Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLAVIA TOOLS a.s. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.07.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 668 023 € 4 916 698 € 3 925 982 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 470 680 € 1 888 412 € 1 901 069 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
46 871 € 8 093 € 15 459 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
46 871 € 8 093 € 15 459 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 373 685 € 1 880 319 € 1 885 610 €
012
A.II.1
Pozemky
194 553 € 193 557 € 193 557 €
013
A.II.2
Stavby
1 067 249 € 1 083 784 € 1 167 095 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 055 247 € 582 771 € 513 164 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
16 136 € 15 873 € 11 794 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 334 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
40 500 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
50 124 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
22 624 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
27 500 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 175 334 € 2 990 158 € 1 943 288 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
790 923 € 705 716 € 460 711 €
032
B.I.1
Materiál
217 124 € 226 830 € 239 144 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
507 248 € 291 703 €
034
B.I.3
Výrobky
66 501 € 187 133 € 43 102 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
50 € 50 € 50 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
146 693 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 378 721 € 2 272 851 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 228 387 € 1 637 418 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 980 € 426 907 € 366 871 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 166 € 6 172 € 5 324 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
140 456 € 201 772 € 91 344 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 732 € 582 € 453 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 690 € 11 591 € 12 055 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 € 936 € 604 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 673 € 10 655 € 11 451 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
22 009 € 38 128 € 81 625 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 784 € 11 722 € 11 454 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
225 € 26 406 € 70 171 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 668 023 € 4 916 698 € 3 925 982 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 672 948 € 2 033 192 € 1 278 162 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 064 708 € 1 457 213 € 1 457 213 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 064 708 € 1 457 213 € 1 457 213 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
163 375 € 3 319 € 3 319 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 319 € 3 319 € 3 319 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
2 874 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
157 182 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
130 893 € 49 812 € 49 812 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
130 893 € 49 812 € 49 812 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-195 196 € -232 677 € 18 408 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 425 € 18 408 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-238 621 € -232 677 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-490 832 € 755 525 € -250 590 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 976 053 € 2 864 986 € 2 621 354 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
151 839 € 166 958 € 125 618 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
70 637 € 86 071 € 65 104 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
74 668 € 70 565 € 57 173 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 534 € 10 322 € 3 341 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
436 870 € 99 261 € 165 182 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
340 000 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
34 035 € 5 895 € 11 478 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
45 993 € 71 853 € 153 704 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
16 842 € 21 513 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 250 353 € 1 459 208 € 958 502 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
748 398 € 1 059 134 € 516 907 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
17 274 € 1 581 € 996 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
17 572 € 357 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
222 € 94 114 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
161 556 € 153 527 € 148 987 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
110 389 € 102 032 € 97 059 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
97 861 € 54 904 € 17 994 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
97 303 € 87 808 € 82 088 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 136 991 € 1 139 559 € 1 372 052 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
40 003 € 60 002 € 6 952 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 096 988 € 1 079 557 € 1 365 100 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
19 022 € 18 520 € 26 466 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 895 € 2 336 € 8 470 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 127 € 16 184 € 17 996 €