Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.02.2009
31.01.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
587 474€ 774 040€ 470 861€ 335 218€ 368 095€ 112 390€ 149 294€ -195€ 6 500€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
536 982€ 738 275€ 409 143€ 284 739€ 319 398€ 56 914€ 133 539€ 0€ 5 588€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
50 492 € 35 765 € 61 718 € 50 479 € 48 697 € 55 476 € 15 755 € -195 € 912 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 386 219 € 3 490 345 € 3 554 992 € 2 801 713 € 2 138 477 € 2 265 497 € 1 868 008 € 880 354 € 1 202 569 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 347 767€ 3 389 156€ 3 374 294€ 2 866 359€ 2 143 536€ 2 204 206€ 1 827 341€ 963 848€ 1 264 437€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-12 935€ 42 063€ 137 343€ -64 646€ -5 059€ 61 291€ 40 667€ -83 494€ -61 868€
07
II.3
Aktivácia
51 387€ 59 126€ 43 355€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 170 577 € 2 178 629 € 2 183 070 € 1 585 522 € 1 235 886 € 1 267 262 € 1 088 334 € 393 662 € 676 401 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 605 729€ 1 586 295€ 1 629 044€ 1 222 963€ 908 145€ 972 146€ 842 172€ 248 222€ 472 574€
10
B.2
Služby
564 848€ 592 334€ 554 026€ 362 559€ 327 741€ 295 116€ 246 162€ 145 440€ 203 827€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 266 134 € 1 347 481 € 1 433 640 € 1 266 670 € 951 288 € 1 053 711 € 795 429 € 486 497 € 527 080 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
669 966 € 563 149 € 633 612 € 494 662 € 343 833 € 325 001 € 254 215 € 164 840 € 223 005 €
13
C.1
Mzdové náklady
485 796€ 408 502€ 466 473€ 361 178€ 246 396€ 233 287€ 182 847€ 126 200€ 168 434€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
167 521€ 138 105€ 147 908€ 117 620€ 85 048€ 81 166€ 63 464€ 34 898€ 50 297€
16
C.4
Sociálne náklady
16 649€ 16 542€ 19 231€ 15 864€ 12 389€ 10 548€ 7 904€ 3 742€ 4 274€
17
D
Dane a poplatky
2 055€ 2 916€ 3 201€ 2 226€ 1 238€ 1 315€ 1 125€ 495€ 431€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
359 564€ 362 925€ 287 818€ 245 886€ 261 625€ 297 902€ 245 194€ 151 633€ 292 153€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
151 822€ 212 246€ 337 944€ 249 364€ 219 906€ 176 728€ 86 083€ 176 923€ 262 434€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
151 577€ 209 812€ 224 328€ 249 420€ 199 887€ 177 552€ 85 518€ 165 064€ 290 291€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 512€ 17 608€ 12 827€ 10 456€ 5 083€ 7 521€ 4 950€ 8 633€ 43 627€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 062€ 26 502€ 18 623€ 16 735€ 11 009€ 11 998€ 10 636€ 1 624€ 28 203€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
227 244 € 412 031 € 616 829 € 517 561 € 358 685 € 424 192 € 289 774 € 188 397 € -942 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
15€ 22€ 15€ 7€ 184€ 251€
39
N
Nákladové úroky
10 101€ 18 921€ 21 997€ 21 158€ 30 618€ 38 457€ 47 772€ 51 410€ 142 178€
40
XI.
Kurzové zisky
349€ 4 382€ 11 059€ 75 961€ 789€ 464€ 18 188€ 477€ 847 799€
41
O
Kurzové straty
5 625€ 5 230€ 446€ 478€ 31 166€ 47 266€ 1 554€ 68 683€ 225 018€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 1 076€ 238€ 580€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 758€ 1 155€ 2 416€ 985€ 776€ 986€ 1 282€ 7 730€ 9 779€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-19 135 € -20 924 € -13 800 € 53 385 € -60 673 € -85 992 € -31 833 € -127 162 € 471 075 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
208 109 € 391 107 € 603 029 € 570 946 € 298 012 € 338 200 € 257 941 € 61 235 € 470 133 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
46 030 € 85 809 € 127 306 € 127 750 € 66 359 € 68 953 € 42 426 € 664 € 156 668 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
69 814€ 89 301€ 119 118€ 122 342€ 68 396€ 68 953€ 42 426€ 664€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-23 784€ -3 492€ 8 188€ 5 408€ -2 037€ 0€ 0€ 156 668€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
162 079 € 305 298 € 475 723 € 443 196 € 231 653 € 269 247 € 215 515 € 60 571 € 313 465 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
208 109 € 391 107 € 603 029 € 570 946 € 298 012 € 338 200 € 257 941 € 61 235 € 470 133 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
162 079 € 305 298 € 475 723 € 443 196 € 231 653 € 269 247 € 215 515 € 60 571 € 313 465 €