Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

+ULTRA R/E/Investment s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 667 € 5 510 € 0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 667 € 5 320 € 0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 190 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
33 950 € 37 079 € 92 548 € 106 197 € 120 459 € 124 871 € 105 901 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
33 950 € 37 079 € 92 548 € 106 197 € 120 459 € 124 871 € 105 901 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
20 774 € 38 971 € 59 198 € 79 071 € 94 207 € 98 089 € 66 042 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 170 € 8 015 € 7 196 € 7 593 € 10 806 € 10 671 € 6 875 €
10
B.2
Služby
15 604 € 30 956 € 52 002 € 71 478 € 83 401 € 87 418 € 59 167 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
13 176 € -1 892 € 33 350 € 27 126 € 26 252 € 26 972 € 39 859 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 295 € 6 729 € 7 206 € 6 129 € 5 841 € 8 915 € 31 221 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 689 € 5 264 € 5 728 € 4 670 € 4 353 € 6 935 € 25 570 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 606 € 1 465 € 1 478 € 1 459 € 1 487 € 1 942 € 5 541 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 € 38 € 110 €
17
D
Dane a poplatky
822 € 207 € 186 € 385 € 1 875 € 2 521 € 1 433 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 007 € 7 447 € 16 625 € 16 625 € 16 625 € 17 895 € 2 573 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500 € 1 200 € 1 667 € 0 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 833 € 0 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-198 € 119 € 79 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
35 579 € 249 € 2 314 € 542 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 € 6 € 39 243 € 6 € 330 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 450 € -16 281 € 5 669 € 5 187 € 2 358 € -336 € 4 765 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 812 € 1 751 € 1 539 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 812 € 1 751 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 539 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 3 € 129 € 1 164 €
39
N
Nákladové úroky
10 € 92 €
40
XI.
Kurzové zisky
64 € 35 € 30 € 136 €
41
O
Kurzové straty
17 € 265 € 0 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 252 € 2 318 € 1 795 € 2 578 € 1 894 € 2 791 € 1 004 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
560 € -503 € -256 € -2 542 € -1 908 € -2 907 € 204 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 890 € -16 784 € 5 413 € 2 645 € 450 € -3 243 € 4 969 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 3 413 € 1 184 € 960 € 1 € 1 135 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 3 413 € 1 184 € 960 € 1 € 1 135 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 890 € -17 744 € 2 000 € 1 461 € -510 € -3 244 € 3 834 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 890 € -16 784 € 5 413 € 2 645 € 450 € -3 243 € 4 969 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 890 € -17 744 € 2 000 € 1 461 € -510 € -3 244 € 3 834 €