Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Muehlbauer Technologies s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 811 195€ 18 165 325€ 20 238 994€ 25 331 160€ 23 722 549€ 23 909 125€ 22 628 666€ 16 085 414€ 12 586 823€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
25 622 497 € 18 857 061 € 21 424 469 € 25 493 012 € 23 722 547 € 23 907 319 € 22 618 480 € 16 085 205 € 13 302 039 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 63 617€ 34 365€ 454 067€ 341€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
20 414 191€ 13 896 416€ 11 857 352€ 14 238 207€ 13 879 431€ 14 637 620€ 13 687 149€ 10 325 987€ 7 421 432€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 397 004€ 4 268 909€ 8 381 642€ 11 029 336€ 9 844 055€ 8 444 194€ 8 999 524€ 4 740 623€ 5 573 796€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
411 479€ 79 016€ -86 235€ -143 634€ -322 897€ 512 003€ -608 192€ 144 736€ -14 715€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 250€ 368 231€ 8 233€ 9 317€ 1 080€ 5 375€ 32 203€ 25 715€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
395 573€ 244 489€ 1 263 477€ 296 169€ 320 878€ 308 127€ 473 431€ 394 077€ 320 185€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 447 824 € 15 871 290 € 18 122 144 € 19 203 888 € 16 131 920 € 16 925 378 € 16 091 305 € 12 805 025 € 10 126 334 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 63 617€ 123 852€ 362 326€ 226€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 128 469€ 4 646 542€ 5 118 416€ 5 706 071€ 4 217 314€ 4 375 345€ 3 799 820€ 3 182 857€ 2 543 785€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14 274€ 43 265€ 64 373€ 19 373€ 6 016€ -22 515€ 67 612€
14
D.
Služby
4 784 253€ 2 757 559€ 2 854 811€ 3 107 205€ 2 233 456€ 2 532 854€ 2 681 940€ 2 302 443€ 1 741 280€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 105 490 € 5 412 602 € 6 484 374 € 7 353 023 € 6 718 778 € 6 865 729 € 5 926 003 € 4 912 385 € 4 009 729 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 291 061€ 3 836 128€ 4 585 600€ 5 203 244€ 4 784 318€ 4 918 773€ 4 226 531€ 3 502 458€ 2 866 161€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 6 000€ 1 986€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 510 779€ 1 348 998€ 1 611 236€ 1 823 704€ 1 676 319€ 1 687 465€ 1 461 362€ 1 227 213€ 1 004 864€
19
E.4.
Sociálne náklady
303 650€ 227 476€ 287 538€ 326 075€ 258 141€ 259 491€ 232 110€ 180 728€ 138 704€
20
F.
Dane a poplatky
57 629€ 62 219€ 48 272€ 46 473€ 43 814€ 45 323€ 40 759€ 29 607€ 26 184€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 242 172€ 2 517 890€ 2 776 405€ 2 783 740€ 2 822 987€ 3 037 053€ 3 311 537€ 1 903 134€ 1 755 782€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 242 172€ 2 517 890€ 2 776 405€ 2 783 740€ 2 822 987€ 3 037 053€ 3 311 537€ 1 903 134€ 1 755 782€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 339 606€ 2 438€ 9 450€ 16 639€ 11 106€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ -54 913€ 55 825€ 9 941€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
115 537€ 91 607€ 827 968€ 68 561€ 89 555€ 91 589€ 130 332€ 85 693€ 38 242€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 174 673 € 2 985 771 € 3 302 325 € 6 289 124 € 7 590 627 € 6 981 941 € 6 527 175 € 3 280 180 € 3 175 705 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 295 678 € 10 796 975 € 12 115 159 € 16 291 260 € 16 943 803 € 16 708 133 € 15 439 622 € 9 817 787 € 8 695 563 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 45 € 279 € 2 € 2 € 1 806 € 10 186 € 209 € 91 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
43 € 86 € 186 € 91 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
73€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
43€ 86€ 113€ 91€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 8€ 279€ 2€ 2€ 1 763€ 10 100€ 23€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 37€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 936 € 1 090 € 1 763 € 2 054 € 1 870 € 7 286 € 4 405 € 1 231 € 867 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
159 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
159€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
127€ 42€ 29€ 224€ 128€ 4 727€ 1€ 84€ 44€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 809€ 1 048€ 1 734€ 1 830€ 1 742€ 2 559€ 4 404€ 988€ 823€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 936 € -1 045 € -1 484 € -2 052 € -1 868 € -5 480 € 5 781 € -1 022 € -776 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 172 737 € 2 984 726 € 3 300 841 € 6 287 072 € 7 588 759 € 6 976 461 € 6 532 956 € 3 279 158 € 3 174 929 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 487 008 € 611 742 € 862 671 € 1 305 689 € 731 910 € 324 390 € 281 335 € 148 683 € 226 680 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 505 346€ 899 155€ 1 090 315€ 1 359 819€ 325 373€ 271 354€ 280 771€ 147 846€ 229 076€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-18 338€ -287 413€ -227 644€ -54 130€ 406 537€ 53 036€ 564€ 837€ -2 396€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 685 729 € 2 372 984 € 2 438 170 € 4 981 383 € 6 856 849 € 6 652 071 € 6 251 621 € 3 130 475 € 2 948 249 €