Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
5 018 949€ 3 147 987€ 1 271 534€ 969 909€ 713 854€ 861 410€ 693 506€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
170 056€ 299 395€ 218 699€ 230 290€ 69 916€ 25 423€ 14 432€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
170 056€ 108 925€ 28 229€ 39 819€ 10 056€ 11 383€ 14 432€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
190 470€ 190 470€ 190 470€ 59 860€ 14 040€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 848 893€ 2 848 592€ 1 052 834€ 739 619€ 643 939€ 835 986€ 679 074€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
479 267€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
3 466 438€ 1 561 343€ 528 804€ 391 993€ 505 937€ 658 828€ 535 519€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
21 382€ 33 588€ 50 613€ 55 596€ 82 523€ 80 395€ 61 348€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
868 650€ 284 012€ 291 846€ 54 066€ 55 479€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
13 156€ 430 514€ 181 573€ 237 964€ 96 763€ 64 207€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
539 135€ 18 000€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 820 885€ 1 507 839€ 1 366 781€ 1 223 034€ 1 130 361€ 1 043 420€ 1 150 170€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
185 404€ 220 220€ 75 480€ 69 843€ 57 294€ 82 198€ 71 112€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
185 404€ 220 220€ 75 480€ 69 555€ 56 838€ 81 604€ 70 800€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
289€ 456€ 594€ 312€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 622 918€ 1 282 562€ 1 196 949€ 1 149 460€ 1 027 949€ 879 334€ 1 035 294€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 151 060€ 802 403€ 1 195 348€ 1 004 993€ 1 027 550€ 863 935€ 981 256€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
134 906€ 287 867€ 143 382€ 15 399€ 53 630€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
92€ 167€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
219 317€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
70 930€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
117 543€ 121 195€ 1 602€ 1 085€ 399€ 408€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
12 563€ 5 057€ 94 352€ 3 730€ 45 118€ 81 888€ 43 763€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
5 563€ 5 057€ 9 194€ 3 721€ 7 772€ 3 664€ 6 946€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
7 000€ 85 157€ 9€ 37 347€ 78 224€ 36 818€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
607 204€ 413 269€ 464 215€ 85 290€ 43 109€ 22 718€ 38 228€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
603 391€ 408 139€ 458 476€ 9 678€ 10 204€ 9 519€ 6 533€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
3 813€ 5 130€ 5 739€ 75 612€ 32 904€ 13 199€ 31 695€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 447 039€ 5 069 096€ 3 102 530€ 2 278 233€ 1 887 324€ 1 927 548€ 1 881 904€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
346 810€ 386 950€ 516 280€ 760 383€ 649 395€ 703 543€ 715 404€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€
063
 
Základné imanie (411)
632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€ 632 328€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€
069
 
Rezervný fond (421)
45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€ 45 620€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-290 998€ -161 667€ 82 436€ -28 553€ -32 458€ -110 161€ -22 387€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-40 140€ -129 330€ -244 103€ 110 989€ 3 905€ 135 757€ 105 463€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 264 232€ 3 259 561€ 2 442 074€ 1 445 442€ 1 154 039€ 1 209 928€ 1 157 847€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
835 992€ 636 881€ 609 768€ 464 194€ 376 266€ 357 685€ 264 578€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
373 141€ 293 510€ 277 092€ 124 853€ 157 397€ 157 397€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
462 852€ 343 371€ 332 676€ 339 341€ 218 870€ 200 288€ 264 578€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
149 986€ 164 166€ 166 455€ 198 299€ 223 228€ 237 185€ 246 703€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 006€ 2 661€ 4 950€ 10 470€ 5 376€ 3 928€ 2 144€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
140 980€ 161 505€ 161 505€ 187 829€ 217 852€ 233 256€ 244 559€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 278 254€ 2 458 514€ 1 665 851€ 782 949€ 554 544€ 615 059€ 646 565€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
675 753€ 477 433€ 1 054 334€ 314 130€ 139 678€ 218 942€ 264 505€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
409 961€ 257 031€ 280 301€ 238 253€ 215 705€ 206 266€ 173 498€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
256 408€ 154 781€ 195 930€ 146 549€ 132 248€ 124 756€ 103 425€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
76 132€ 40 930€ 58 584€ 34 077€ 32 580€ 34 117€ 21 541€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
860 000€ 1 528 339€ 76 702€ 49 940€ 34 333€ 30 979€ 83 597€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
3 835 996€ 1 422 584€ 144 175€ 72 407€ 83 890€ 14 076€ 8 654€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
8 649€ 19 971€ 10 823€ 18 398€ 63 041€ 8 668€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
3 827 347€ 1 402 613€ 133 352€ 54 009€ 20 849€ 5 408€ 8 654€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
7 447 039€ 5 069 096€ 3 102 530€ 2 278 233€ 1 887 324€ 1 927 548€ 1 881 904€