Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0 € 0 € 3 540 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 € 0 € 3 158 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 382 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 610 453 € 5 942 732 € 4 974 499 € 4 788 498 € 4 414 478 € 2 607 786 € 1 099 591 € 1 072 691 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 560 205 € 5 911 474 € 4 915 450 € 4 811 289 € 4 388 418 € 2 613 848 € 1 090 243 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
50 248 € 31 258 € 59 049 € -22 791 € 26 060 € -6 062 € 9 348 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 008 932 € 3 102 128 € 2 587 042 € 2 463 922 € 2 315 708 € 1 347 900 € 673 689 € 479 856 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 272 113 € 2 741 643 € 2 309 868 € 2 212 644 € 2 116 231 € 1 208 107 € 627 002 € 427 800 €
10
B.2
Služby
736 819 € 360 485 € 277 174 € 251 278 € 199 477 € 139 793 € 46 687 € 52 056 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 601 521 € 2 840 604 € 2 387 457 € 2 324 576 € 2 098 770 € 1 259 886 € 425 902 € 593 217 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 378 705 € 1 296 585 € 1 115 266 € 1 018 633 € 853 600 € 574 900 € 253 665 € 186 476 €
13
C.1
Mzdové náklady
978 870 € 926 413 € 799 190 € 741 568 € 625 501 € 427 290 € 175 652 € 131 610 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
340 771 € 315 977 € 265 961 € 231 865 € 191 067 € 122 356 € 61 124 € 44 482 €
16
C.4
Sociálne náklady
59 064 € 54 195 € 50 115 € 45 200 € 37 032 € 25 254 € 16 889 € 10 384 €
17
D
Dane a poplatky
5 818 € 5 928 € 6 302 € 6 091 € 4 750 € 5 514 € 5 066 € 4 038 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
232 752 € 243 643 € 224 221 € 207 847 € 179 482 € 186 455 € 168 869 € 168 141 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
28 000 € 4 167 € 3 833 € 1 700 € 0 € 0 € 1 427 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 469 € 7 545 € 210 € 0 € 0 € 1 427 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 799 € 1 799 € 0 € 0 € 6 636 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
333 643 € 131 446 € 137 412 € 132 254 € 64 548 € 3 990 € 2 469 € 1 453 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 803 € 23 357 € 22 431 € 16 037 € 9 560 € 8 988 € 117 € 377 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 € 0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 € 0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 325 416 € 1 397 360 € 1 160 482 € 1 209 712 € 1 115 926 € 488 019 € -5 982 € 235 638 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
280 € 37 € 54 € 31 € 21 € 7 €
39
N
Nákladové úroky
15 256 € 22 753 € 16 571 € 1 341 € 0 € 0 €
40
XI.
Kurzové zisky
6 € 0 € 0 €
41
O
Kurzové straty
26 € 0 € 0 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
667 € 979 € 514 € 563 € 340 € 248 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 € 0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 € 0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 637 € -23 695 € -17 031 € -1 899 € -319 € -241 € -4 274 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 309 779 € 1 373 665 € 1 143 451 € 1 207 813 € 1 115 607 € 487 778 € -10 256 € 229 699 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
497 838 € 312 197 € 265 156 € 274 843 € 264 382 € 99 057 € 34 € 45 027 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
498 125 € 315 224 € 268 187 € 273 705 € 261 803 € 96 921 € 4 853 € 42 755 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-287 € -3 027 € -3 031 € 1 138 € 2 579 € 2 136 € -4 819 € 2 272 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 811 941 € 1 061 468 € 878 295 € 932 970 € 851 225 € 388 721 € -10 290 € 184 672 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 € 0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 € 0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 € 0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 309 779 € 1 373 665 € 1 143 451 € 1 207 813 € 1 115 607 € 487 778 € 229 699 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 811 941 € 1 061 468 € 878 295 € 932 970 € 851 225 € 388 721 € 184 672 €