Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
422 012 € 398 040 € 367 037 € 358 970 € 306 983 € 270 968 € 276 572 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
177 584 € 159 608 € 138 376 € 113 638 € 78 367 € 61 201 € 33 676 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
913 € 3 193 € 5 473 € 7 753 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
913€ 3 193€ 5 473€ 7 753€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
177 584 € 159 608 € 137 463 € 110 445 € 72 894 € 53 448 € 33 676 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
177 584€ 159 608€ 137 463€ 110 445€ 72 894€ 53 448€ 33 676€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
244 172 € 238 164 € 228 421 € 244 910 € 228 298 € 209 335 € 242 648 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
47 569 € 49 736 € 50 252 € 57 526 € 58 540 € 73 115 € 86 780 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
47 569€ 49 736€ 50 252€ 57 526€ 58 540€ 73 115€ 86 780€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
24 331 € 28 216 € 29 590 € 51 285 € 69 933 € 72 105 € 85 014 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
24 331€ 28 216€ 29 245€ 48 355€ 66 985€ 68 967€ 85 014€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
345€ 2 917€ 2 948€ 3 138€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
172 272 € 160 212 € 148 579 € 136 099 € 99 825 € 64 115 € 70 854 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 753€ 4 462€ 5 761€ 2 228€ 970€ 1 395€ 1 524€
057
B.IV.2
Účty v bankách
167 519€ 155 750€ 142 818€ 133 871€ 98 855€ 62 720€ 69 330€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
256 € 268 € 240 € 422 € 318 € 432 € 248 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
256€ 268€ 240€ 422€ 318€ 432€ 248€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
422 012 € 398 040 € 367 037 € 358 970 € 306 983 € 270 968 € 276 572 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
350 410 € 328 303 € 306 794 € 287 719 € 248 749 € 211 163 € 165 794 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
172 584 € 154 608 € 132 463 € 105 445 € 67 894 € 48 448 € 28 676 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
172 584€ 154 608€ 132 463€ 105 445€ 67 894€ 48 448€ 28 676€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
166 392 € 167 025 € 174 971 € 173 551 € 155 411 € 129 815 € 95 326 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
174 970€ 174 969€ 174 971€ 173 551€ 155 411€ 129 815€ 95 326€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 578€ -7 944€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 130 € -634 € -7 944 € 1 419 € 18 140 € 25 596 € 34 488 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
71 602 € 69 737 € 60 243 € 71 251 € 58 234 € 59 805 € 110 778 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 296 € 3 588 € 3 593 € 3 280 € 2 332 € 3 131 € 3 286 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 296€ 3 588€ 3 593€ 3 280€ 2 332€ 3 131€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 286€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
321 € 286 € 254 € 179 € 65 € 35 € 77 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
321€ 286€ 254€ 179€ 65€ 35€ 77€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
67 985 € 65 863 € 56 396 € 67 792 € 55 837 € 56 639 € 107 415 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
17 960€ 16 253€ 5 813€ 17 688€ 4 562€ 7 093€ 18 762€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
20€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
44 792€ 44 792€ 44 792€ 44 792€ 44 792€ 43 792€ 83 792€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 882€ 2 291€ 2 852€ 2 822€ 3 054€ 2 556€ 3 617€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 230€ 1 486€ 1 828€ 1 810€ 1 977€ 1 647€ 1 849€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 121€ 1 041€ 1 111€ 680€ 1 452€ 1 551€ -625€