Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 739 259 € 6 157 515 € 5 465 338 € 5 325 183 € 4 325 115 € 4 430 798 € 3 807 920 € 3 545 404 € 3 741 972 € 3 831 962 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
584 385 € 330 663 € 371 789 € 387 908 € 317 010 € 254 601 € 286 491 € 278 503 € 288 028 € 277 245 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 694 € 6 206 € 4 031 € 1 467 € 2 235 € 3 003 € 3 321 € 21 148 € 38 750 € 49 614 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 244€ 699€ 1 467€ 2 235€ 3 003€ 3 321€ 21 148€ 33 225€ 49 614€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 118€ 2 874€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 332€ 3 332€ 3 332€ 5 525€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
576 691 € 324 457 € 367 758 € 386 441 € 314 775 € 251 598 € 283 170 € 257 355 € 249 278 € 227 631 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
32 564€ 36 161€ 39 758€ 43 571€ 22 185€ 17 566€ 19 871€ 24 365€ 24 629€ 27 088€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
544 127€ 288 296€ 323 195€ 338 065€ 292 590€ 234 032€ 263 299€ 232 990€ 224 649€ 200 543€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 805€ 4 805€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 055 959 € 5 787 537 € 5 055 758 € 4 902 993 € 3 980 763 € 4 150 119 € 3 495 760 € 3 245 716 € 3 432 773 € 3 528 029 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 369 662 € 3 597 358 € 3 398 743 € 3 053 190 € 2 256 042 € 2 403 657 € 2 223 490 € 2 190 164 € 2 294 897 € 2 256 242 €
035
B.I.1
Materiál
567€ 626€ 373€ 382€ 427€ 368€ 352€ 316€ 419€ 479€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 369 095€ 3 596 732€ 3 398 370€ 3 052 808€ 2 255 615€ 2 403 289€ 2 223 138€ 2 189 848€ 2 294 478€ 2 255 763€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 885 € 481 € 374 € 217 € 81 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 885€ 481€ 374€ 217€ 81€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
826 005 € 433 027 € 409 517 € 520 456 € 640 842 € 456 886 € 373 981 € 305 041 € 406 418 € 543 522 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
440 369 € 338 783 € 350 308 € 449 303 € 589 936 € 438 752 € 360 630 € 286 985 € 395 744 € 519 018 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
103 500€ 83 613€ 4 278€ 37 619€ 176 126€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
440 369€ 338 783€ 350 308€ 449 303€ 589 936€ 335 252€ 277 017€ 282 707€ 358 125€ 342 892€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 988€ 35 280€ 5 377€ 5 536€ 30 233€ 1 705€ 8 107€ 16 216€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
344 648€ 58 964€ 53 832€ 65 617€ 20 673€ 16 429€ 13 351€ 9 949€ 10 674€ 8 288€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 857 407 € 1 756 671 € 1 247 124 € 1 329 130 € 1 083 798 € 1 289 576 € 898 289 € 750 511 € 731 458 € 728 265 €
072
B.V.1.
Peniaze
378 984€ 318 521€ 279 020€ 318 026€ 214 441€ 271 958€ 185 713€ 140 299€ 157 333€ 150 094€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 478 423€ 1 438 150€ 968 104€ 1 011 104€ 869 357€ 1 017 618€ 712 576€ 610 212€ 574 125€ 578 171€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
98 915 € 39 315 € 37 791 € 34 282 € 27 342 € 26 078 € 25 669 € 21 185 € 21 171 € 26 688 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 205€ 28 161€ 23 669€ 27 122€ 21 768€ 13 788€ 16 872€ 16 147€ 14 210€ 18 254€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
64 710€ 11 154€ 14 122€ 7 160€ 5 574€ 12 290€ 8 797€ 5 038€ 6 961€ 8 434€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 739 259 € 6 157 515 € 5 465 338 € 5 325 183 € 4 325 115 € 4 430 798 € 3 807 920 € 3 545 404 € 3 741 972 € 3 831 962 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 400 926 € 2 074 554 € 1 731 158 € 1 067 303 € 875 105 € 698 166 € 406 885 € 301 316 € 285 120 € 227 800 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 067 251 € 1 723 855 € 1 060 001 € 867 802 € 690 863 € 399 582 € 294 013 € 277 817 € 220 497 € 193 064 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 067 251€ 1 723 855€ 1 060 001€ 867 802€ 690 863€ 399 582€ 294 013€ 277 817€ 220 497€ 193 064€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
326 372 € 343 396 € 663 854 € 192 198 € 176 939 € 291 281 € 105 569 € 16 196 € 57 320 € 27 433 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 299 377 € 4 057 206 € 3 709 847 € 4 257 880 € 3 444 084 € 3 724 583 € 3 393 952 € 3 244 088 € 3 449 347 € 3 604 162 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 822 € 7 197 € 15 400 € 18 485 € 3 378 € 7 075 € 10 600 € 9 300 € 10 580 € 12 304 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 822€ 7 197€ 15 400€ 18 485€ 3 378€ 7 049€ 9 343€ 7 695€ 6 259€ 5 368€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 130€ 4 544€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
26€ 1 257€ 1 605€ 2 191€ 2 392€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 840 941 € 3 647 547 € 3 357 176 € 3 930 746 € 3 201 666 € 3 467 048 € 3 177 369 € 3 048 473 € 3 280 833 € 3 455 300 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 794 467 € 1 783 520 € 1 423 843 € 2 181 568 € 1 456 610 € 1 795 102 € 1 624 009 € 1 420 439 € 1 551 455 € 1 724 200 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
649 716€ 612 611€ 543 126€ 561 562€ 813 336€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 794 467€ 1 783 520€ 1 423 843€ 2 181 568€ 1 456 610€ 1 145 386€ 1 011 398€ 877 313€ 989 893€ 910 864€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
949 082€ 949 082€ 949 082€ 949 082€ 1 052 158€ 1 052 158€ 1 052 158€ 1 212 158€ 1 212 158€ 1 371 158€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
460 362€ 405 381€ 368 353€ 342 873€ 266 222€ 249 230€ 208 944€ 187 283€ 162 341€ 152 053€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
302 272€ 252 616€ 243 067€ 216 176€ 176 733€ 155 016€ 132 771€ 113 893€ 100 684€ 94 075€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
333 437€ 254 609€ 370 602€ 239 894€ 248 828€ 214 155€ 158 861€ 113 723€ 94 557€ 113 218€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 321€ 2 339€ 2 229€ 1 153€ 1 115€ 1 387€ 626€ 977€ 159 638€ 596€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
446 614 € 402 462 € 337 271 € 308 649 € 239 040 € 250 460 € 205 983 € 186 315 € 157 934 € 136 558 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
439 614€ 400 492€ 335 463€ 306 911€ 237 170€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 000€ 1 970€ 1 808€ 1 738€ 1 870€ 250 460€ 205 983€ 186 315€ 157 934€ 136 558€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
38 956 € 25 755 € 24 333 € 5 926 € 8 049 € 7 083 € 7 505 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
38 956€ 19 415€ 366€ 5 926€ 8 049€ 7 083€ 7 505€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 340€ 23 967€