Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROMOL s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 386 448 € 1 784 089 € 1 760 434 € 1 800 435 € 1 742 262 € 1 731 508 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 793 631 € 1 757 664 € 1 719 995 € 1 734 547 € 1 701 820 € 1 719 950 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 793 629 € 1 757 662 € 1 719 995 € 1 734 547 € 1 701 820 € 1 719 950 €
012
A.II.1
Pozemky
19 850€ 19 850€ 19 850€ 19 850€ 19 850€ 19 850€
013
A.II.2
Stavby
168 010€ 181 018€ 194 026€ 195 112€ 208 120€ 221 127€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
99 633€ 85 056€ 40 381€ 8 112€ 13 235€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 502 136€ 1 465 738€ 1 465 738€ 1 519 585€ 1 465 738€ 1 465 738€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 000€ 6 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 € 2 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2€ 2€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
592 817 € 26 364 € 40 419 € 65 888 € 40 442 € 11 369 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
580 000 €
036
B.I.5
Tovar
580 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
11 054 € 18 667 € 35 657 € 62 039 € 38 528 € 10 841 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 222€ 18 667€ 35 657€ 62 039€ 37 979€ 10 710€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 832€ 549€ 131€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 763 € 7 697 € 4 762 € 3 849 € 1 914 € 528 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 450€ 5 329€ 4 149€ 3 849€ 1 876€ 301€
057
B.IV.2
Účty v bankách
313€ 2 368€ 613€ 38€ 227€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
61 € 20 € 189 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
189€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
19€ 20€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 386 448 € 1 784 089 € 1 760 434 € 1 800 435 € 1 742 262 € 1 731 508 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 100 € 5 527 € 23 045 € 14 137 € 21 253 € 13 331 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
75 000 € 25 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
75 000€ 25 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
840 € 840 € 394 € 394 € 394 € 394 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
840€ 840€ 394€ 394€ 394€ 394€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-53 506 € -10 988 € -19 451 € -12 335 € -20 257 € -25 492 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-53 506€ -10 988€ -19 451€ -12 335€ -20 257€ -25 492€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-44 428 € -42 519 € 8 908 € -7 116 € 7 922 € 5 235 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 374 948 € 1 778 162 € 1 736 989 € 1 776 898 € 1 719 059 € 1 715 977 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
800 € 750 € 520 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
520€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
800€ 750€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 337 320 € 64 889 € 35 087 € 43 078 € 4 149 € 10 858 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
10 858€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 337 320€ 64 889€ 35 087€ 43 078€ 4 149€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
36 781 € 1 712 523 € 1 701 382 € 1 733 816 € 1 714 910 € 1 705 119 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 471€ 39 171€ 327€ 3 861€ 4 270€ 1€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
438€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 671 975€ 1 698 725€ 1 728 725€ 1 709 525€ 1 704 525€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
310€ 1 377€ 2 330€ 1 230€ 1 115€ 155€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
47€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
400 € 400 € 400 € 9 400 € 1 950 € 2 200 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 200€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
400€ 400€ 400€ 9 400€ 1 950€