Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

+ULTRA R/E/Investment s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 667€ 5 510€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 667€ 5 320€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 190 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
32 823 € 33 950 € 37 079 € 92 548 € 106 197 € 120 459 € 124 871 € 105 901 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
32 823€ 33 950€ 37 079€ 92 548€ 106 197€ 120 459€ 124 871€ 105 901€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 725 € 20 774 € 38 971 € 59 198 € 79 071 € 94 207 € 98 089 € 66 042 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 420€ 5 170€ 8 015€ 7 196€ 7 593€ 10 806€ 10 671€ 6 875€
10
B.2
Služby
13 305€ 15 604€ 30 956€ 52 002€ 71 478€ 83 401€ 87 418€ 59 167€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
15 098 € 13 176 € -1 892 € 33 350 € 27 126 € 26 252 € 26 972 € 39 859 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 979 € 6 295 € 6 729 € 7 206 € 6 129 € 5 841 € 8 915 € 31 221 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 475€ 4 689€ 5 264€ 5 728€ 4 670€ 4 353€ 6 935€ 25 570€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 504€ 1 606€ 1 465€ 1 478€ 1 459€ 1 487€ 1 942€ 5 541€
16
C.4
Sociálne náklady
1€ 38€ 110€
17
D
Dane a poplatky
871€ 822€ 207€ 186€ 385€ 1 875€ 2 521€ 1 433€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 401€ 9 007€ 7 447€ 16 625€ 16 625€ 16 625€ 17 895€ 2 573€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500€ 1 200€ 1 667€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 833€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-198€ 119€ 79€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 179€ 35 579€ 249€ 2 314€ 542€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3€ 2€ 6€ 39 243€ 6€ 330€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-977 € -2 450 € -16 281 € 5 669 € 5 187 € 2 358 € -336 € 4 765 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
6 707 € 2 812 € 1 751 € 1 539 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 707€ 2 812€ 1 751€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 539€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 129€ 1 164€
39
N
Nákladové úroky
10€ 92€
40
XI.
Kurzové zisky
64€ 35€ 30€ 136€
41
O
Kurzové straty
17€ 265€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 264€ 2 252€ 2 318€ 1 795€ 2 578€ 1 894€ 2 791€ 1 004€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
4 443 € 560 € -503 € -256 € -2 542 € -1 908 € -2 907 € 204 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 466 € -1 890 € -16 784 € 5 413 € 2 645 € 450 € -3 243 € 4 969 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 3 413 € 1 184 € 960 € 1 € 1 135 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 3 413€ 1 184€ 960€ 1€ 1 135€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 466 € -1 890 € -17 744 € 2 000 € 1 461 € -510 € -3 244 € 3 834 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 466 € -1 890 € -16 784 € 5 413 € 2 645 € 450 € -3 243 € 4 969 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 466 € -1 890 € -17 744 € 2 000 € 1 461 € -510 € -3 244 € 3 834 €