Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 428 993 € 8 869 189 € 7 610 453 € 5 942 732 € 4 974 499 € 4 788 498 € 4 414 478 € 2 607 786 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 442 660€ 8 875 265€ 7 560 205€ 5 911 474€ 4 915 450€ 4 811 289€ 4 388 418€ 2 613 848€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-13 667€ -6 076€ 50 248€ 31 258€ 59 049€ -22 791€ 26 060€ -6 062€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 150 093 € 4 584 414 € 4 008 932 € 3 102 128 € 2 587 042 € 2 463 922 € 2 315 708 € 1 347 900 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 122 017€ 3 686 617€ 3 272 113€ 2 741 643€ 2 309 868€ 2 212 644€ 2 116 231€ 1 208 107€
10
B.2
Služby
1 028 076€ 897 797€ 736 819€ 360 485€ 277 174€ 251 278€ 199 477€ 139 793€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 278 900 € 4 284 775 € 3 601 521 € 2 840 604 € 2 387 457 € 2 324 576 € 2 098 770 € 1 259 886 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 145 023 € 1 695 624 € 1 378 705 € 1 296 585 € 1 115 266 € 1 018 633 € 853 600 € 574 900 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 515 047€ 1 195 330€ 978 870€ 926 413€ 799 190€ 741 568€ 625 501€ 427 290€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
529 653€ 414 479€ 340 771€ 315 977€ 265 961€ 231 865€ 191 067€ 122 356€
16
C.4
Sociálne náklady
100 323€ 85 815€ 59 064€ 54 195€ 50 115€ 45 200€ 37 032€ 25 254€
17
D
Dane a poplatky
4 748€ 4 565€ 5 818€ 5 928€ 6 302€ 6 091€ 4 750€ 5 514€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
295 299€ 238 094€ 232 752€ 243 643€ 224 221€ 207 847€ 179 482€ 186 455€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20 000€ 3 750€ 28 000€ 4 167€ 3 833€ 1 700€ 0€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 901€ 1 469€ 7 545€ 210€ 0€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 799€ 1 799€ 0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
75 244€ 82 227€ 333 643€ 131 446€ 137 412€ 132 254€ 64 548€ 3 990€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 378€ 15 800€ 20 803€ 23 357€ 22 431€ 16 037€ 9 560€ 8 988€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 913 696 € 2 413 768 € 2 325 416 € 1 397 360 € 1 160 482 € 1 209 712 € 1 115 926 € 488 019 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
280€ 37€ 54€ 31€ 21€ 7€
39
N
Nákladové úroky
30 741€ 22 962€ 15 256€ 22 753€ 16 571€ 1 341€ 0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
2€ 2€ 26€ 0€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 815€ 671€ 667€ 979€ 514€ 563€ 340€ 248€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-34 558 € -23 635 € -15 637 € -23 695 € -17 031 € -1 899 € -319 € -241 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 879 138 € 2 390 133 € 2 309 779 € 1 373 665 € 1 143 451 € 1 207 813 € 1 115 607 € 487 778 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
400 191 € 501 858 € 497 838 € 312 197 € 265 156 € 274 843 € 264 382 € 99 057 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
399 346€ 505 508€ 498 125€ 315 224€ 268 187€ 273 705€ 261 803€ 96 921€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
845€ -3 650€ -287€ -3 027€ -3 031€ 1 138€ 2 579€ 2 136€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 478 947 € 1 888 275 € 1 811 941 € 1 061 468 € 878 295 € 932 970 € 851 225 € 388 721 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 879 138 € 2 390 133 € 2 309 779 € 1 373 665 € 1 143 451 € 1 207 813 € 1 115 607 € 487 778 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 478 947 € 1 888 275 € 1 811 941 € 1 061 468 € 878 295 € 932 970 € 851 225 € 388 721 €