Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 993 241 € 5 690 217 € 5 294 725 € 3 936 711 € 4 258 225 € 3 508 329 € 3 659 623 € 3 207 822 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 308 089 € 3 172 936 € 1 735 482 € 1 887 850 € 2 098 276 € 1 969 619 € 2 025 008 € 2 128 875 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 308 089 € 3 172 936 € 1 735 482 € 1 887 850 € 2 098 276 € 1 969 619 € 2 025 008 € 2 128 875 €
012
A.II.1
Pozemky
79 954€ 79 954€ 79 954€ 79 954€ 79 954€ 79 954€ 79 954€ 79 954€
013
A.II.2
Stavby
2 958 107€ 1 191 759€ 1 311 897€ 1 400 633€ 1 504 428€ 1 620 913€ 1 737 398€ 1 853 881€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
270 028€ 374 087€ 343 631€ 403 363€ 513 894€ 266 233€ 197 603€ 195 040€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 527 136€ 2 519€ 10 053€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 900€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 682 083 € 2 515 355 € 3 390 922 € 2 046 949 € 2 156 674 € 1 535 033 € 1 633 594 € 1 074 906 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
839 450 € 880 860 € 875 416 € 613 586 € 529 550 € 515 303 € 491 938 € 361 071 €
032
B.I.1
Materiál
690 653€ 718 396€ 706 877€ 495 295€ 442 517€ 487 320€ 440 437€ 335 935€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
33 039€ 19 475€ 37 065€ 29 706€ 2 171€
034
B.I.3
Výrobky
115 758€ 142 989€ 168 539€ 118 291€ 49 968€ 27 983€ 21 069€ 22 543€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
726€ 422€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 799 614 € 1 374 945 € 1 212 192 € 1 074 211 € 903 020 € 862 363 € 961 916 € 571 488 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 649 120€ 1 343 890€ 1 210 323€ 1 071 266€ 891 426€ 861 699€ 956 864€ 569 240€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
127 651€ 31 055€ 1 773€ 2 855€ 10 257€ 374€ 4 435€ 2 197€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
22 843€ 96€ 90€ 1 337€ 290€ 617€ 51€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 043 019 € 259 550 € 1 303 314 € 359 152 € 724 104 € 157 367 € 179 740 € 142 347 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 726€ 8 201€ 649€ 200€ 2 253€ 881€ 915€ 778€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 041 293€ 251 349€ 1 302 665€ 358 952€ 721 851€ 156 486€ 178 825€ 141 569€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 069 € 1 926 € 168 321 € 1 912 € 3 275 € 3 677 € 1 021 € 4 041 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 069€ 1 926€ 2 312€ 1 912€ 3 275€ 3 677€ 1 021€ 4 041€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
166 009€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 993 241 € 5 690 217 € 5 294 725 € 3 936 711 € 4 258 225 € 3 508 329 € 3 659 623 € 3 207 822 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 480 412 € 3 001 465 € 2 113 189 € 1 801 249 € 2 589 781 € 1 711 486 € 2 778 516 € 1 927 290 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 994 161 € 1 105 886 € 293 944 € 732 477 € 1 704 182 € 771 212 € 1 919 987 € 1 531 265 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 994 161€ 1 105 886€ 293 944€ 732 477€ 1 704 182€ 771 212€ 1 919 987€ 1 531 265€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 478 947 € 1 888 275 € 1 811 941 € 1 061 468 € 878 295 € 932 970 € 851 225 € 388 721 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 512 829 € 2 688 752 € 3 179 485 € 2 130 705 € 1 667 525 € 1 791 344 € 870 344 € 1 276 009 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
25 972 € 18 397 € 40 345 € 33 444 € 32 090 € 31 997 € 24 350 € 11 973 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 872€ 13 859€ 35 507€ 28 606€ 32 090€ 31 997€ 24 350€ 11 973€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 100€ 4 538€ 4 838€ 4 838€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
27 866 € 1 034 720 € 1 527 396 € 1 074 271 € 644 024 € 977 775 € 30 711 € 30 991 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 635€ 6 368€ 4 360€ 724€ 163€ 2 546€ 2 467€ 5 326€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 008 966€ 1 500 000€ 1 050 223€ 617 511€ 945 848€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
20 231€ 19 386€ 23 036€ 23 324€ 26 350€ 29 381€ 28 244€ 25 665€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 014 546 € 1 635 635 € 1 611 744 € 1 022 990 € 991 411 € 781 572 € 815 283 € 1 233 045 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
786 469€ 1 465 919€ 1 267 457€ 835 601€ 723 728€ 498 650€ 434 011€ 394 546€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 520€ 3 758€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
150 000€ 150 000€ 150 000€ 750 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
124 736€ 90 297€ 80 297€ 77 881€ 65 820€ 62 627€ 48 866€ 32 256€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
81 935€ 57 475€ 52 550€ 49 597€ 41 385€ 36 801€ 28 160€ 15 821€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 053€ 21 471€ 210 753€ 59 755€ 10 306€ 33 322€ 151 842€ 36 352€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
353€ 473€ 687€ 156€ 172€ 172€ 884€ 312€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 444 445 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 444 445€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 051 € 4 757 € 919 € 5 499 € 10 763 € 4 523 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 051€ 919€ 5 499€ 10 763€ 4 523€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 757€ 0€ 0€