Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
230 895 € 206 009 € 191 588 € 188 826 € 165 239 € 83 194 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
18 965 € 25 659 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
18 965 € 25 659 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 965€ 25 659€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
211 930 € 180 350 € 191 588 € 188 826 € 165 239 € 83 194 €
015
B.I.
Zásoby
87 769€ 84 187€ 69 896€ 60 812€ 80 962€ 46 674€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 27 919€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
81 799 € 68 128 € 101 540 € 103 761 € 66 277 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
81 799€ 68 128€ 101 540€ 128 087€ 66 029€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 248€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0€ 0€ -24 326€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
42 362 € 28 035 € 20 152 € 24 253 € 18 000 € 8 601 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
42 362€ 28 035€ 20 152€ 24 253€ 18 000€ 8 601€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
230 895 € 206 009 € 191 588 € 188 826 € 165 239 € 83 194 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
106 028 € 80 122 € 59 725 € 47 400 € 37 239 € 7 109 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 636€ 616€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
71 846€ 52 469€ 40 760€ 30 599€ 29 295€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
25 906 € 20 397 € 12 325 € 10 161 € 1 304 € 469 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
124 867 € 125 887 € 131 863 € 141 426 € 128 000 € 76 085 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
0€ 0€ 510€ 382€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
124 867 € 125 887 € 131 863 € 141 426 € 127 490 € 75 703 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
112 579€ 115 487€ 118 124€ 121 023€ 120 856€ 57 561€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 255€ 1 208€ 1 130€ 1 128€ 1 134€ 2 533€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 039€ 6 401€ 10 426€ 16 813€ 3 681€ 15 609€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 994€ 2 791€ 2 183€ 2 462€ 1 819€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€