Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRIP SK, s. r. o.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 809 114€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 934 683 € 8 993 315 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 802 049€ 8 892 938€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 065€ 28 028€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
125 569€ 72 349€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 917 025 € 9 038 095 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 740 083€ 8 644 785€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 090€ 2 545€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
51 829€ 351 825€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
865 € 904 €
16
E.1.
Mzdové náklady
640€ 669€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
225€ 235€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
74€ 214€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
775€ 711€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
775€ 711€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
122 309€ 37 111€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
17 658 € -44 780 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 112 € -78 189 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 257 € 8 747 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€
42
XII.
Kurzové zisky
1 249€ 8 747€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 528 € 13 018 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€
52
O.
Kurzové straty
408€ 9 154€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 120€ 3 862€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-271 € -4 271 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
17 387 € -49 051 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 507 € -49 051 €