Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
999 324 € 1 010 389 € 1 029 999 € 1 010 696 € 1 028 572 € 1 001 368 € 1 051 854 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
235 398 € 277 574 € 297 379 € 308 754 € 345 933 € 367 443 € 382 483 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
235 398 € 277 574 € 297 379 € 308 754 € 345 933 € 367 443 € 382 483 €
012
A.II.1
Pozemky
71 619€ 73 275€ 69 865€ 56 393€ 53 642€ 36 567€ 36 582€
013
A.II.2
Stavby
90 390€ 105 226€ 119 636€ 134 046€ 148 456€ 162 866€ 177 276€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 563€ 43 190€ 36 040€ 45 323€ 80 614€ 122 380€ 134 225€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
42 826€ 55 883€ 71 838€ 72 992€ 63 221€ 45 630€ 34 400€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
762 529 € 730 366 € 730 322 € 699 090 € 679 453 € 630 269 € 664 931 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
144 713 € 134 182 € 126 563 € 152 593 € 137 063 € 109 434 € 131 006 €
032
B.I.1
Materiál
8 716€ 5 093€ 4 782€ 6 189€ 4 442€ 6 527€ 5 057€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
15 330€ 5 903€ 3 356€ 283€ 134€ 263€
034
B.I.3
Výrobky
23 402€ 34 267€ 30 900€ 31 492€ 20 878€ 35 462€ 39 669€
035
B.I.4
Zvieratá
97 265€ 88 919€ 87 525€ 114 872€ 111 460€ 67 311€ 86 017€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
40€
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
445 236 € 69 490 € 56 341 € 65 404 € 473 013 € 11 834 € 44 418 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 768€ 684€ 885€ 4 255€ 1 480€ 2 381€ 3 773€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
440 468€ 65 044€ 55 325€ 60 518€ 471 375€ 9 225€ 40 458€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 762€ 131€ 631€ 158€ 228€ 187€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
172 580 € 526 694 € 547 418 € 481 093 € 69 377 € 509 001 € 489 507 €
056
B.IV.1
Peniaze
292€ 5 091€ 722€ 1 244€ 1 549€ 141€ 683€
057
B.IV.2
Účty v bankách
172 288€ 521 603€ 546 696€ 479 849€ 67 828€ 508 860€ 488 824€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 397 € 2 449 € 2 298 € 2 852 € 3 186 € 3 656 € 4 440 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 397€ 2 449€ 2 298€ 2 706€ 3 186€ 3 656€ 4 406€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
146€ 34€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
999 324 € 1 010 389 € 1 029 999 € 1 010 696 € 1 028 572 € 1 001 368 € 1 051 854 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
960 791 € 967 625 € 973 035 € 934 541 € 910 515 € 873 238 € 872 018 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
949 657 € 947 941 € 911 574 € 887 548 € 865 271 € 864 050 € 862 351 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
949 657€ 947 941€ 911 574€ 887 548€ 865 271€ 864 050€ 862 351€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 167 € 11 717 € 53 494 € 39 026 € 37 277 € 1 221 € 1 700 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
38 533 € 42 764 € 56 964 € 76 155 € 118 057 € 128 130 € 179 836 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 722 € 16 145 € 14 499 € 10 425 € 7 812 € 6 206 € 6 647 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 722€ 16 145€ 14 499€ 10 425€ 7 812€ 6 206€ 6 647€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 157 € 1 358 € 1 614 € 1 786 € 1 665 € 4 706 € 9 174 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 157€ 1 358€ 1 614€ 1 786€ 1 665€ 1 706€ 1 793€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 381€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 654 € 25 261 € 25 777 € 23 281 € 42 146 € 25 012 € 52 304 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 243€ 5 001€ 1 633€ 4 428€ 7 670€ 2 395€ 918€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 161€ 10 875€ 9 974€ 10 321€ 16 140€ 10 189€ 15 056€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 214€ 6 739€ 6 113€ 6 183€ 5 303€ 5 930€ 5 684€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 984€ 1 768€ 6 917€ 1 466€ 12 178€ 4 234€ 1 358€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
52€ 878€ 1 140€ 883€ 855€ 2 264€ 26 288€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
15 074 € 40 663 € 66 434 € 92 206 € 111 711 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
15 074€ 40 663€ 66 434€ 92 206€ 92 206€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
19 505€