Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
7 289 832€ 7 498 704€ 7 469 562€ 7 707 050€ 8 016 387€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
8 568€ 10 278€ 3 542€ 4 275€ 5 721€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
8 568€ 10 278€ 1 937€ 1 189€ 1 154€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
1 605€ 3 086€ 4 567€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
7 281 264€ 7 488 426€ 7 466 021€ 7 702 775€ 8 010 666€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 530 506€ 6 636 289€ 6 827 607€ 6 937 530€ 7 061 508€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
515 086€ 626 652€ 486 055€ 581 487€ 696 855€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
3 446€ 15 596€ 4 289€ 5 118€ 14 251€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
109 334€ 116 790€ 39 129€ 57 805€ 99 299€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
122 891€ 93 099€ 108 941€ 120 835€ 138 753€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 027 981€ 1 850 411€ 1 074 255€ 995 439€ 1 014 248€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
230 198€ 225 691€ 72 851€ 96 295€ 95 878€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
230 198€ 225 691€ 72 851€ 96 295€ 95 878€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
3 020€ 4 220€ 5 420€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
3 020€ 4 220€ 5 420€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
903 371€ 859 369€ 781 754€ 754 143€ 814 349€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
887 409€ 855 541€ 772 725€ 737 644€ 785 074€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 783€ -6€ -14€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
-2 497€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
18 460€ 2 046€ 9 035€ 16 513€ 29 275€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
894 412€ 765 351€ 216 629€ 117 472€ 52 094€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 852€ 1 391€ 1 174€ 4 308€ 12 194€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
892 560€ 763 960€ 215 456€ 113 163€ 39 900€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 679€ 10 379€ 8 451€ 23 309€ 46 507€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
10 419€ 9 944€ 6 194€ 15 240€ 24 985€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
260€ 435€ 2 257€ 8 069€ 21 522€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
9 328 491€ 9 359 493€ 8 552 268€ 8 702 489€ 9 030 635€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
6 655 927€ 6 651 477€ 6 593 139€ 6 584 522€ 6 629 579€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
7 704 799€ 7 704 799€ 7 704 799€ 7 704 799€ 7 324 699€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
8 179 462€ 8 179 462€ 8 179 462€ 8 179 462€ 7 799 362€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
-474 662€ -474 662€ -474 662€ -474 663€ -474 663€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-1 053 322€ -1 058 429€ -1 120 277€ -1 077 152€ -695 120€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
4 450€ 5 107€ 8 617€ -43 125€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 666 037€ 1 624 841€ 569 327€ 633 762€ 804 453€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
797 194€ 954 474€ 204 459€ 24 854€ 24 639€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
797 194€ 954 474€ 204 459€ 24 854€ 24 639€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
194€ 125€ 73€ 5 035€ 13 614€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
194€ 125€ 73€ 43€ 132€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
3 479€ 7 678€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
1 513€ 5 804€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
814 343€ 504 736€ 364 795€ 603 872€ 766 200€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
189 760€ 117 201€ 168 039€ 382 522€ 499 708€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
308 426€ 208 025€ 97 777€ 110 266€ 122 555€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
126 381€ 133 868€ 59 088€ 67 705€ 65 997€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
119 776€ 42 127€ 13 161€ 19 020€ 15 519€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
70 000€ 3 515€ 26 730€ 24 359€ 62 421€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
54 305€ 165 505€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
54 305€ 165 505€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 006 527€ 1 083 175€ 1 389 802€ 1 484 205€ 1 596 603€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
170€ 62 122€ 2 851€ 4 872€ 4 899€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 006 357€ 1 021 053€ 1 386 951€ 1 479 333€ 1 591 704€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
9 328 491€ 9 359 493€ 8 552 268€ 8 702 489€ 9 030 635€