Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
33 389 133 € 5 600 049 € 2 864 621 € 2 635 042 € 4 794 481 € 3 296 356 € 3 598 316 € 2 620 274 € 2 511 178 € 1 727 607 € 1 840 145 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 915 907 € 2 242 172 € 1 040 515 € 804 924 € 891 025 € 271 334 € 445 774 € 167 758 € 200 948 € 213 034 € 174 518 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
207 033 € 429 477 € 651 921 € 654 845 € 688 944 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
187 756€ 403 756€ 619 756€ 654 352€ 688 944€
005
A.I.2
Software
19 277€ 25 721€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
32 165€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
493€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 708 874 € 1 812 695 € 388 594 € 150 079 € 202 081 € 271 334 € 445 774 € 167 758 € 200 948 € 213 034 € 174 518 €
012
A.II.1
Pozemky
222 450€ 222 450€ 222 450€
013
A.II.2
Stavby
2 064 521€ 24 645€ 39 182€ 52 024€ 64 850€ 66 336€ 76 415€ 87 256€ 98 862€ 111 230€ 124 362€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
320 234€ 77 086€ 93 604€ 98 055€ 137 231€ 204 998€ 369 359€ 80 502€ 102 086€ 101 804€ 50 156€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
101 669€ 1 488 514€ 33 358€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
30 446 709 € 3 314 087 € 1 819 763 € 1 811 976 € 3 650 115 € 2 957 113 € 3 089 349 € 2 447 988 € 2 301 782 € 1 498 670 € 1 635 199 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 333 805 € 1 629 018 € 943 734 € 570 134 € 1 956 670 € 1 023 143 € 1 128 867 € 739 502 € 755 127 € 671 016 € 566 527 €
032
B.I.1
Materiál
1 028 834€ 803 423€ 849 609€ 490 090€ 353 289€ 585 437€ 666 764€ 582 996€ 681 277€ 581 909€ 467 104€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
433 507€ 791 074€ 58 487€ 36 300€ 69 302€
034
B.I.3
Výrobky
871 464€ 34 518€ 35 635€ 43 741€ 1 603 378€ 368 404€ 462 103€ 156 506€ 73 850€ 89 107€ 99 423€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
3€ 3€ 3€ 3€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 307 832 € 6 544 € 698 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 271 542€ 698€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
6 544€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
36 290€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
25 071 558 € 1 671 690 € 864 061 € 1 228 817 € 1 681 806 € 1 862 350 € 1 857 952 € 1 695 620 € 1 541 403 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
24 838 215€ 1 668 152€ 787 156€ 1 187 509€ 1 321 416€ 1 223 750€ 968 781€ 732 579€ 1 202 731€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
4 286€ 34 250€ 82 539€ 26 798€ 113 217€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
731€ 53 700€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
227 524€ 13 130€ 32 469€ 298 538€ 593 536€ 770 529€ 784 589€ 36 587€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 088€ 3 538€ 10 075€ 4 553€ 61 852€ 10 814€ 36 103€ 151 654€ 225 455€ 64 483€ 11 598€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
733 514 € 6 835 € 11 270 € 13 025 € 11 639 € 71 620 € 102 530 € 12 866 € 5 252 € 3 750 € 4 050 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 484€ 4 704€ 9 139€ 10 894€ 9 508€ 10 976€ 8 064€ 10 778€ 5 164€ 3 662€ 4 050€
057
B.IV.2
Účty v bankách
720 030€ 2 131€ 2 131€ 2 131€ 2 131€ 60 644€ 94 466€ 2 088€ 88€ 88€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
26 517 € 43 790 € 4 343 € 18 142 € 253 341 € 67 909 € 63 193 € 4 528 € 8 448 € 15 903 € 30 428 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
63 193€ 4 528€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 517€ 43 790€ 4 343€ 18 142€ 253 341€ 67 909€ 2 388€ 5 715€ 4 149€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 060€ 10 188€ 26 279€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
33 389 133 € 5 600 049 € 2 864 621 € 2 635 042 € 4 794 481 € 3 296 356 € 3 598 316 € 2 620 274 € 2 511 178 € 1 727 607 € 1 840 145 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 373 643 € 1 027 000 € 748 939 € 777 728 € 873 718 € 666 934 € 784 025 € 964 407 € 1 154 489 € 1 005 524 € 1 351 525 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
