Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 145 357 € 1 085 127 € 1 570 232 € 854 333 € 889 930 € 408 079 € 594 207 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
94 873 € 75 195 € 111 720 € 57 142 € 99 755 € 70 772 € 94 282 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 773 € 7 277 € 9 167 € 5 254 € 8 358 € 11 362 € 9 322 €
005
A.I.2
Software
5 773 € 7 277 € 8 167 € 3 054 € 4 958 € 6 762 € 9 322 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 € 1 000 € 2 200 € 3 400 € 4 600 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
89 100 € 67 918 € 102 553 € 51 888 € 91 397 € 59 410 € 84 960 €
013
A.II.2
Stavby
789 € 2 365 € 3 941 € 5 518 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
89 100 € 67 918 € 102 553 € 51 099 € 89 032 € 55 469 € 79 442 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
997 838 € 954 845 € 1 426 621 € 764 407 € 763 113 € 310 249 € 474 538 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
229 € 129 € 104 € 125 € 147 € 153 € 182 €
032
B.I.1
Materiál
229 € 129 € 104 € 125 € 147 € 153 € 182 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 142 € 4 267 € 260 000 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
260 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 142 € 4 267 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
703 870 € 686 605 € 837 233 € 603 313 € 493 341 € 144 430 € 256 288 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
627 215 € 507 767 € 375 709 € 342 096 € 170 166 € 107 795 € 256 288 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
76 520 € 177 833 € 461 524 € 260 000 € 323 175 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
36 635 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
135 € 1 005 € 1 217 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
289 597 € 263 844 € 329 284 € 160 969 € 269 625 € 165 666 € 218 068 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 729 € 1 664 € 4 141 € 994 € 1 243 € 2 965 € 5 078 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
286 868 € 262 180 € 325 143 € 159 975 € 268 382 € 162 701 € 212 990 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
52 646 € 55 087 € 31 891 € 32 784 € 27 062 € 27 058 € 25 387 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
46 € 46 € 33 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
52 646 € 55 087 € 31 891 € 32 738 € 27 016 € 27 025 € 23 673 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 714 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 145 357 € 1 085 127 € 1 570 232 € 854 333 € 889 930 € 408 079 € 594 207 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
979 955 € 960 754 € 1 408 382 € 644 324 € 741 958 € 300 271 € 468 938 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000 € 20 000 € 20 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
633 324 € 289 271 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
633 324 € 289 271 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
957 955 € 938 754 € 754 058 € 633 324 € 441 687 € 289 271 € 457 938 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
164 380 € 124 373 € 161 850 € 210 009 € 147 764 € 107 729 € 125 093 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
18 844 € 13 249 € 7 694 € 6 027 € 7 660 € 8 243 € 8 599 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
18 844 € 13 249 € 7 694 € 6 027 € 7 660 € 8 243 € 8 599 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 573 € 1 151 € 777 € 10 839 € 27 852 € 13 493 € 27 486 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 573 € 1 151 € 777 € 527 € 514 € 437 € 404 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 312 € 27 338 € 13 056 € 27 082 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
140 036 € 107 097 € 149 828 € 189 127 € 110 194 € 81 978 € 87 005 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
23 769 € 30 145 € 57 342 € 60 198 € 25 870 € 40 498 € 37 068 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
570 € -206 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 269 € 2 511 € 20 157 € 2 423 € 2 033 € 1 547 € 1 560 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
33 238 € 15 977 € 13 388 € 1 655 € 3 659 € 14 750 € 6 416 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 525 € 11 372 € 9 178 € 12 230 € 9 751 € 10 411 € 4 526 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
36 235 € 27 092 € 39 451 € 95 596 € 49 782 € 24 552 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20 000 € 20 000 € 10 312 € 17 025 € 19 099 € 14 202 € 13 089 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 927 € 2 876 € 3 551 € 4 016 € 2 058 € 4 015 € 2 003 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 927 € 2 876 € 3 551 € 4 016 € 2 058 € 4 015 € 2 003 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 022 € 208 € 79 € 176 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
208 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 022 € 79 € 176 €