Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHEMSTROJ, s.r.o. v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 012 184€ 9 012 790€ 7 473 863€ 13 820 943€ 12 631 557€ 7 861 533€ 2 302 068€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 420 888 € 9 424 671 € 8 036 962 € 14 427 264 € 12 909 994 € 8 098 196 € 2 320 933 € 2 829 640 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 990€ 3 542€ 4 173€ 2 537€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
77 767€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 009 194€ 9 009 247€ 7 469 691€ 13 818 405€ 12 631 557€ 7 861 533€ 2 302 068€ 2 711 888€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
70 292€ 99 310€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 515€ 358 168€ 90 359€ 793€ 195 871€ 1 365€ 20€ 7 178€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 402 189€ 53 714€ 472 739€ 605 529€ 12 274€ 135 988€ 18 845€ 32 807€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 237 297 € 8 618 659 € 12 796 590 € 13 599 460 € 12 685 567 € 8 008 430 € 2 954 531 € 2 909 558 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 848€ 3 372€ 3 972€ 2 488€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
448 974€ 1 269 563€ 2 124 354€ 2 122 135€ 2 246 015€ 1 480 530€ 944 920€ 931 769€
13
C.
Opravné položky k zásobám
57 022€ -4 984€ -15 915€ 38 396€ -4 030€ 67 178€ 18 809€
14
D.
Služby
835 550€ 2 833 195€ 5 180 736€ 5 718 789€ 5 160 379€ 3 132 676€ 753 111€ 1 069 462€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 504 970 € 3 886 847 € 4 761 923 € 4 911 216 € 4 951 799 € 3 299 626 € 887 199 € 836 642 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 460 393€ 2 684 755€ 3 151 396€ 3 380 037€ 3 483 619€ 2 226 834€ 612 974€ 573 032€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 566€ 15 958€ 15 958€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
907 491€ 1 004 397€ 1 223 567€ 1 259 881€ 1 277 442€ 814 660€ 232 958€ 220 711€
19
E.4.
Sociálne náklady
137 086€ 197 695€ 386 960€ 271 298€ 190 738€ 253 566€ 25 309€ 26 941€
20
F.
Dane a poplatky
73 948€ 81 393€ 50 712€ 39 557€ 37 284€ 32 692€ 3 902€ 3 077€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
117 858€ 126 538€ 87 190€ 84 684€ 63 017€ 38 593€ 25 263€ 22 761€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
117 858€ 126 538€ 87 190€ 84 684€ 63 017€ 38 593€ 25 263€ 22 761€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 369€ 349 894€ 86 277€ 672€ 197 408€ 548€ 20€ 7 088€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-10 600€ -877€ 17 444€ 59 637€ 9 057€ -133 159€ 248 993€ 10 908€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
201 358€ 73 718€ 499 897€ 621 886€ 24 638€ 156 924€ 23 945€ 9 042€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 183 591 € 806 012 € -4 759 628 € 827 804 € 224 427 € 89 766 € -633 598 € -79 918 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 667 790 € 4 911 643 € 180 717 € 5 939 134 € 5 299 485 € 3 347 637 € 536 859 € 769 615 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 237 € 0 € 1 € 26 € 15 € 8 € 8 € 1 313 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 237 € 1 € 23 € 15 € 8 € 8 € 1 313 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 237€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 23€ 15€ 8€ 8€ 1 313€
42
XII.
Kurzové zisky
3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 446 € 63 353 € 37 733 € 7 957 € 12 225 € 13 930 € 8 593 € 2 378 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 095 € 60 997 € 35 336 € 3 820 € 2 612 € 12 603 € 6 437 € 1 487 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
11 892€ 53 883€ 32 338€ 85€ 263€ 690€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 203€ 7 114€ 2 998€ 3 735€ 2 349€ 11 913€ 6 437€ 1 487€
52
O.
Kurzové straty
26€ 7€ 1 466€ 7 312€ 76€ 28€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 351€ 2 330€ 2 390€ 2 671€ 2 301€ 1 251€ 2 128€ 888€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-17 209 € -63 353 € -37 732 € -7 931 € -12 210 € -13 922 € -8 585 € -1 065 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 166 382 € 742 659 € -4 797 360 € 819 873 € 212 217 € 75 844 € -642 183 € -80 983 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
78 308 € 0 € 0 € 186 937 € 44 648 € 24 877 € 10 043 € -8 860 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
78 308€ 186 937€ 44 648€ 24 877€ 2 881€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
7 162€ -8 862€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 088 074 € 742 659 € -4 797 360 € 632 936 € 167 569 € 50 967 € -652 226 € -72 123 €