Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
617 766 € 1 514 127 € 717 331 € 1 080 590 € 629 683 € 656 366 € 1 631 660 € 447 476 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
111 417 € 105 070 € 102 915 € 257 714 € 263 802 € 309 006 € 323 283 € 259 127 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
111 417 € 105 070 € 102 915 € 257 714 € 263 802 € 298 110 € 312 387 € 259 127 €
012
A.II.1
Pozemky
12 500€ 12 500€ 12 500€ 50 967€ 38 467€ 38 466€ 38 467€ 38 467€
013
A.II.2
Stavby
3 289€ 8 042€ 8 041€ 177 623€ 182 370€ 187 117€ 191 028€ 155 376€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
95 628€ 84 528€ 82 374€ 29 124€ 42 965€ 72 527€ 82 892€ 65 284€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 896 € 10 896 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
10 896€ 10 896€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
375 774 € 1 407 409 € 612 104 € 821 559 € 364 561 € 345 320 € 1 190 476 € 160 522 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
49 000 € 11 000 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
38 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
11 000€ 11 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
200 022 € 624 993 € 374 045 € 454 776 € 161 879 € 259 953 € 1 183 494 € 192 420 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
114 859€ 624 993€ 374 045€ 454 262€ 148 684€ 248 869€ 1 167 491€ 182 275€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
75 163€ 12 681€ 10 570€ 488€ 9 631€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 000€ 514€ 514€ 514€ 15 515€ 514€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
175 752 € 782 416 € 238 059 € 317 783 € 191 682 € 85 367 € 6 982 € -31 898 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 394€ 319 521€ 238 059€ 317 783€ 191 682€ 85 367€ 6 982€ 11 289€
057
B.IV.2
Účty v bankách
146 358€ 462 895€ -43 187€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
130 575 € 1 648 € 2 312 € 1 317 € 1 320 € 2 040 € 117 901 € 27 827 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
130 575€ 1 648€ 2 312€ 1 317€ 1 320€ 2 040€ 117 901€ 27 827€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
617 766 € 1 514 127 € 717 331 € 1 080 590 € 629 683 € 656 366 € 1 631 660 € 447 476 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
400 275 € 599 380 € 437 953 € 396 866 € 258 015 € 104 042 € 282 433 € 82 900 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 896 € 5 896 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
5 896€ 5 896€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 665 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 665€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
361 682 € 290 905 € 218 562 € 250 711 € 90 842 € 122 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
361 682€ 290 905€ 218 562€ 250 711€ 90 842€ 122 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
31 289 € 301 171 € 212 087 € 138 851 € 159 869 € -31 158 € 269 233 € 75 595 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
217 491 € 914 747 € 279 378 € 683 724 € 371 668 € 552 324 € 1 349 227 € 364 576 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
39 915 € 34 870 € 44 537 € 9 999 € 39 879 € 73 465 € 81 589 € 59 088 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
32 919€ 28 469€ 38 653€ 8 686€ 22 475€ 16 326€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 996€ 6 401€ 5 884€ 4 765€ 3 627€ 2 702€ 1 679€ 95€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 234€ 27 566€ 48 288€ 63 584€ 58 993€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
175 808 € 879 711 € 205 096 € 519 644 € 120 583 € 196 415 € 526 756 € 107 155 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
148 776€ 787 365€ 170 629€ 439 802€ 57 853€ 178 089€ 397 818€ 85 260€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 700€ 2 118€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 000€ 5 000€ 5 000€ 13 733€ 10 733€ 10 733€ 60 000€ 10 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
32€ 47€ 83€ 1 567€ 67€ 633€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 695€ 3 411€ 4 229€ 5 263€ 4 071€ 4 304€ 3 867€ 5 423€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 305€ 83 888€ 25 155€ 55 367€ 43 946€ 2 656€ 62 371€ 4 167€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 912€ 3 913€ 187€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 768 € 166 € 29 745 € 154 081 € 211 206 € 282 444 € 740 882 € 198 333 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
118 317€ 138 321€ 158 325€ 518 329€ 198 333€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 768€ 166€ 29 745€ 35 764€ 72 885€ 124 119€ 222 553€