Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WebSupport s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 162 844 € 3 412 193 € 2 675 463 € 2 523 132 € 2 133 874 € 1 426 683 € 1 257 845 € 850 628 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 120 004 € 1 452 599 € 1 172 774 € 1 053 837 € 802 982 € 511 712 € 420 538 € 56 047 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
17 749 € 7 361 € 5 759 € 14 129 € 43 787 € 23 884 € 53 278 €
005
A.I.2
Software
716€ 1 976€ 3 236€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
17 033€ 5 385€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 2 523€ 14 129€ 43 787€ 21 722€ 53 278€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
2 162€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 101 669 € 1 081 271 € 836 883 € 738 208 € 443 560 € 386 594 € 367 260 € 56 047 €
013
A.II.2
Stavby
16 001€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 085 668€ 1 005 258€ 836 883€ 738 208€ 443 560€ 386 594€ 76 403€ -29 607€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
76 013€ 290 857€ 85 654€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 000 586 € 363 967 € 330 132 € 301 500 € 315 635 € 101 234 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 000 586€ 257 418€ 226 608€ 201 477€ 188 129€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
80 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
80 000€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
106 549€ 103 524€ 100 023€ 47 506€ 21 234€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 172 370 € 1 200 624 € 851 142 € 848 117 € 758 705 € 541 191 € 515 973 € 483 468 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 € 0 € 609 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
609€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
114 320 € 35 759 € 84 018 € 3 140 € 4 263 € 209 856 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 206 396€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
31 113€ 31 113€ 80 000€ 3 460€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
83 207€ 4 646€ 4 018€ 3 140€ 4 263€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
207 621 € 798 429 € 397 315 € 400 325 € 257 003 € 250 880 € 37 929 € 23 942 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
53 325€ 42 112€ 42 241€ 25 321€ 15 571€ 12 082€ 11 290€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 700€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
676 317€ 352 806€ 294 662€ 241 432€ 229 432€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
149 048€ 2 268€ 4 307€ 26 639€ 23 942€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
548€ 80 000€ 0€ 80 342€ 5 059€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
850 429 € 366 436 € 369 809 € 444 652 € 497 439 € 290 311 € 478 044 € 249 061 €
056
B.IV.1
Peniaze
928€ 131€ 493€ 3 815€ 1 425€ 236€ 14 725€ 1 073€
057
B.IV.2
Účty v bankách
849 501€ 366 305€ 369 316€ 440 837€ 496 014€ 290 075€ 463 319€ 247 988€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
870 470 € 758 970 € 651 547 € 621 178 € 572 187 € 373 780 € 321 334 € 311 113 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10 934€ 15 574€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
859 536€ 743 396€ 651 547€ 621 178€ 572 187€ 373 780€ 321 334€ 311 113€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 162 844 € 3 412 193 € 2 675 463 € 2 523 132 € 2 133 874 € 1 426 683 € 1 257 845 € 850 628 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 328 811 € 797 347 € 603 218 € 527 913 € 231 345 € 36 814 € 19 925 € 129 342 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 063 900 € 240 000 € 240 000 € 240 000 € 240 000 € 240 000 € 242 293 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 063 900€ 240 000€ 240 000€ 240 000€ 240 000€ 240 000€ 240 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 293€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 293 € 2 293 € 2 293 € 2 293 € 2 293 € 2 293 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 293€ 2 293€ 2 293€ 2 293€ 2 293€ 2 293€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
548 414 € 0 € 0 € -17 588 € -212 119 € -228 853 € -114 225 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
548 414€ 16 734€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 588€ -228 853€ -228 853€ -114 225€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-292 436 € 548 414 € 354 285 € 296 568 € 194 531 € 16 734 € -114 783 € 122 703 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
598 793 € 584 626 € 323 836 € 451 914 € 534 260 € 291 707 € 261 288 € 214 409 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
50 968 € 34 684 € 22 069 € 26 509 € 31 126 € 14 931 € 8 246 € 81 407 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
31 729€ 23 826€ 18 469€ 16 539€ 20 921€ 14 931€ 8 246€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
19 239€ 10 858€ 3 600€ 9 970€ 10 205€ 81 407€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
38 517 € 107 465 € 27 176 € 10 407 € 8 138 € 9 452 € 16 842 € 1 119 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 662€ 13 151€ 13 374€ 10 407€ 8 138€ 4 507€ 2 466€ 1 119€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
24 855€ 94 314€ 13 802€ 4 945€ 14 376€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
509 308 € 442 477 € 274 591 € 414 998 € 494 996 € 267 324 € 236 200 € 131 883 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
304 989€ 225 146€ 127 215€ 216 693€ 148 019€ 157 413€ 141 729€ -17 998€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
24 357€ 102 704€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
46 619€ 41 612€ 34 693€ 29 909€ 176 658€ 30 449€ 22 318€ -10 737€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 687€ 26 694€ 21 617€ 18 762€ 17 829€ 18 264€ 12 725€ 30 256€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
57 513€ 80 882€ 40 855€ 77 963€ 147 470€ 28 312€ 26 218€ 25 971€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
69 500€ 68 143€ 50 211€ 71 671€ 5 020€ 32 886€ 8 853€ 1 687€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 235 240 € 2 030 220 € 1 748 409 € 1 543 305 € 1 368 269 € 1 098 162 € 976 632 € 506 877 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
19 632€ 22 227€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 215 608€ 2 007 993€ 1 748 409€ 1 543 305€ 1 368 269€ 1 098 162€ 976 632€ 506 877€