Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

+ULTRA R/E/Investment s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
380 739 € 351 170 € 368 491 € 85 288 € 121 475 € 115 086 € 160 850 € 182 019 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
353 168 € 330 099 € 339 106 € 4 828 € 21 454 € 38 079 € 52 829 € 80 711 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
348 418 € 325 349 € 334 356 € 78 € 16 704 € 33 329 € 49 954 € 66 058 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
314 480€ 322 941€ 331 403€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 938€ 2 408€ 2 953€ 78€ 16 704€ 33 329€ 49 954€ 5 058€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 61 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 750 € 4 750 € 4 750 € 4 750 € 4 750 € 4 750 € 2 875 € 14 653 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
4 750€ 4 750€ 4 750€ 4 750€ 4 750€ 4 750€ 2 875€ 1 875€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 12 778€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
24 503 € 19 377 € 27 422 € 78 459 € 98 147 € 74 724 € 105 993 € 99 581 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
31 € 10 € 19 € 1 676 € 38 € 41 € 34 € 24 €
032
B.I.1
Materiál
31€ 10€ 19€ 9€ 38€ 41€ 34€ 24€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
1 667€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 400 € 12 480 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 400€ 12 480€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
17 273 € 16 775 € 23 748 € 21 299 € 28 463 € 58 607 € 61 287 € 49 049 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 027€ 16 591€ 19 571€ 19 632€ 28 334€ 58 500€ 61 287€ 42 182€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
539€ 184€ 2 426€ 128€ 129€ 107€ 0€ 6 867€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 707€ 1 751€ 1 539€ 0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 199 € 2 592 € 3 655 € 45 084 € 57 166 € 16 076 € 44 672 € 50 508 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 274€ 1 010€ 1 249€ 1 635€ 1 846€ 42 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 199€ 1 318€ 3 655€ 44 074€ 55 917€ 14 441€ 42 826€ 8 508€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 068 € 1 694 € 1 963 € 2 001 € 1 874 € 2 283 € 2 028 € 1 727 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 068€ 1 694€ 1 963€ 2 001€ 1 874€ 2 283€ 2 028€ 1 727€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
380 739 € 351 170 € 368 491 € 85 288 € 121 475 € 115 086 € 160 850 € 182 019 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-6 864 € -10 330 € -8 440 € 9 304 € 100 746 € 99 285 € 99 795 € 103 039 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-17 634 € -15 744 € 2 000 € 91 981 € 92 491 € 95 735 € 91 901 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 000€ 2 000€ 2 000€ 95 735€ 95 735€ 95 735€ 91 901€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-19 634€ -17 744€ -3 754€ -3 244€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 466 € -1 890 € -17 744 € 2 000 € 1 461 € -510 € -3 244 € 3 834 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
387 603 € 361 230 € 376 661 € 75 984 € 20 729 € 15 801 € 61 055 € 78 980 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 772 € 3 825 € 3 207 € 0 € 63 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
63€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 772€ 3 825€ 3 207€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
148 € 148 € 148 € 7 548 € 7 548 € 148 € 147 € 110 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
7 400€ 7 400€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
148€ 148€ 148€ 148€ 148€ 148€ 147€ 110€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
383 683 € 357 257 € 373 306 € 68 436 € 13 181 € 15 653 € 60 908 € 78 807 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 093€ 8 181€ 8 286€ 11 569€ 3 021€ 4 778€ 4 884€ 25 042€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
650€ 492€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
374 671€ 347 921€ 363 921€ 50 255€ 500€ 7 000€ 50 989€ 48 223€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
374€ 399€ 350€ 425€ 783€ 350€ 190€ 751€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
169€ 202€ 169€ 170€ 170€ 169€ 88€ 480€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
212€ 174€ 580€ 3 945€ 8 323€ 1 443€ 2 734€ 2 611€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
164€ 380€ 2 072€ 384€ 1 913€ 1 373€ 1 208€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
270 € 270 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
270€ 270€ 0€