Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
94 435 € 99 440 € 78 275 € 81 885 € 86 227 € 77 590 € 76 203 € 66 004 € 69 092 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
32 678 € 41 516 € 22 124 € 25 749 € 28 073 € 31 191 € 33 514 € 37 139 € 40 763 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
32 678 € 41 516 € 22 124 € 25 749 € 28 073 € 31 191 € 33 514 € 37 139 € 40 763 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
17 477€ 19 800€ 22 124€ 24 449€ 26 773€ 29 097€ 31 420€ 33 745€ 36 069€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 201€ 21 716€ 1 300€ 1 300€ 2 094€ 2 094€ 3 394€ 4 694€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
61 757 € 57 924 € 56 151 € 56 136 € 58 154 € 46 399 € 42 689 € 28 865 € 28 329 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
61 686 € 57 903 € 55 962 € 55 943 € 57 940 € 46 390 € 42 594 € 28 832 € 28 032 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
61 562€ 57 284€ 55 832€ 55 518€ 57 940€ 46 390€ 42 594€ 28 304€ 27 609€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
130€ 425€ 0€ 0€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
124€ 619€ 528€ 423€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
71 € 21 € 189 € 193 € 214 € 9 € 95 € 33 € 297 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
71€ 21€ 189€ 193€ 214€ 9€ 95€ 33€ 297€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
94 435 € 99 440 € 78 275 € 81 885 € 86 227 € 77 590 € 76 203 € 66 004 € 69 092 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
49 995 € 45 742 € 39 395 € 43 483 € 43 769 € 39 495 € 35 834 € 27 188 € 27 495 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 482€ 1 482€ 1 482€ 1 482€ 1 482€ 1 482€ 1 482€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
37 622€ 31 274€ 31 088€ 35 648€ 31 374€ 27 713€ 18 961€ 20 192€ 11 873€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 252 € 6 347 € 186 € -286 € 4 274 € 3 661 € 8 752 € -307 € 8 319 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
44 440 € 53 698 € 38 880 € 38 402 € 42 458 € 38 095 € 40 369 € 38 816 € 41 597 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 074€ 3 611€ 6 171€ 8 516€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
10 600€ 10 600€ 10 600€ 8 600€ 8 600€ 0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
24 066 € 38 820 € 24 002 € 29 802 € 33 858 € 37 021 € 36 754 € 32 645 € 33 081 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 618€ 9 233€ 12 109€ 10 374€ 7 763€ 9 459€ 15 312€ 11 682€ 11 720€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
0€ 0€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 219€ 1 521€ 50€ 1 494€ 1 855€ 2 747€ 1 304€ 826€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
15 229€ 28 066€ 11 843€ 19 428€ 24 601€ 25 707€ 18 695€ 19 659€ 20 535€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 274€ 4 274€ 4 274€ 0€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 500€ 4€ 4€ 4€ 0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€