Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROFINEX real, s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.08.2021
30.06.2023
01.08.2021
31.12.2022
01.01.2021
31.08.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
200€ 769€ 5 400€ 3€ 2 070€ 0€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 633 € 200 € 4 962 844 € 5 400 € 5 206 948 € 30 001 € 2 070 € 4 941 261 € 298 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 300 951€ 5 206 945€ 4 941 195€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
200€ 769€ 5 400€ 3€ 1€ 2 070€ 0€ 298€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 633€ 661 124€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 000€ 66€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
299 € 299 € 5 523 € 78 € 4 940 860 € 5 230 € 5 076 675 € 29 500 € 1 654 € 4 924 917 € 210 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 271 755€ 5 062 166€ 4 777 568€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5€ 75€ 11€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
294€ 294€ 1 634€ 5€ 6 108€ 2 850€ 10 457€ 29 135€ 1 575€ 146 250€ 3€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
605€ 73€ 2 631€ 2 380€ 4 052€ 365€ 79€ 1 024€ 196€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 284€ 660 361€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€ 5€ 0€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-299 € -299 € -1 890 € 122 € 21 984 € 170 € 130 273 € 501 € 416 € 16 344 € 88 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-294 € -294 € -1 634 € 195 € 23 852 € 2 550 € 134 325 € -29 134 € 495 € 17 302 € 284 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
88 000 € 43 095 € 1 485 € 2 158 € 27 € 68 € 636 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
88 000 € 43 095 € 1 485 € 2 158 € 27 € 68 € 636 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
88 000€ 43 095€ 1 485€ 2 158€ 27€ 68€ 636€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
164 € 129 € 88 055 € 15 086 € 21 993 € 90 € 83 636 € 84 € 87 € 6 312 € 72 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
88 000€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 859 € 83 534 € 6 220 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 859€ 83 534€ 6 220€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
164€ 129€ 55€ 15 086€ 134€ 90€ 102€ 84€ 87€ 92€ 72€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-164 € -129 € -55 € 28 009 € -20 508 € 2 068 € -83 609 € -16 € 549 € -6 312 € -72 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-463 € -428 € -1 945 € 28 131 € 1 476 € 2 238 € 46 664 € 485 € 965 € 10 032 € 16 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 € 12 € 17 € 2 880 € 480 € 960 € 2 880 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6€ 12€ 17€ 2 880€ 480€ 960€ 2 880€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-463 € -428 € -1 945 € 28 125 € 1 464 € 2 221 € 43 784 € 5 € 5 € 7 152 € 16 €