16 951 832 € 13 782 251 € 14 408 144 € 17 469 335 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 830 217 € 11 103 631 € 11 176 269 € 11 956 732 € 12 779 399 € 13 497 395 € 14 210 406 € 16 824 068 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
18 669 240 € 18 669 240 € 18 669 240 € 18 669 240 € 18 669 240 € 18 669 240 € 18 669 240 € 18 669 240 €
082
A.I.1
Základné imanie
18 669 240€ 18 669 240€ 18 669 240€ 18 669 240€ 18 669 240€ 18 669 240€ 18 669 240€ 18 669 240€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
334 415 € 319 631 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
334 415€ 319 631€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-3 183 637 € -3 009 806 € -2 996 289 € -2 607 722 € -2 301 207 € -3 115 305 € -2 594 181 € -1 434 108 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-3 183 637€ -3 009 806€ -2 996 289€ -2 607 722€ -2 301 207€ -3 115 305€ -2 594 181€ -1 434 108€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 555 803 € -4 496 682 € -4 104 786 € -3 588 635 € -2 056 540 € -1 864 653 € -745 479 € -878 536 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 555 803€ -4 496 682€ -4 104 786€ -3 588 635€ -2 056 540€ -1 864 653€ -745 479€ -878 536€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-99 583 € -59 121 € -391 896 € -516 151 € -1 532 094 € -191 887 € -1 453 589 € 147 841 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 663 087 € 240 493 € 2 057 797 € 3 724 054 € 4 172 433 € 284 856 € 197 738 € 645 267 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
473 € 95 050 € 281 € 101 387 € 225 € 107 312 € 1 477 € 1 356 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
94 657€ 101 360€ 106 544€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
473€ 393€ 281€ 27€ 225€ 768€ 1 477€ 1 356€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 159 631 € 143 680 € 2 055 428 € 3 620 563 € 4 169 771 € 168 239 € 78 901 € 134 863 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 066 830 € 142 021 € 1 950 738 € 3 599 064 € 4 045 270 € 150 172 € 14 124 € 13 817 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 066 830€ 142 021€ 1 950 738€ 3 599 064€ 4 045 270€ 150 172€ 14 124€ 13 817€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
47 432€ 106 079€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 584€ 1 020€ 4 895€ 9 602€ 9 393€ 9 525€ 9 181€ 7 806€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
681€ 391€ 2 772€ 6 466€ 5 705€ 6 058€ 5 881€ 4 989€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
277€ 248€ 663€ 4 480€ 4 408€ 1 533€ 1 332€ 1 221€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
90 259€ 96 360€ 951€ 104 995€ 951€ 951€ 951€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 627 € 1 755 € 2 088 € 2 104 € 2 437 € 9 305 € 8 062 € 5 037 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
67€ 195€ 528€ 544€ 2 437€ 9 305€ 8 062€ 5 037€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 560€ 1 560€ 1 560€ 1 560€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 501 356€ 109 298€ 504 011€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé