Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Visteon Slovakia, s.r.o. [zrušená]

2008 2007
01.01.2008
30.12.2008
01.01.2007
30.12.2007
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
75 221 337 € 55 237 403 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 797 949 € 27 662 252 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 463 819 € 1 707 263 €
005
A.I.2
Software
1 463 819€ 1 707 263€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 334 130 € 25 954 989 €
013
A.II.2
Stavby
939 786€ 563 865€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 979 884€ 14 329 582€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 769 402€ 1 760 108€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
645 057€ 6 564 562€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 736 872€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
49 405 729 € 27 442 707 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
9 594 204 € 5 175 065 €
032
B.I.1
Materiál
1 960 300€ 1 791 874€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
136 693€ 292 206€
034
B.I.3
Výrobky
1 053 475€ 624 643€
036
B.I.5
Tovar
6 443 736€ 2 341 267€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
125 075€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
35 170 750 € 12 424 915 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
32 764 190€ 11 323 342€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 301 700€ 1 039 335€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
104 860€ 62 239€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 640 775 € 9 842 727 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 386€ 32 962€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 637 390€ 9 809 766€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
17 659 € 132 444 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
17 659€ 56 994€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
75 450€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
75 221 337 € 55 237 403 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 694 184 € 1 397 896 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
12 969 694 € 12 969 694 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 982 806€ 12 982 806€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-13 112€ -13 112€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
417 480 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 480€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 571 798 € -11 723 893 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 571 798€ -11 723 893€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
878 809 € 152 095 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
68 328 753 € 50 735 212 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 041 526 € 2 617 706 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 331€ 8 664€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
329 383€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 041 526€ 2 288 322€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
16 331 € 8 664 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
16 331€ 8 664€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
65 270 896 € 48 108 843 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 991 270€ 8 354 080€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
382 859€ 205 271€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 763 394€ 3 347 839€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
48 212 640€ 34 173 339€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
382 859€ 205 271€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
210 615€ 143 365€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 712 740€ 1 858 893€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-2 622€ 26 057€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
4 198 400 € 3 104 295 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 198 400€ 3 104 295€