200 000 € 200 000 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 € 172 609 €
069
A.I.1
Základné imanie
200 000€ 200 000€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€ 172 609€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
44 521 € 61 895 € 61 895 € 61 895 € 61 895 € 61 895 € 61 895 € 61 895 € 61 895 € 61 895 € 61 895 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
20 000€ 37 374€ 37 374€ 37 374€ 37 374€ 37 374€ 37 374€ 37 374€ 37 374€ 37 374€ 37 374€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€ 24 521€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
765 105 € 514 435 € 361 990 € 334 384 € 359 430 € 417 519 € 539 384 € 684 451 € 757 485 € 666 621 € 872 629 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
765 105€ 514 435€ 362 416€ 334 810€ 359 856€ 417 945€ 539 810€ 684 877€ 757 485€ 666 621€ 872 629€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-426€ -426€ -426€ -426€ -426€ -426€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
364 017 € 250 670 € 152 445 € 208 840 € 279 784 € 14 911 € 10 137 € 45 452 € 162 500 € 104 399 € 244 392 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
31 939 058 € 4 399 417 € 1 519 850 € 1 753 012 € 3 603 759 € 2 240 005 € 2 213 458 € 899 167 € 1 341 368 € 691 192 € 488 620 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
206 792 € 53 111 € 49 294 € 35 365 € 42 638 € 35 511 € 40 645 € 43 880 € 32 336 € 7 182 € 12 715 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
56 292€ 53 111€ 49 294€ 35 365€ 42 638€ 35 511€ 40 645€ 43 880€ 32 336€ 7 182€ 12 715€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
150 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
431 572 € 25 162 € 18 291 € 29 418 € 6 935 € 8 695 € 7 996 € 6 240 € 5 224 € 2 783 € 3 474 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
340 914€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 809€ 3 042€ 4 690€ 5 239€ 5 545€ 5 985€ 4 162€ 2 076€ 3 200€ 1 598€ 1 054€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
85 849€ 21 084€ 12 544€ 22 994€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 036€ 1 057€ 1 185€ 1 390€ 2 710€ 3 834€ 4 164€ 2 024€ 1 185€ 2 420€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
29 625 430 € 2 550 587 € 975 574 € 1 024 573 € 2 304 198 € 1 468 008 € 1 080 905 € 772 200 € 771 626 € 563 593 € 379 394 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
27 502 564€ 2 316 461€ 639 037€ 921 431€ 2 114 421€ 1 290 397€ 921 859€ 694 215€ 597 485€ 501 747€ 210 716€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 999 590€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 106€ 1 846€ 40 034€ 5 343€ 6 430€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
96 161€ 220 325€ 2 500€ 2 500€ 43 340€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
55 252€ 34 148€ 41 810€ 33 182€ 39 276€ 46 749€ 30 045€ 26 098€ 24 804€ 23 219€ 20 672€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 984€ 51 379€ 38 944€ 38 504€ 25 685€ 26 310€ 28 434€ 21 386€ 21 003€ 14 371€ 12 529€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
29 961€ 52 313€ 35 182€ 31 260€ 119 757€ 104 457€ 93 428€ 28 655€ 85 757€ 16 380€ 85 644€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 079€ 125€ 276€ 196€ 5 059€ 95€ 33€ 43€ 33€ 63€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 675 264 € 1 770 557 € 476 691 € 663 656 € 1 249 988 € 727 791 € 1 083 912 € 76 847 € 532 182 € 117 634 € 93 037 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 079 964€ 717 569€ 117 705€ 174 416€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
595 300€ 1 052 988€ 476 691€ 663 656€ 1 249 988€ 610 086€ 909 496€ 76 847€ 532 182€ 117 634€ 93 037€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
76 432 € 173 632 € 595 832 € 104 302 € 317 004 € 389 417 € 600 833 € 756 700 € 15 321 € 30 891 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
-181 233€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 321€ 30 891€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
270 562€ 285 535€ 317 004€ 389 417€ 600 833€ 756 700€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 432€ 173 632€ 325 270€