Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

+ULTRA R/E/Investment s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
351 170 € 368 491 € 85 288 € 121 475 € 115 086 € 160 850 € 182 019 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
330 099 € 339 106 € 4 828 € 21 454 € 38 079 € 52 829 € 80 711 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
325 349 € 334 356 € 78 € 16 704 € 33 329 € 49 954 € 66 058 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
322 941 € 331 403 € 0 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 408 € 2 953 € 78 € 16 704 € 33 329 € 49 954 € 5 058 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 61 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 750 € 4 750 € 4 750 € 4 750 € 4 750 € 2 875 € 14 653 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
4 750 € 4 750 € 4 750 € 4 750 € 4 750 € 2 875 € 1 875 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 12 778 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 377 € 27 422 € 78 459 € 98 147 € 74 724 € 105 993 € 99 581 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 € 19 € 1 676 € 38 € 41 € 34 € 24 €
032
B.I.1
Materiál
10 € 19 € 9 € 38 € 41 € 34 € 24 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
1 667 € 0 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 400 € 12 480 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 400 € 12 480 € 0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
16 775 € 23 748 € 21 299 € 28 463 € 58 607 € 61 287 € 49 049 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 591 € 19 571 € 19 632 € 28 334 € 58 500 € 61 287 € 42 182 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
184 € 2 426 € 128 € 129 € 107 € 0 € 6 867 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 751 € 1 539 € 0 € 0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 592 € 3 655 € 45 084 € 57 166 € 16 076 € 44 672 € 50 508 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 274 € 1 010 € 1 249 € 1 635 € 1 846 € 42 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 318 € 3 655 € 44 074 € 55 917 € 14 441 € 42 826 € 8 508 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 694 € 1 963 € 2 001 € 1 874 € 2 283 € 2 028 € 1 727 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 694 € 1 963 € 2 001 € 1 874 € 2 283 € 2 028 € 1 727 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
351 170 € 368 491 € 85 288 € 121 475 € 115 086 € 160 850 € 182 019 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-10 330 € -8 440 € 9 304 € 100 746 € 99 285 € 99 795 € 103 039 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-15 744 € 2 000 € 91 981 € 92 491 € 95 735 € 91 901 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 000 € 2 000 € 95 735 € 95 735 € 95 735 € 91 901 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 744 € -3 754 € -3 244 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 890 € -17 744 € 2 000 € 1 461 € -510 € -3 244 € 3 834 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
361 230 € 376 661 € 75 984 € 20 729 € 15 801 € 61 055 € 78 980 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 825 € 3 207 € 0 € 63 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
63 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 825 € 3 207 € 0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
148 € 148 € 7 548 € 7 548 € 148 € 147 € 110 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
7 400 € 7 400 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
148 € 148 € 148 € 148 € 148 € 147 € 110 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
357 257 € 373 306 € 68 436 € 13 181 € 15 653 € 60 908 € 78 807 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 181 € 8 286 € 11 569 € 3 021 € 4 778 € 4 884 € 25 042 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
650 € 492 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
347 921 € 363 921 € 50 255 € 500 € 7 000 € 50 989 € 48 223 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
399 € 350 € 425 € 783 € 350 € 190 € 751 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
202 € 169 € 170 € 170 € 169 € 88 € 480 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
174 € 580 € 3 945 € 8 323 € 1 443 € 2 734 € 2 611 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
380 € 2 072 € 384 € 1 913 € 1 373 € 1 208 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
270 € 270 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
270 € 270 € 0 €