Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
618 001 € 683 002 € 770 706 € 730 525 € 761 993 € 927 054 € 1 211 011 € 1 528 111 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
506 861 € 615 966 € 704 317 € 720 120 € 690 262 € 671 509 € 923 862 € 1 091 744 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 355 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 355€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
329 377 € 438 483 € 477 402 € 493 205 € 463 347 € 444 594 € 696 947 € 864 474 €
012
A.II.1
Pozemky
11 642€ 11 642€ 11 539€ 11 539€ 11 539€ 11 539€ 17 875€ 17 875€
013
A.II.2
Stavby
163 958€ 196 751€ 229 541€ 262 334€ 295 125€ 327 916€ 432 353€ 457 212€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
153 777€ 212 585€ 236 322€ 219 332€ 156 683€ 105 139€ 246 719€ 387 789€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 505€ 0€ 1 598€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
177 484 € 177 483 € 226 915 € 226 915 € 226 915 € 226 915 € 226 915 € 226 915 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
177 484€ 177 483€ 226 915€ 226 915€ 226 915€ 226 915€ 226 915€ 226 915€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
111 140 € 67 036 € 66 389 € 10 405 € 72 289 € 255 545 € 287 149 € 436 367 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
88 722 € 745 € 25 619 € 692 € 32 432 € 225 525 € 268 557 € 325 736 €
032
B.I.1
Materiál
1 466€ 745€ 23 907€ 692€ 32 432€ 103 400€ 115 582€ 135 760€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
87 121€ 121 762€ 152 975€ 189 976€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
135€ 1 712€ 363€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
21 162 € 64 526 € 37 728 € 7 267 € 37 318 € 28 247 € 17 127 € 107 635 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 634€ 21 013€ 13 368€ 7 267€ 29 628€ 12 685€ 6 630€ 44 168€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 528€ 43 513€ 24 360€ 7 690€ 15 562€ 10 497€ 63 467€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 256 € 1 765 € 3 042 € 2 446 € 2 539 € 1 773 € 1 465 € 2 996 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 256€ 1 765€ 3 042€ 2 446€ 2 539€ 1 773€ 1 465€ 2 996€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
-558 € 0 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-558€ 0€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
618 001 € 683 002 € 770 706 € 730 525 € 761 993 € 927 054 € 1 211 011 € 1 528 111 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-133 236 € 8 737 € 246 290 € 220 713 € 167 363 € 184 773 € 167 565 € 215 182 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
908 532 € 908 532 € 957 964 € 957 964 € 1 007 547 € 1 074 638 € 1 074 638 € 1 074 638 €
069
A.I.1
Základné imanie
722 964€ 722 964€ 722 964€ 722 964€ 722 964€ 722 964€ 722 964€ 722 964€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
185 568€ 185 568€ 235 000€ 235 000€ 284 583€ 351 674€ 351 674€ 351 674€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-899 795 € -711 673 € -737 251 € -790 601 € -889 865 € -919 015 € -906 445 € -867 135 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-188 121€ 29 150€ -41 312€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-711 674€ -711 673€ -737 251€ -790 601€ -919 015€ -919 015€ -865 133€ -867 135€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-141 973 € -188 122 € 25 577 € 53 350 € 49 681 € 29 150 € -628 € 7 679 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
751 237 € 674 265 € 524 416 € 509 812 € 594 630 € 742 281 € 1 043 446 € 1 312 929 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
24 562 € 20 001 € 0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
24 562€ 20 001€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 688 € 3 744 € 1 677 € -118 € -2 006 € -3 874 € -5 884 € -1 391 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 677€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 688€ 3 744€ -118€ -2 006€ -3 874€ -5 884€ -1 391€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
668 304 € 579 380 € 451 273 € 436 008 € 474 938 € 577 337 € 825 636 € 1 051 940 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
504 769€ 356 237€ 152 443€ 175 057€ 333 828€ 428 441€ 678 748€ 918 152€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 484€ 7 483€ 37 084€ 37 083€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-18 820€ -13 819€ -36 320€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
45 484€ 45 020€ 43 364€ 43 415€ 42 283€ 40 794€ 45 516€ 49 641€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 309€ 29 895€ 53 796€ 54 890€ 26 124€ 23 970€ 55 412€ 53 735€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 254€ 16 995€ 18 522€ 25 338€ 7 405€ 29 629€ 26 876€ 31 739€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
76 004€ 123 750€ 146 064€ 119 045€ 79 117€ 54 503€ 19 084€ 34 993€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 2 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
52 683 € 71 140 € 71 466 € 73 922 € 121 698 € 168 818 € 223 694 € 260 380 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
52 683€ 71 140€ 71 466€ 73 922€ 121 698€ 168 818€ 223 694€ 260 380€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€